• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/02/2010
BỘ XÂY DỰNG
Số: 35/2006/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ sung một số nội dung của “Quy chế áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

_______________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng của Vụ Khoa học công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung một số nội dung của “Quy chế áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau :

1./ Bổ sung khoản 4 vào Điều 6 như sau:

"4. Bộ Công An

Bộ Công an ra văn bản chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy cho công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy."

2./ Bổ sung khoản 2 vào Điều 8 như sau:

" 2. Cơ quan đầu mối quản lý tiêu chuẩn xây dựng của các Bộ là Vụ Khoa học Công nghệ (riêng đối với Bộ Công An là Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy) có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tổ chức xem xét thẩm định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài, trình Lãnh đạo Bộ hoặc được uỷquyền của Lãnh đạo Bộ ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài vào công trình xây dựng tại Việt Nam.".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Xây dựng và Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Quân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.