Quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô - dôn theo quydidnhj của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô - dôn
Số ký hiệu 10/VBHN-BTNMT Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch
Ngày xác thực 28/11/2018 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.