Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để làm hàng gỗ xuất khẩu

thuộc chỉ tiêu năm 2000.

_______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 65/1998/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản và nhập khẩu nguyên liệu gỗ, lâm sản ;
Theo Công văn số 3590/BNN-PTNT ngày 23 tháng 10 năm 2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để làm hàng gỗ xuất khẩu thuộc chỉ tiêu năm 2000 cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tại Tờ trình số 1181/TT-LN ngày 13 tháng 12 năm 2000 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để làm hàng gỗ xuất khẩu thuộc chỉ tiêu năm 2000 cho 34 doanh nghiệp với tổng khối lượng gỗ tròn là 11.200m3 (mười một ngàn, hai trăm mét khối) ; trong đó có 2.600m3 (hai ngàn sáu trăm mét khối) gỗ nhóm 1 và nhóm 2 (theo danh sách đính kèm).

Điều 2.- Căn cứ danh sách kèm theo quyết định này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố cấp phiếu giao hạn mức cho từng doanh nghiệp. Khối lượng hạn mức còn lại là 800m3 (tám trăm mét khối) ; trong đó, có 400m3 (bốn trăm mét khối) gỗ nhóm 1 và nhóm 2, giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố điều phối, cấp phiếu giao hạn mức cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc các doanh nghiệp có trong danh sách đính kèm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch thường trực

(Đã ký)

 

Lê Thanh Hải