Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư và xây dựng năm 2000

nguồn vốn ngân sách tập trung.

______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ Nghị định số 52/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ; ;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 3734/TT-KHĐT-TH ngày 22 tháng 12 năm 2000 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung của thành phố với tổng vốn đầu tư 2.503,4 tỷ đồng (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm).

Điều 2.- Phần vốn đầu tư phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận-huyện quản lý cần ưu tiên cho các loại dự án sau :

+ Đường hẻm, đường liên phường nội thành ; cầu bêtông thay cầu khỉ, đường giao thông nông thôn, đường liên ấp, xã ngoại thành ;

+ Công trình phòng chống lụt bão ;

+ Hệ thống cống rãnh tiêu thoát nước thải khu vực dân cư nội thành và các khu dân cư tập trung ngoại thành ;

+ Các công trình thủy lợi, chống khô hạn, ngập úng thuộc phạm vi quản lý của một quận-huyện ; nạo vét kênh mương phục vụ tưới tiêu ;

+ Sửa chữa các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học theo phân cấp quản lý cơ sở vật chất của thành phố ;

+ Sửa chữa các phòng khám bệnh, các trạm y tế cấp xã, phường hiện có do bị xuống cấp, hư hỏng nặng.

Điều 3. - Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung, các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận-huyện tiến hành phân bổ giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc các Sở, Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Viết Thanh