Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục đối tượng tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động - hương binh và xã hội.

______________________-

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ quyết định số 7898/QĐ-UB-VX ngày 23/12/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (tờ trình số 125/TCCQ ngày 15 tháng 9 năm 2000) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục đối tượng tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố, Giám đốc các Sở ngành có liên quan, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Giám đốc Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Phương Thảo