• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/09/2012
THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số: 2456/QĐ-TTCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 26 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Thanh tra về việc thực hiện đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và đa khoa khu vực liên huyện giai đoạn 2008-2010 theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Y tế và UBND các tỉnh: Điện Biên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đắk Nông, Tiền Giang, Vĩnh Long

__________________________

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2012 của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 7317/VPCP-KNTN ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối Văn hóa Xã hội (Vụ III) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và đa khoa khu vực liên huyện giai đoạn 2008-2010 theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Y tế và UBND các tỉnh: Điện Biên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đắk Nông, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2008 đến tháng 6/2012, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Thời hạn thanh tra: 50 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Xuân Lãng, Thanh tra viên Cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ - Trưởng đoàn;

2. Ông Nguyễn Trung Thực, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Vụ III - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Nguyễn Xuân Tự, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ III - Phó Trưởng đoàn;

4. Ông Lê Văn Hưng, Thanh tra viên chính, Vụ III - Thành viên;

5. Ông Lê Quang Hiệp, Thanh tra viên chính, Vụ III - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Hồng Quân, Thanh tra viên chính, Vụ III - Thành viên;

7. Ông Đỗ Văn Quang, Thanh tra viên, Vụ III - Thành viên;

8. Ông Trần Công Hưng, Thanh tra viên, Vụ III - Thành viên;

9. Ông Ngô Đình Long, Thanh tra viên, Vụ III - Thành viên;

10. Bà Mai Thị Kim Hoa, Thanh tra viên chính, Cục IV - Thành viên.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này và Kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt.

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra, Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giao Vụ trưởng Vụ III thuộc Thanh tra Chính phủ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Đoàn thanh tra; giúp Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý hoặc trình Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ III, Cục trưởng Cục IV, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ thuộc Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Y tế; Chủ tịch UBND các tỉnh: Điện Biên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đắk Nông, Tiền Giang, Vĩnh Long; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. TỔNG THANH TRA NHÀ NƯỚC
Phó Tổng Thanh tra

(Đã ký)

 

Đang cập nhật

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.