• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/10/2011
UBND QUẬN BÌNH THẠNH
Số: 10/2011/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành

____________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 05/TTr-TP ngày 11 tháng 10 năm 2011 về công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành hết hiệu lực thi hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 13 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành (theo Danh mục đính kèm) hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị quận, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.