• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/07/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2022
HĐND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 07/2009/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CÔNG TÁC TẠI PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 16

(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 7 năm 2009)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;
Căn cứ vào Tờ trình số 3187/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường - xã, thị trấn; Báo cáo thẩm tra số 188/BC-PC ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 3187/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố tại kỳ họp về việc điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố. Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mức trợ cấp khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường - xã, thị trấn tăng 25% so với mức cũ:

1.1. Cán bộ, công chức công tác ở phường:

- Đối với người có trình độ đại học chính quy: Mức trợ cấp được điều chỉnh tăng từ 600.000 đồng/người/tháng lên 750.000 đồng/người/tháng;

- Đối với người có trình độ đại học các hệ còn lại: Mức trợ cấp được điều chỉnh tăng từ 400.000 đồng/người/tháng lên 500.000 đồng/người/tháng.

1.2. Cán bộ, công chức ở xã, thị trấn:

- Đối với người có trình độ đại học chính quy: Mức trợ cấp được điều chỉnh tăng từ 800.000 đồng/người/tháng lên 1.000.000 đồng/người/tháng;

- Đối với người có trình độ đại học các hệ còn lại: Mức trợ cấp được điều chỉnh tăng từ 500.000 đồng/người/tháng lên 625.000 đồng/người/tháng.

2. Ngoài sự hỗ trợ trên, Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ công chức cơ sở, tạo môi trường để cán bộ, công chức làm việc tốt.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Phương Thảo

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.