Sign In

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ VÀ BẢO VỆ DÂN PHỐ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 7 năm 2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của liên Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Xét Tờ trình số 355/TTr-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã và Bảo vệ dân phố; Báo cáo thẩm tra số 354/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 355/TTr-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã và Bảo vệ dân phố, cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ điều chỉnh:

a) Điều chỉnh mức phụ cấp đối với lực lượng Công an viên từ 1.992.000 đồng/người/tháng sang hưởng mức phụ cấp theo hệ số dựa trên trình độ đạt được, cụ thể như sau: Chưa qua đào tạo hoặc trình độ trung cấp hưởng hệ số 1,86; cao đẳng hưởng hệ số 2,10; đại học hưởng hệ số 2,34. Các mức hưởng này tương đương với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn và không nâng bậc lương theo niên hạn.

b) Hỗ trợ Công an viên mua bảo hiểm xã hội tự nguyện: 18% mức phụ cấp hiện hưởng (bằng với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2014 trở đi); tiếp tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện thay cho chế độ hỗ trợ thanh toán tiền khám chữa bệnh trong thời gian làm nhiệm vụ.

c) Hỗ trợ thêm đối với lực lượng Công an viên tại các xã xây dựng nông thôn mới là: 500.000 đồng/người/tháng.

d) Nâng mức trợ cấp trách nhiệm đối với Phó trưởng Công an xã từ 130.000 đồng/người/tháng lên 200.000 đồng/người/tháng.

đ) Điều chỉnh mức trợ cấp trang phục của lực lượng Công an xã và Bảo vệ dân phố: Giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định mức trợ cấp trang phục cụ thể hàng năm theo quy định pháp luật, báo cáo lại Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố sau khi tổ chức thực hiện.

2. Nguồn kinh phí: Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện từ nguồn kinh phí đã được bố trí từ dự toán đầu năm 2014.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014./.

HĐND thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Quyết Tâm