Sign In

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ BÁN CHUYÊN TRÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

(Ngày 08 tháng 4 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Số 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Xét Tờ trình số 5652/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về bố trí lực lượng Công an xã và chính sách hỗ trợ đối với Công an viên bán chuyên trách; Báo cáo thẩm tra số 137/BC-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bố trí lực lượng và chính sách hỗ trợ đối với Công an xã bán chuyên trách, cụ thể như sau:

1. Bố trí lực lượng Công an xã:

a) Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, xã loại 1

- Ban Chỉ huy: Trưởng Công an, 02 Phó Trưởng Công an.

- Tổ Địa bàn: Mỗi ấp bố trí không quá 02 Công an viên.

- Tổ Thường trực: Tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã bố trí không quá 03 Công an viên.

b) Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, xã loại 2

- Ban Chỉ huy: Trưởng Công an, 01 hoặc 02 Phó Trưởng Công an.

- Tổ Địa bàn: Mỗi ấp bố trí không quá 02 Công an viên.

- Tổ Thường trực: Tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã được bố trí không quá 03 Công an viên.

2. Chế độ trợ cấp khuyến khích đối với Công an viên bán chuyên trách có trình độ Đại học:

Được hưởng trợ cấp chế độ khuyến khích người có trình độ đại học theo Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức trợ cấp khuyến khích người có trình độ Đại học đang công tác ở phường, xã, thị trấn. Mức kinh phí hỗ trợ cụ thể:

- Đại học chính quy: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Đại học hệ còn lại: 625.000 đồng/người/tháng.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Bố trí từ ngân sách thành phố cấp hàng năm cho Ủy ban nhân dân huyện để thực hiện.

4. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2019./.

HĐND thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Đức Hải