• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/12/2018
UBND HUYỆN NHÀ BÈ
Số: 05/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huyện Nhà Bè, ngày 4 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè tại Công văn số   183/PTP ngày 03 tháng 12 năm 2018.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay bãi bỏ các văn bản sau đây:

1. Quyết định số 628/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2009 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè.

2. Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2010 sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè.

3. Quyết định số 137/2009/QĐ-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2009 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Nhà Bè.

4. Quyết định số 138/2009/QĐ-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2009 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Nhà Bè.

5. Quyết định số 139/2009/QĐ-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2009 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè.

- Lý do: Căn cứ pháp lý hết hiệu lực, nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Tư pháp Huyện, Trưởng phòng Nội vụ Huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Lưu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.