Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thanh toán công nợ thành phố.

____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
- Căn cứ chỉ thị số 45/CT-UB ngày 7 tháng 11 năm 1990 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc giải quyết công nợ giữa các đơn vị thuộc thành phố với các đơn vị Trung ương và tỉnh bạn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Ban chỉ đạo thanh toán công nợ thành phố gồm các thành viên sau đây:

1- Đ/c Vương Hữu Nhơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban.

2- Đ/c Huỳnh Hữu Danh, Quyền Giám đốc Sở tài chánh, Phó trưởng ban/ thường trực.

3- Đ/c Lê Minh, Phó Văn phòng UBND thành phố, Phó trưởng ban.

4- Đại diện Ngân hàng Nhà nước/TP , Ủy viên.

5- Đại diện Chủ tịch Trọng tài kinh tế TP, Ủy viên.

6- Đại diện Giám đốc Công an thành phố, Ủy viên.

7- Đại diện Chánh Thanh tra thành phố, Ủy viên.

8- Đại diện Cục Thống kê thành phố, Ủy viên.

9- Đại diện Sở Kinh tế đối ngoại, Ủy viên

- Ban chỉ đạo thanh toán công nợ thành phố có một bộ phận chuyên trách gồm một số chuyên viên và cán bộ cấp Trưởng Phó phòng từ các ngành tài chính, ngân hàng, Cục Thống kê, Công an thành phố, Trọng tài kinh tế thành phố do Ban chỉ đạo trưng dụng. Trụ sở Thường trực Ban chỉ đạo thanh toán công nợ thành phố đặt tại Sở Tài chính thành phố.

Điều 2.- Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thanh toán công nợ thành phố giúp Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán nợ nần dây dưa, chiếm dụng vốn lẫn nhau giữa các đơn vị kinh tế thành phố với Trung ương và tỉnh bạn cụ thể là:

- Tập hợp công nợ của tất cả các ngành các cấp thuộc thành phố và quận huyện quản lý về số nợ phải thu và số nợ phải trả.

- Đề ra các biện pháp tích cực để xử lý công nợ, có quy định thời hạn thanh toán dứt điểm.

b) Quan hệ với các cơ quan, đơn vị kinh tế Trung ương và tỉnh bạn để hỗ trợ trong việc thanh toán công nợ.

c) Kiến nghị với các cơ quan pháp luật để xử lý các trường hợp cố ý chiếm dụng vốn lẫn nhau.

Điều 3.- Kinh phí hoạt động được trích trong số nợ thu hồi được theo tỉ lệ do Trưởng ban chỉ đạo đề nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố .

Điều 4.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đồng chí Tổng Giám đốc, Giám đốc các liên hiệp, Công ty thuộc thành phố và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thanh toán công nợ thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Vĩnh Nghiệp