Sign In

Quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Thiện