Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về chính sách đặc thù hỗ trợ cho tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố HCMinh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 1044/TTr-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù hỗ trợ cho tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19; Báo cáo thẩm tra số 240/BC-HĐND ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ cho tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tình nguyện viên được huy động hoặc tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và điều phối đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố để thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Trực tiếp hoặc hỗ trợ khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19, nghi nhiễm COVID-19, hoặc thực hiện nhiệm vụ hành chính, hậu cần tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 công lập quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

2. Làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, trực tiếp làm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế công lập, tại cộng đồng.

3. Làm công việc súc rửa dụng cụ, pha chế môi trường để phục vụ cho phòng xét nghiệm SARS-CoV-2.

4. Làm nhiệm vụ vận chuyển, bảo quản, xử lý các trường hợp tử vong nhiễm SARS-CoV-2.

5. Làm nhiệm vụ phun khử trùng, diệt khuẩn tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở cách ly y tế tập trung, khu vực dân cư bị khoanh vùng, phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

6. Tham gia đội cấp cứu 115, kíp vận chuyển người bệnh COVID-19.

7. Làm nhiệm vụ hành chính, hậu cần tại các Trạm cấp cứu 115.

8. Làm nhiệm vụ tiếp nhận và điều phối đường truyền cấp cứu tại Tổng đài cấp cứu 115.

9. Làm nhiệm vụ khoanh vùng, phong tỏa, tuần tra, kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly y tế tập trung, chốt kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn dân cư có người nhiễm COVID-19, chốt trạm của thành phố, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

10. Làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế, theo dõi điều trị người nhiễm COVID-19 tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn (bao gồm trạm, tổ y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng).

11. Tham gia kíp tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong chương trình tiêm chủng miễn phí.

12. Làm nhiệm vụ tiếp nhận và phân phối hàng hóa hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch COVID-19 các cấp của thành phố.

13. Làm nhiệm vụ chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm COVID-19.

Điều 3. Mức chi hỗ trợ: 130.000 đồng/người/ngày

Chi hỗ trợ theo tổng số ngày thực tế tham gia.

Không áp dụng chính sách đặc thù hỗ trợ nêu trên đối với những người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước tình nguyện tham gia hoặc được cơ quan, đơn vị nơi làm việc vận động tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Điều 4. Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố

Quyết định cơ quan thực hiện công tác tiếp nhận và điều phối lực lượng tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo đúng đối tượng quy định của Nghị quyết.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết phải đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm; đảm bảo nguồn kinh phí cấp cho cơ sở kịp thời để chi hỗ trợ cho các tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Quá trình thực hiện nếu phát sinh đối tượng tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch chưa được hỗ trợ thì Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời đề xuất, trình Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung đối tượng nhằm đảm bảo không để sót đối tượng.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2022, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 4 năm 2022./.

HĐND thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Lệ