• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2005
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 3610/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí vệ sinh môi trường

______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật NSNN và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Thông tư số 54/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước và Nghị quyết số 8gNQ/HĐND3 ngày 31/12/1997 của HĐND tỉnh về quản lý thu, sú dụng phí, lệ phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, tại Công văn số 1724/TCVG-QLNS ngày 15/8/2000 về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này ''Quy định mức thu và chế độ quản lý, sứ dụng phí vệ sinh môi trường áp đụng cho thành phố Huế, thị trấn và trung tâm huyện lỵ trên địa bàn tỉnh ''.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho UBND các huyện, thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị được giao việc thu phí vệ sinh môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn để tồ chức triển khai, thực hiện (riêng đối với thành phố Huế do Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Huế trực tiếp thu).

Sở Tài chính Vật giá có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện Thành phố Huế công bố danh mục các thị tứ và chợ nông thôn thuộc diện thu phí vệ sinh môi trường để áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2001 và thay thế Quyết định số Quyết định số 781/1998/QĐ-UB ngày 11/5/1998 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí vệ sinh thu gom rác thải.

Điều 4: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Mễ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.