• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/10/2021
HĐND TỈNH THANH HÓA
Số: 124/2021/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 11 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội,

mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

__________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 3

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định s 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đi tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định s 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 6 năm 2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dn một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính ph quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét Tờ trình số 207/TTr-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2021 của y ban nhân dân tính v việc đ nghị ban hành quy định mức chun trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo số 970/BC-HĐND ngày 24 tháng 9 năm 2021 ca Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thm tra dự thảo Nghị quyết về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tnh Thanh Hóa; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội: 360.000 đồng/tháng.

2. Mức trợ giúp xã hội: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Thời gian áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 (thực hiện theo quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ).

Điều 2. T chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khoá XVIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 11 tháng 10 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 10 năm 2021./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đỗ Trọng Hưng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.