• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
HĐND
Số: 08/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH PHÍ THĂM QUAN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Xét Tờ trình số 4609/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành phí thăm quan Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi; Báo cáo thẩm tra số 802/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành phí thăm quan Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng: Khách thăm quan trong và ngoài nước

2. Mức thu: Mức thu phí đối với người lớn là 35.000đ/lần/người

3. Đối tượng miễn, giảm:

a) Đối tượng miễn: Người cao tuổi, người khuyết tật, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, Hội cựu chiến binh, hộ nghèo, trẻ em dưới 7 tuổi.

b) Đối tượng giảm 50%: trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi, học sinh, sinh viên.

4. Tỷ lệ để lại, tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu: Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi tổ chức thu và được giữ lại 100% số tiền phí thu được để trang trải các chi phí của đơn vị theo quy định.

5. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Phí và Lệ phí và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, Kỳ họp thứ hai mươi ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế các nội dung về phí thăm quan di tích lịch sử được quy định tại Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Lệ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.