Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc quy định tạm thời đơn giá các loại công việc phục vụ cho cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 60/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị;

- Căn cứ Chỉ thị số 18/1999/CT-TTG ngày 01/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp đẩy mạnh việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000;

Theo đề nghị của Giám dốc Sở Tài chính Vật giá và Giám đốc Sở Địa chính tại tại Công văn liên ngành số 754/LS-ĐC-TCVG ngày 26/06/2000,

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay quy định tạm thời đơn giá các loại công việc phục vụ cho cấp giấy chứng nhận quyền sử dựng đất ở (QSDĐƠ); giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (QSHNƠ) và quyền sử dụng đất ở (QSDĐƠ) đô thị như sau:

- Cấp giấy chứng nhận QSDĐƠ đô thị (bìa đỏ): 37.000 đ/giấy.

- Cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ đô thị (bìa hồng):

+ Nhà trệt (nhà cấp 4, nhà 1 tầng ): 80.000 đ/giấy

+ Nhà 2 tầng: 120.000 đ/giấy

+ Nhà 3 tầng trở lên: 160.000 đ/giấy

Kết cấu của đơn giá bao gồm các khoản chi phí: trích lục hoặc đo thửa đất, kiểm tra đối soát hiện trạng sử dụng đất với chỉ giới quy hoạch, đo vẽ nhà, viết vẽ giấy chứng nhậ và nộp thuế theo luật định.

ĐIỀU 2: Đơn giá ghi tại điều 1 của Quyết định này được áp dựng thống nhất trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các công việc phục vụ cho cấp giấy chứng nhận QSDĐƠ hoặc cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ đô thị; ngoài ra, các tổ chức và cá nhân khi được cấp giấy chứng chứng nhận QSDĐƠ hoặc giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ đô thị phải nộp lệ phí địa chính theo quy định hiện hành của nhà nước.

ĐIỀU 3: Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính Vật giá phối hợp với Sở Địa chính hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn thu này theo định mức và chế dộ tài chính hiện hành của Nhà nước.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của UBND tỉnh trái với văn bản này không còn hiệu lực thi hành.

ĐIỀU 5: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Địa chính, Cục trưởng Cục thuế Nhà nước tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung Tâm Kỹ thuật địa chính, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Lý