Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động

của Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân

thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh;

          Căn cứ Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện;

          Căn cứ Quyết định số 6536/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về đổi tên Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh;

          Xét ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo số 831/BC-TP ngày 05 tháng 5 năm 2017 về đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ, tại Tờ trình số 867/TTr-NV ngày 12 tháng 5 năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2017. Quyết định này thay thế Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân huyện Bình Chánh.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân Quận Bình Chánh

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Phú Lữ