• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/10/2022
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 45/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tách thửa đối với ñất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

__________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số  77/2015/QH13">77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14">47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP">43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP">01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP">148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 310/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 28 tháng 6 năm 2022, Công văn số 2370/STNMT-QLĐĐ ngày 14 tháng 7 năm 2022 và Công văn số 3031/STNMT-QLĐĐ ngày 29 tháng 8 năm 2022 về việc đề nghị ban hành Quyết định bổ sung Quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND">49/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND">49/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

Bổ sung Khoản 7 và 8 Điều 7 như sau:

“7. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách một phần thửa đất ở để hợp vào thửa đất ở liền kề, sau khi hp thửa diện tích đất ở của thửa đất mới không đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND">49/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì được phép tách thửa kết hợp với việc hợp thửa.

Thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích và kích thước cạnh theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND">49/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Được phép tách thửa đất không đảm bảo diện tích tối thiểu, kích thước cạnh theo quy định tại khoản 1, Điều 6 của Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND">49/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời với việc chuyển quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư thực hiện thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư theo chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh”.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2022./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Quý Phương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.