Sign In

CHỈ THỊ

Về việc điều tra năng lực vận tải chuyên nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh

___________________

 

Để tạo điều kiện cho các cấp chánh quyền có cơ sở quản lý chặt chẽ các đơn vị vận tải kinh doanh chuyên nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, đề ra các chánh sách quản lý phù hợp với cơ chế mới hiện nay, thực hiện sự công bằng bình đẳng về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi giữa các đơn vị vận tải thuộc các thành phần kinh tế; thực hiện quyết định số 97/ĐTLB-TCTK GTVT-BĐ ngày 19 tháng 5 năm 1990 của Liên Bộ Tổng cục Thống kê - Bộ Giao thông vận tải - Bưu điện về việc điều tra năng lực vận tải chuyên nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức cuộc điều tra toàn diện trong phạm vi thành phố quản lý với đối tượng là toàn bộ các đơn vị vận tải : Hợp tác xã, các xí nghiệp tư doanh, các hộ cá thể và các tổ chức liên doanh liên kết ngoài quốc doanh hoạt động chuyên nghiệp vận tải hàng hóa, hành khách thuộc ngành đường bộ, đường sông, vận tải cơ giới thô sơ do thành phố và quận huyện quản lý vào thời điểm 0 giờ ngày 01/01/1991.

Để tiến hành cuộc điều tra này, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Cục Thống kê, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an thành phố có trách nhiệm phối hợp lực lượng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức chỉ đạo để hoàn thành tốt cuộc điều tra theo nội dung thời gian quy định. Sở Tài chánh thành phố có trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho công tác điều tra.

2/ Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai cuộc điều tra tới các phường xã, các cơ sở vận tải theo đúng nội dung chỉ thị và kế hoạch điều tra đã quy định, đảm bảo yêu cầu không để sót hoặc trùng trên phạm vi thành phố.

Mỗi quận huyện cần thành lập tổ điều tra của quận huyện, tổ chức phổ biến chỉ thị, kế hoạch điều tra chỉ đạo chặt chẽ từ khâu hướng dẫn kê khai, kiểm tra phúc tra và thu thập báo cáo của cơ sở đúng các nội dung mẫu biểu quy định của cuộc điều tra.

3/ Giao trách nhiệm cho Sở Giao thông vận tải và Cục Thống kê thành phố phối hợp hướng dẫn kế hoạch tổ chức điều tra cụ thể và các biểu mẫu cần thiết theo quy định.

4/ Tất cả các cơ sở vận tải ngoài quốc doanh : Hợp tác xã, Xí nghiệp tư nhân, các tổ chức liên doanh liên kết và các hộ tư nhân cá thể phải đảm bảo kê khai đầy đủ, chính xác theo đúng nội dung phiếu kê khai và gởi về tổ điều tra theo đúng quy định trong kế hoạch điều tra.

Nhận được chỉ thị này, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Sở Ngành thành phố có liên quan khẩn trương triển khai và chỉ đạo chặt chẽ đảm bảo cuộc điều tra đạt kết quả tốt.

UBND thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch thường trực

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Huấn