Sign In

NGHỊ QUYẾT

Quy định số lượng, mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ đối với lực lượng

Công an xã bán chuyên trách được bố trí tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp;

mức chi hỗ trợ thôi việc đối với công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ

mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia

bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp thuộc xã của 05 huyện

trên địa bàn Thành phố HCMinh

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an Quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Xét Tờ trình số 2229/TTr-UBND, ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về slượng, mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách được btrí tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp thuộc xã; Mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không btrí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp thuộc xã của 05 huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra s 475/BC-HĐND, ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định số lượng, mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ đối với Công an xã bán chuyên trách khi được tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp thuộc xã; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ do không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại ấp thuộc xã của 05 huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng áp dụng: Công an xã bán chuyên trách được tiếp tục bố trí tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp; Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ do không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại ấp thuộc xã của 05 huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quy định số lượng, mc phụ cấp, chính sách hỗ trợ đối với trường hợp Công an xã bán chuyên trách được bố trí đảm bảo an ninh, trật tự tại ấp thuộc xã của 05 huyện trên địa bàn Thành phố

1. Về số lượng bố trí Công an xã bán chuyên trách tham gia đảm bảo an ninh, trật tự tại ấp:

a) Mỗi ấp bố trí 01 Công an xã bán chuyên trách tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự;

b) Đối với ấp thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, xã loại 1, xã loại 2 được bố trí 02 Công an xã bán chuyên trách.

2. Chính sách hỗ trợ:

a) Trình độ đại học hưởng mức phụ cấp hàng tháng tương đương hệ số 2,34 lần mức lương cơ sở;

b) Trình độ cao đẳng hưởng mức phụ cấp hàng tháng tương đương hệ số 2,10 lần mức lương cơ sở;

c) Trình độ trung cấp hoặc chưa qua đào đạo hưởng mức phụ cấp hàng tháng tương đương hệ số 1,86 lần mức lương cơ sở;

d) Ngoài mức phụ cấp hàng tháng được hưởng tại điểm a, b, c khoản này, Công an xã bán chuyên trách được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức 18% của mức phụ cấp hiện hưởng; tiếp tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện thay cho chế độ hỗ trợ tiền khám chữa bệnh trong thời gian làm nhiệm vụ.

đ) Trường hợp Công an xã bán chuyên trách có trình độ: Đại học, Cao đẳng được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng; Trung cấp và chưa qua đào tạo được hỗ trợ 750.000 đồng/người/tháng.

3. Các chính sách hỗ trợ khác:

a) Hưởng mức trợ cấp mỗi ngày bằng 0,05 lần mức lương tối thiểu chung khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự;

b) Hỗ trợ thêm đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách tại các xã xây dựng nông thôn mới là: 500.000 đồng/người/tháng;

c) Mức trợ cấp trang phục của lực lượng: 1.125.000 đồng/người/năm.

Điều 3. Mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp thuộc xã của 05 huyện trên địa bàn Thành phố

1. Trường hợp Công an xã bán chuyên trách có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 mức phụ cấp hiện hưởng;

2. Trường hợp Công an xã bán chuyên trách có thời gian công tác liên tục dưới 15 năm kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 0,5 mức phụ cấp hiện hưởng.

3. Ngoài các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, trường hợp Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ do không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại ấp thì được hưởng thêm một khoản trợ cấp, theo đó cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 mức phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm kết thúc nhiệm vụ.

4. Thời gian công tác được tính hỗ trợ thôi việc bao gồm toàn bộ thời gian công tác liên tục tại Công an xã. Cách tính số tháng lẻ như sau: dưới 06 tháng thì tính là nửa năm; từ đủ 06 tháng đến 12 tháng thì tính tròn là 01 năm.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Ngân sách Thành phố bố trí dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện Nghị quyết theo phân cấp Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X phối hợp với Hội đồng nhân dân các huyện tổ chức giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã và Bảo vệ dân phố, Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bố trí lực lượng và chính sách hỗ trợ đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Khóa X kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

HĐND thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Lệ