Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở

xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

_________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ các hồ sơ xây dựng giá dịch vụ và Biên bản thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao để thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định này định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao điện, nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chi phí duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị của một số dịch vụ y tế.

Điều 2. Định mức tạm thời ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để xây dựng và ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Y tế để xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Trang thiết bị và Công trình Y tế, Pháp chế; Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bộ Y tế

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Xuyên