Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________

 

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 02/2002/QH11.

Sau khi xem xét Tờ trình số 04/UBTVQH12 ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

 

QUYẾT NGHỊ

 

 Điều 1.

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 như sau:

1. Bổ sung vào Chương trình trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

2. Bổ sung vào Chương trình chính thức năm 2007 dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù.

 Điều 2.

Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 đã được điều chỉnh.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2007./.

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Phú Trọng