• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/11/2015
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 62/2015/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________________

Số: 62/2015/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2015

CHỈ THỊ

Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Tỉnh Thừa Thiên Huế

______________

Công tác thi hành án dân sự giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định của Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền khác, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải quyết thi hành án dân sự tăng cả về số việc và số tiền; nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm; tổ chức bộ máy cơ quan Thi hành án dân sự được kiện toàn, trình độ chuyên môn của Chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án được nâng lên; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được quan tâm; Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự ở cả hai cấp (tỉnh và huyện) được củng cố, kiện toàn, đi vào hoạt động có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số nội dung cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới; đó là: Vụ việc có chiều hướng gia tăng về số lượng và tính chất phức tạp, án chưa giải quyết chuyển từ năm này sang năm khác vẫn còn nhiều; sự phối hợp trong công tác thi hành án có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, một số đơn vị còn coi việc tổ chức thi hành án dân sự là trách nhiệm của các cơ quan thi hành án dân sự; tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, chế độ chính sách, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Xác định công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị, vì vậy, để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

a) Chủ động tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản có liên quan. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và duy trì chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp theo quy định hiện hành.

b) Thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan Thi hành án dân sự ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của toàn Ngành trong tình hình mới. Thực hiện tốt việc phân cấp quản lý về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố. Duy trì lịch tiếp công dân và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo đúng quy định pháp luật. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tích cực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với đối tượng có điều kiện thi hành nhưng cố tình chây ỳ, trốn tránh việc thi hành án gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về thi hành án theo Nghị quyết của Quốc Hội đã được Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự giao hàng năm.

d) Chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chuyên môn, đặc biệt là trong chỉ đạo công tác phối hợp cưỡng chế thi hành đối với các vụ án lớn, khó khăn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

đ) Tiếp tục thực hiện tốt các Thông tư liên tịch và Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự nhằm thực hiện có hiệu quả công tác góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Công an tỉnh

a) Tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án theo kế hoạch, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án, phối hợp bảo vệ kho vật chứng của cơ quan Thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiết theo quy định pháp luật.

c) Chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp chú trọng áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để hạn chế việc tẩu tán tài sản, đảm bảo hiệu quả việc thi hành án; thực hiện việc chuyển giao vật chứng, các tài liệu liên quan khác đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

d) Chỉ đạo Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh tăng cường phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành án dân sự đối với người phải thi hành án đang bị tạm giam, tạm giữ.

3. Các sở, ban, ngành khác có liên quan

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh xây dựng và triển khai việc tuyên truyền các quy định pháp luật về thi hành án dân sự bằng nhiều hình thức, biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức và công dân trong việc chấp hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên trong thi hành án dân sự.

b) Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp hỗ trợ tài chính để thi hành án đối với người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức do Nhà nước thành lập hoạt động bằng ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành. Hàng năm, tùy vào khả năng ngân sách địa phương, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và hỗ trợ kinh phí cho các đợt tổ chức thi hành án cao điểm, cũng như kinh phí hoạt động, phương tiện phục vụ công tác thi hành án cho Cục Thi hành án dân sự nhằm thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của tỉnh.

c) Các sở, ban, ngành trong tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, cũng như chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan Thi hành án dân sự khi có yêu cầu; tạo điều kiện thuận lợi cho người được thi hành án có được thông tin về tài sản, nguồn thu nhập của người phải thi hành án để cơ quan Thi hành án tổ chức thi hành; thực hiện kịp thời việc chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định pháp luật.

d) Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các tổ chức tín dụng khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự; cung cấp đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin về tài khoản, các khoản thu nhập của người phải thi hành án theo yêu cầu của Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự; thực hiện quyết định của cơ quan Thi hành án dân sự về cưỡng chế trừ vào thu nhập, khấu trừ tài khoản, trừ vào tiền của người phải thi hành án; giải tỏa việc phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản của người phải thi hành án và các yêu cầu khác của Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự rà soát tiến độ thi hành án dân sự có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến công tác này để đề ra các giải pháp giải quyết hoặc báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp có giải pháp chỉ đạo, giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

4. Đề nghị Trại giam Bình Điền

Tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức của người đang chấp hành hình phạt tù thực hiện nghiêm nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của Toà án; thực hiện việc thông báo các giấy tờ về thi hành án dân sự cho người phải thi hành án; cung cấp cho cơ quan Thi hành án dân sự các thông tin liên quan về người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù và phối hợp thu tiền thi hành án theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

a) Phối hợp với Cục thi hành án dân sự tỉnh kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, bàn biện pháp giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp phát sinh trong thực tiễn; phối hợp lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm các khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật; tổ chức thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án dân sự theo quy định pháp luật.

b) Kịp thời chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; đồng thời sửa chữa, bổ sung, giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị khi có yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh

Tăng cường giám sát công tác thi hành án dân sự theo quy định pháp luật; kịp thời phản ánh những thiếu sót, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương; giám sát việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đoàn thể ở địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi hành án dân sự cho các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự.

b) Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện, thị xã, thành phố; quan tâm bố trí kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự và hỗ trợ một phần kinh phí, phương tiện phục vụ công tác cho Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp; phối hợp tích cực với Cục thi hành án dân sự tỉnh trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy lãnh đạo các Chi cục thi hành án dân sự.

c) Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện; kịp thời phối hợp giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thi hành án dân sự cũng như việc đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định pháp luật.

d) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức ở địa phương tăng cường phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ; cung cấp thông tin, tài liệu, xác nhận tài sản và thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan Thi hành án dân sự khi có yêu cầu; tạo điều kiện cho người được thi hành án có được thông tin về tài sản, nguồn thu nhập của người phải thi hành án để cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành.

đ) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tăng cường phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự thi hành có hiệu quả các vụ việc thi hành án trên địa bàn.

8. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Chấp hành viên và cơ quan Thi hành án dân sự trong việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

9. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi hành án dân sự và các văn bản có liên quan để mọi tầng lớp nhân dân hiểu nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng. Thường xuyên và kịp thời đưa tin, bài, phóng sự về công tác thi hành án dân sự ở địa phương để tạo sự ảnh hưởng tích cực trong xã hội, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác thi hành án dân sự; đồng thời phản ánh những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.

10. Tổ chức thực hiện

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này;

Giao Cục thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Cao

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.