• Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL

  quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật.

  23/03/2023

  15/05/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 2/2023/TT-BNV

  Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

  23/03/2023

  10/05/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 02/2023/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  21/03/2023

  22/03/2023

 • Thông tư 02/2023/TT-BTTTT

  Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

  21/03/2023

  01/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 18/2023/TT-BTC

  Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

  21/03/2023

  05/05/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 16/2023/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ

  17/03/2023

  08/05/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 01/2023/TT-BTNMT

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

  13/03/2023

  12/09/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 15/2023/TT-BTC

  Hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025

  10/03/2023

  25/04/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 1/2023/TT-BNV

  Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

  09/03/2023

  24/04/2023

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.