• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 91/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2010

   QUYẾT ĐỊNH

Về điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô con

dưới 07 chỗ ngồi lưu thông qua bến phà Thủ Thiêm

________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố, khóa VII, kỳ họp thứ 19 về điều chỉnh mức thu phí qua, bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn thành phố và Công văn số 460/CV-VP ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô con dưới 07 chỗ ngồi lưu thông qua bến phà Thủ Thiêm là 12.000 đồng/xe (thay vì 11.000 đồng/xe, đã được quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 83/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Mức thu phí mới được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Điều 2. Các điều khoản khác không đề cập vẫn được giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 83/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công trình cầu phà thành phố, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch thường trực

(Đã ký)

 

Nguyễn Thành Tài

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.