• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
BỘ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 08/2016/TT-BVHTTDL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2016

Quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Thiện

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.