Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

  Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

   

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

  (Kèm theo Quyết định số  70  /QĐ-BXD ngày 30  tháng 01 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

   

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản/ Trích yếu

   nội dung của văn bản

  Thời điểm có

   hiệu lực

  Ghi chú

  I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

  1.  

  Luật

  30/2009/QH12 ngày 17/6/2009

  Quy hoạch đô thị

  01/01/2010

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Nghị định

  44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015

  Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

  30/6/2015

   

  1.  

  Nghị định

  37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010

  Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

  25/5/2010

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Nghị định

  38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010

  Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

  25/5/2010

   

  1.  

  Quyết định

   229/2006/QĐ-TTg ngày 12/10/2006

  Về yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

  10/11/2006

  Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

  1.  

  Chỉ thị

  30/1999/CT-TTg ngày 26/10/1999

  Về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị

  26/10/1999

  Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

  1.  

  Thông tư

  10/2007/TT-BXD ngày 22/11/2007

  Hướng dẫn quy hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

  16/12/2007

   

  1.  

  Thông tư

  08/2008/TT-BXD ngày 10/04/2008

  Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố

  16/5/2008

   

  1.  

  Thông tư

  31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009

  Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn

  25/10/2009

   

  1.  

  Thông tư

  32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn

  25/10/2009

   

  1.  

  Thông tư

  19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010

  Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

  10/12/2010

   

  1.  

  Thông tư

  01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011

  Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

  15/3/2011

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011

  Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

  25/7/2011

   

  1.  

  Thông tư

  07/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011

  Hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

  15/8/2011

   

  1.  

  Thông tư

  10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016

  Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

  30/4/2016

   

  1.  

  Thông tư

  12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016

  Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

  15/8/2016

   

  1.  

  Thông tư

  13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016

  Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

  15/8/2016

   

  1.  

  Thông tư

  02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017

  Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

  15/4/2017

   

  1.  

  Thông tư

  05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017

  Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

  01/6/2017

   

  II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

  1.  

  Nghị quyết

  1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016

  Về phân loại đô thị

  25/5/2016

   

  1.  

  Nghị quyết

  33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008

  Về việc thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

  08/02/2009

   

  1.  

  Nghị định

  42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009

  Về phân loại đô thị

  02/7/2009

   

  1.  

  Nghị định

  11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013

  Về quản lý đầu tư phát triển đô thị

  01/3/2013

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Chỉ thị

  09/2003/CT-TTg  ngày 07/4/2003

  Công tác thiết kế đô thị

  18/5/2003

  Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

  1.  

  Chỉ thị

  19/2003/CT-TTg ngày 11/9/2003

  Về việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch

  27/9/2003

  Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

  1.  

  Chỉ thị

  14/2007/CT-TTg ngày 13/6/2007

  Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô  thị

  18/7/2007

  Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

  1.  

  Chỉ thị

  09/2008/CT-TTg ngày 28/02/2008

  Về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị

  21/3/2008

  Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

  1.  

  Thông tư

  04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008

  Hướng dẫn quản lý đường đô thị

  23/3/2008

   

  1.  

  Thông tư

  15/2008/TT-BXD ngày 17/6/2008

  Hướng dẫn đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu

  02/7/2008

   

  1.  

  Thông tư

  16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009

  Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý đường đô thị

  14/8/2009

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 27/8/2009

  Quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

  14/10/2009

   

  1.  

  Thông tư

  34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009

  Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị

  15/11/2009

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013

  Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

  27/6/2013

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

  03/12/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013

  Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý phát triển đô thị

  05/01/2014

   

  1.  

  Thông tư

  12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014

  Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị

  10/10/2014

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017

  Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

  01/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017

  Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

  15/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018

  Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

  20/02/2018

   

  III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  1.  

  Luật

  50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

  Xây dựng

  01/01/2015

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Nghị định

  59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015

  Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  05/8/2015

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Nghị định

  42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

  01/6/2017

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Nghị định

  53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017

  Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

  25/6/2017

   

  1.  

  Nghị định

  100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  15/9/2018

   

  1.  

  Quyết định

  226/2006/QĐ-TTg ngày 10/10/2006

  Quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng

  06/11/2006

  Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

  1.  

  Quyết định

  131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007

  Về việc ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

  06/9/2007

   

  1.  

  Chỉ thị

  08/2004/CT-TTg ngày 08/3/2004

  Về triển khai thi hành Luật Xây dựng

  08/3/2004

  Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

  1.  

  Thông tư

  06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006

  Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình

  15/12/2006

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 7/7/2007

  Hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng

  16/8/2007

   

  1.  

  Thông tư

  19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009

  Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế

  15/8/2009

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011

  Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

  05/8/2011

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

  Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

  15/8/2016

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

  Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

  15/8/2016

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016

  Hướng dẫn quản lí việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

  15/8/2016

   

  1.  

  Thông tư

  16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

  Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

  15/8/2016

   

  1.  

  Thông tư

  18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

  Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

  15/8/2016

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  24/2016/TT-BXD   ngày 01/9/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lí dự án đầu tư xây dựng

  01/9/2016

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018

  Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

  01/4/2018

   

  1.  

  Thông tư

  08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018

  Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

  20/11/2018

   

  1.  

  Quyết định

  11/2006/QĐ-BXD ngày 11/4/2006

  Về ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

  29/4/2006

   

  1.  

  Quyết định

  16/2006/QĐ-BXD ngày 05/6/2006

  Ban hành “Quy định thiết kế điển hình, thiết kế mẫu công sở hành chính nhà nước”

  07/7/2006

   

  1.  

  Quyết định

  20/2007/QĐ-BXD ngày 23/05/2007    

  Về việc Ban hành mô hình công sở mẫu cơ quan hành chính nhà nước

  06/7/2006

   

  1.  

  Quyết định

  07/2008/QĐ-BXD ngày 27/5/2008

  Về việc ban hành Thiết kế điển hình

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

   

  1.  

  Quyết định

  14/2008/QĐ-BXD ngày 30/10/2008

  Về việc Ban hành thiết kế điển hình

  20/11/2008

   

  IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  1.  

  Nghị định

  32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015

  Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  10/5/2015

   

  1.  

  Nghị định

  37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015

  Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

  15/6/2015

   

  1.  

  Thông tư

  07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006

  Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  10/12/2006

   

  1.  

  Thông tư

  02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008

  Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010

  05/02/2008

   

  1.  

  Thông tư

  03/2008/TT-BXD  ngày 25/01/2008

  Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  24/02/2008

   

  1.  

  Thông tư

  09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008

  Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

  19/5/2008

   

  1.  

  Thông tư

  17/2008/TT-BXD ngày 02/10/2008

  Hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện theo cơ chế 797 - 400

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

   

  1.  

  Thông tư

  05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009

  Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  30/5/2009

   

  1.  

  Thông tư

  07/2009/TT-BXD ngày 28/4/2009

  Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sơn La

  13/6/2009

   

  1.  

  Thông tư

  07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012

  Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

  15/12/2012

   

  1.  

  Thông tư

  08/2013/TT-BXD ngày 17/5/2013

  Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu

  02/7/2013

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  03/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BXD ngày 17/5/2013 về Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu

  20/5/2015

   

  1.  

  Thông tư

  05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

  Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  01/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

  Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  01/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

  Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

  01/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

  Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

  01/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

  Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

  01/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016

  Hướng dẫn hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC)

  20/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017

  Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

  01/4/2017

   

  1.  

  Thông tư

  03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017

  Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

  01/5/2017

   

  1.  

  Quyết định

  02/1999/QĐ-BXD ngày 11/01/1999

  Về việc ban hành định mức tỷ lệ khấu hao hàng năm của các loại máy và thiết bị xây dựng

  01/01/1999

   

  1.  

  Quyết định

  19/2000/QĐ-BXD ngày 09/10/2000

  Về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo

  24/10/2000

   

  1.  

  Quyết định

  28/2000/QĐ-BXD ngày 15/12/2000

  Về việc ban hành bảng giá ca máy khảo sát xây dựng

  30/12/2000

   

  1.  

  Quyết định

  29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000

  Về việc ban hành “Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản”

  01/01/2001

   

  1.  

  Quyết định

  18/2002/QĐ-BXD ngày 02/7/2002

  Ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo phần Điện – Nước – Thông tin

  17/7/2002

   

  1.  

  Quyết định

  13/2003/QĐ-BXD ngày 30/5/2003

  Về việc ban hành “Đơn giá tổng hợp công trình xây dựng Nhà máy xi măng Hải Phòng (mới)”

  30/5/2003

   

  1.  

  Quyết định

  22/2003/QĐ-BXD ngày 11/9/2003

  Về việc ban hành Quy chế quản lý thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ Xây dựng thực hiện

  11/9/2003

   

  1.  

  Quyết định

  14/2004/QĐ-BXD ngày 14/5/2004

  Về việc ban hành định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch

  22/6/2004

   

  1.  

  Quyết định

  37/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005

  Về việc ban hành “Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị”

  11/12/2005

   

  1.  

  Quyết định

  38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005

  Về việc ban hành “Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng”

  11/12/2005

   

  1.  

  Quyết định

  13/2007/QĐ-BXD ngày 23/04/2007    

  Về việc Ban hành “Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị”

  08/5/2007

   

  1.  

  Quyết định

  14/2007/QĐ-BXD ngày 23/04/2007    

  Về việc Ban hành “Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị”

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

   

  1.  

  Quyết định

  12/2008/QĐ-BXD ngày 26/9/2008

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng

  01/11/2008

   

  V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

  1.  

  Nghị định

  46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015

  Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  01/7/2015

   

  1.  

  Quyết định

  36/2012/QĐ-TTg ngày 06/9/2012

  Ban hành Quy chế Tổ chức giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng

  01/12/2012

   

  1.  

  Nghị định

  62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

  Quy định về hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  01/7/2016

   

  1.  

  Thông tư

  04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014

  Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng

  15/6/2014

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015

  Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

  01/01/2016

   

  1.  

  Thông tư

  03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

  Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn  áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

  15/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  04/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

  Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

  15/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016

  Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  15/12/2016

   

  1.  

  Thông tư

  29/2016/TT-BXD ngày 29/12/2016

  Ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng

  15/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017

  Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

  15/5/2017

   

  1.  

  Thông tư

  11/2017/TT-BXD ngày 16/10/2017

  Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình

  01/12/2017

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  09/2018/TT-BXD ngày 15/11/2018

  Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng

  01/01/2019

   

  1.  

  Quyết định

  15/2006/QĐ-BXD ngày 02/6/2006

  Ban hành quy định chế độ bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước

  07/7/2006

   

  VI. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

  1.  

  Nghị định

  59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007

  Về quản lý chất thải rắn

  18/5/2007

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Nghị định

  80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014

  Về thoát nước và xử lý nước thải

  01/01/2015

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Nghị định

  117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007

  Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

  17/8/2007

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Nghị định

  79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009

  Về quản lý chiếu sáng đô thị

  19/11/2009

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Nghị định

  39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010

  Về quản lí không gian ngầm đô thị

  25 /5/2010

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Nghị định

  64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010

  Về quản lí cây xanh đô thị

  30/7/2010

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Nghị định

  124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011

  Về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

  20/02/2012

   

  1.  

  Nghị định

  72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012

  Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

  10/11/2012

   

  1.  

  Nghị định

  23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016

  Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

  27/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005

  Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị

  21/01/2006

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007

  Hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn

  05/02/2008

   

  1.  

  Thông tư

  01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008

  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

  05/02/2008

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  04/2009/TT-BXD-BCA ngày 10/4/2009

  Hướng dẫn việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp

  01/6/2009

   

  1.  

  Thông tư

  20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị

  15/8/2009

   

  1.  

  Thông tư

  11/2010/TT-BXD ngày 17/8/2010

  Hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị

  01/10/2010

   

  1.  

  Thông tư

  24/2010/TT-BXD ngày 24/12/2010

  Hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh

  06/02/2011

   

  1.  

  Thông tư

  08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012

  Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn

  04/01/2013

   

  1.  

  Thông tư

  03/2013/TT-BXD ngày 02/4/2013

  Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

  18/5/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 21/11/2013

  Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

  17/02/2014

   

  1.  

  Thông tư

  02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015

  Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

  01/6/2015

  Văn bản sẽ hết hiệu lực ngày 15/02/2019

  1.  

  Thông tư

  04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

  19/5/2015

   

  1.  

  Thông tư

  07/2017/TT-BXD ngày 05/5/2017

  Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  01/7/2017

   

  1.  

  Thông tư

  08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017

  Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

  01/7/2017

   

  1.  

  Thông tư

  13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018

  Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

  15/02/2019

  Văn  bản chưa có hiệu lực

  1.  

  Thông tư

  14/2018/TT-BXD ngày 28/12/2018

  Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng

  15/3/2019

  Văn  bản chưa có hiệu lực

  VII. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ

  1.  

  Luật

  65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

  Nhà ở

  01/7/2015

   

  1.  

  Nghị quyết 

  23/2003/QH11 ngày 26/11/2003

  Về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991

  01/7/2004

   

   

  1.  

  Nghị quyết

  58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1999

  Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991

  01/01/1999

   

  1.  

   Nghị quyết

  755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/04/2005

  Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

  22/4/2005

   

  1.  

  Nghị quyết

  1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/7/2006

  Về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia

  01/9/2006

   

   

  1.  

  Nghị định

  25/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999

  Về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1999 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/07/1991

  04/5/1999

   

  1.  

  Nghị định

  127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005

  Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

  01/11/2005

   

   

  1.  

  Nghị định

  99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

  10/12/2015

   

  1.  

  Nghị định

  100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

  Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  10/12/2015

   

  1.  

  Nghị định

  101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

  Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

  10/12/2015

   

  1.  

  Nghị định

  117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015

  Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

  01/01/2016

   

  1.  

  Nghị định

  79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

  Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

  01/7/2016

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Quyết định

  118/TTg ngày 27/02/1996

  Về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

  01/01/1995

   

  1.  

  Quyết định

  64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998

  Về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu nhà nước

  07/4/1998

  Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

  1.  

  Quyết định

  20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000

  Về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở

  18/02/2000

   

  1.  

  Quyết định

   213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006

  Về việc ban hành quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước

  23/10/2006

  Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

  1.  

  Quyết định

  117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở

  24/8/2007

   

  1.  

  Quyết định

  17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008

  Về việc ban hành Bảng giá chuẩn cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại

  23/02/2008

   

  1.  

  Quyết định

  141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008

  Về việc ban hành quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập.

  16/11/2008

  Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

  1.  

  Quyết định

  167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008

  Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

  11/01/2009

   

  1.  

  Quyết định

  65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009

   Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê

  10 /6 /2009

   

  1.  

  Quyết định

  96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009

  Sửa đổi một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/QĐ-TTg và Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ

  22/7/2009

   

  1.  

  Quyết định

  67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

  25/12/2010

   

  1.  

  Quyết định

  70/2010/QĐ-TTg ngày 05/11/2010

  Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg

  23/12/2010

   

  1.  

  Quyết định

  22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013

  Hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở

  15/6/2013

   

  1.  

  Quyết định

  48/2014/QĐ-TTg ngày 28/4/2014

  Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

  15/10/2014

   

  1.  

  Quyết định

  27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015

  Về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

  25/8/2015

   

  1.  

  Quyết định

  33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015

  Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

  01/10/2015

   

  1.  

  Chỉ thị

  07/2004/CT-TTg ngày 27/02/2004

   Về việc thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong qúa trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

  19/3/2004

   

  1.  

  Chỉ thị

  43/2004/CT-TTg ngày 03/12/2004

  Chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  24/12/2004

   

  1.  

  Chỉ thị

  34/2006/CT-TTg ngày 26/9/2006

  Về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở

  26/9/2006

  Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

  1.  

  Thông tư

  05/BXD-ĐT ngày 09/02/1993

  Hướng dẫn phương pháp xác định diện tích nhà ở và phân cấp nhà ở

  24/02/1993

   

  1.  

  Thông tư

  02/1999/TT-BXD ngày 03/5/1999

  Hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  03/5/1999

   

  1.  

  Thông tư

  05/1999/TT-BXD ngày 26/7/1999

  Hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất được hỗ trợ đối với người có công với Cách mạng theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ

  26/7/1999

   

  1.  

  Thông tư

  05/2000/TT-BXD ngày 27/6/2000

  Hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

  27/6/2000

   

  1.  

  Thông tư

  04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001

  Hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

  20/8/2001

   

  1.  

  Thông tư

  09/2003/TT-BXD ngày 23/10/2003

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001

  17/11/2003

   

  1.  

  Thông tư

  19/2005/TT-BXD ngày 01/12/2005

  Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

  29/12/2005

   

  1.  

  Thông tư

  01/2007/TT-BXD ngày 31/01/2007

  Hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ

  02/3/2007

   

  1.  

  Thông tư

  03/2007/TT-BXD ngày 22/5/2007

  Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

  06/7/2007

   

  1.  

  Thông tư

  11/2008/TT-BXD ngày 05/5/2008

  Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại”

  30/5/2008

   

  1.  

  Thông tư

  06/2009/TT-BXD ngày 17/4/2009

  Hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

  02/6/2009

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

  04/7/2009

   

  1.  

  Thông tư

  14/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009

  Hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp

  19/8/2009

   

  1.  

  Thông tư

  07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013

  Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

  01/6/2013

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

  15/7/2013

   

  1.  

  Thông tư

  18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

  15/11/2013

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  16/2014/TT-BXD ngày 23/10/2014

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

  10/12/2014

   

  1.  

  Thông tư

  17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

  25/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  08/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày  10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015

  16/02/2016

   

  1.  

  Thông tư

  09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015

  Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ

  16/02/2016

   

  1.  

  Thông tư

  10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015

  Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

  15/02/2016

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016

  Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

  02/4/2016

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ

  15/8/2016

   

  1.  

  Thông tư

  20/2016/TT-BXD   ngày 30/6/2016

  Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 100//2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  15/8/2016

   

  1.  

  Thông tư

  21/2016/TT-BXD   ngày 30/6/2016

  Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ

  15/8/2016

   

  1.  

  Thông tư

  27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016

  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

  01/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD, Thông tư số 11/2015/TT-BXD và Thông tư số 02/2016/TT-BXD

  01/02/2017

  Văn bản sẽ hết hiệu lực 1 phần ngày 16/02/2019

  1.  

  Thông tư

  31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016

  Quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

  15/02/2017

   

  1.  

  Thông tư

  10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD và Thông tư số 28/2016/TT-BXD

  16/02/2019

  Văn bản chưa có hiệu lực

  1.  

  Quyết định

  05/2006/QĐ-BXD ngày 08/03/2006

  Ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà     

  11/4/2006

   

  VIII. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

  1.  

  Luật

  66/2014/QH13 ngày 25/11/2014

  Kinh doanh bất động sản

  01/7/2015

   

  1.  

  Nghị định

  76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

  01/11/2015

   

  1.  

  Nghị quyết

  06/2004/NQ-CP ngày 19/05/2004

  Về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản

  13/6/2004

   

  1.  

  Chỉ thị

  11/2007/CT-TTg ngày 08/5/2007

  Về việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

  08/6/2007

  Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

  1.  

  Chỉ thị

  01/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008

  Về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản

  03/02/2008

   

  1.  

  Thông tư

  20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010

  Hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

  12/12/2010

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2012

  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

  15/10/2012

   

  1.  

  Thông tư

  11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013

   

  Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản

  01/10/2013

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Thông tư

  19/2014/TT-BXD ngày 10/12/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

  01/02/2015

   

  1.  

  Thông tư

  11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015

  Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

  16/02/2016

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  IX. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  1.  

  Nghị định

  24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016

  Về quản lý vật liệu xây dựng

   

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Quyết định

  105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008

  Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020

  20/8/2008

  Văn bản đã được điều chỉnh bởi Quyết định hành chính

  1.  

  Quyết định

  152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008

  Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản  làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam

  23/12/2008

   

  1.  

  Thông tư

  25/2016/TT-BXD ngày 09/9/2016

  Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

  25/10/2016

   

  1.  

  Thông tư

   09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017

  Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung

   

  25/7/2017

   

  1.  

  Thông tư

  10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

  01/01/2018

   

  1.  

  Thông tư

  13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017

  Quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng

  01/01/2018

   

  1.  

  Thông tư

  05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018

  Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  15/8/2018

   

  1.  

  Quyết định

  15/2000/QĐ-BXD ngày 24/7/2000

  Ban hành Quy định đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung

  09/8/2000

   

  1.  

  Quyết định

  25/2006/QĐ-BXD ngày 05/9/2006    

  Về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

   

  X. QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG

  1.  

  Thông tư

  28/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị (Phần 1: Tàu điện ngầm; Phần 2: Gara ô tô)

  01/10/2009

  Văn bản sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/3/2019

  1.  

  Thông tư

  29/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

  01/10/2009

   

  1.  

  Thông tư

  31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009

  Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn

  25/10/2009

   

  1.  

  Thông tư

  32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn

  25/10/2009

   

  1.  

  Thông tư

  07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình

  17/9/2010

   

  1.  

  Thông tư

  18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010

  Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

  15/12/2010

   

  1.  

  Thông tư

  12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị”

  15/02/2013

   

  1.  

  Thông tư

  14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng

  01/11/2014

   

  1.  

  Thông tư

  20/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng”

  01/7/2015

   

  1.  

  Thông tư

  21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng”

  01/7/2015

   

  1.  

  Thông tư

  01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

  01/5/2016

   

  1.  

  Thông tư

  06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017

  Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  15/6/2017

   

  1.  

  Thông tư

  15/2017/TT-BXD ngày 16/10/2017

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

  01/6/2018

   

  1.  

  Thông tư

  04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

  01/11/2018

   

  1.  

  Thông tư

  11/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình tàu điện ngầm

  15/3/2019

  Chưa có hiệu lực

  1.  

  Thông tư

  12/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ô tô

  15/3/2019

  Chưa có hiệu lực

  1.  

  Quyết định

  16/1999/QĐ-BXD ngày 14/6/1999

  Về việc ban hành 2 tiêu chuẩn xây dựng: 227:1999, 229:1999

  TCXDVN 227:1999 “Cốt thép trong bê tông – Hàn hồ quang”

  TCXDVN 229:1999 “Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCXDVN 2737-1995

  29/6/1999

  Văn bản hết hiệu lực 1 phần

  1.  

  Quyết định

  19/1999/QĐ-BXD ngày 02/7/1999

  Ban hành TCXD 232:1999 “Hệ thống thông gió điều hòa không khí và cấp lạnh – Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu”

  17/7/1999

   

  1.  

  Quyết định

  27/1999/QĐ-BXD ngày 14/10/1999

  Ban hành TCXD 235:1999 “Dầm bê tông cốt thép ứng lực trước PPB và viên Blốc bê tông dùng làm  sàn và mái nhà”

  29/10/1999

   

  1.  

  Quyết định

  09/2000/QĐ-BXD ngày 16/6/2000

  Ban hành TCXD 241:2000 “Máy đào và chuyển đất – phương pháp đo lực kéo trên thanh kéo”

  30/6/2000

   

  1.  

  Quyết định

  10/2000/QĐ-BXD ngày 16/6/2000

  Ban hành TCXD 242:2000 “Máy đào và chuyển đất – phương pháp xác định trọng tâm”

  30/6/2000

   

  1.  

  Quyết định

  11/2000/QĐ-BXD ngày 16/6/2000

  Ban hành TCXD 243:2000 “Máy đào và chuyển đất – phương pháp đo kích thước tổng thể của máy cùng thiết bị công tác”

  30/6/2000

   

  1.  

  Quyết định

  13/2000/QĐ-BXD ngày 29/6/2000

  Ban hành TCXD 245:2000 “Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước”

  15/7/2000

   

  1.  

  Quyết định

  18/2001/QĐ-BXD ngày 08/8/2001

  Ban hành TCXD 255:2001 “Máy đào và chuyển đất – Máy xúc lật – Phương pháp đo các lực gầu xúc và tải trọng lật”

  23/8/2001

   

  1.  

  Quyết định

  19/2001/QĐ-BXD ngày 08/8/2001

  Ban hành TCXD 257:2001 “Máy đào và chuyển đất – Phương pháp xác định tốc độ di chuyển”

  23/8/2001

   

  1.  

  Quyết định

  20/2001/QĐ-BXD ngày 08/8/2001

  Ban hành TCXD 256:2001 “Máy đào và chuyển đất – Máy đào thủy lực – Phương pháp đo lực đào”

  23/8/2001

   

  1.  

  Quyết định

  26/2001/QĐ-BXD ngày 28/9/2001

  Ban hành TCXDVN 253:2001 “Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung”

  13/10/2001

   

  1.  

  Quyết định

  28/2001/QĐ-BXD ngày 13/11/2001

  Ban hành TCXDVN 259:2001 “Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị”

  28/11/2001

   

  1.  

  Quyết định

  35/2001/QĐ-BXD ngày 26/12/2001

  Ban hành TCXDVN 261:2001 “Bãi chôn lấp chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế”

  13/01/2002

   

  1.  

  Quyết định

  02/2002/QĐ-BXD ngày 17/01/2002

  Ban hành TCXDVN 264:2002 “Nhà và công trình – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng”

  02/02/2002

   

  1.  

  Quyết định

  03/2002/QĐ-BXD ngày 17/01/2002

  Ban hành TCXDVN 265:2002 “Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng”

  02/02/2002

   

  1.  

  Quyết định

  04/2002/QĐ-BXD ngày 17/01/2002

  Ban hành TCXDVN 266:2002 “Nhà ở - Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng”

  02/02/2002

   

  1.  

  Quyết định

  07/2002/QĐ-BXD ngày 05/02/2002

  Ban hành TCXDVN 268:2002 “Chất lượng không khí – xác định nồng độ số sợi amiăng trong không khí vùng làm việc bằng kính hiển vi quang học tương phản pha – Phương pháp màng lọc”

  20/02/2002

   

  1.  

  Quyết định

  24/2002/QĐ-BXD ngày 29/7/2002

  Ban hành 03 TCXDVN 278:2002, 279:2002 và 280:2002 về thử nghiệm cho máy đào và chuyển đất

  15/8/2002

   

  1.  

  Quyết định

  25/2002/QĐ-BXD ngày 08/8/2002

  Ban hành TCXDVN 277:2002 “Cách âm cho các kết cấu phân cách bên trong nhà dân dụng”

  08/9/2002

   

  1.  

  Quyết định

  26/2002/QĐ-BXD ngày 28/8/2002

  Ban hành TCXDVN 285:2002 “Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế”

  30/9/2002

   

  1.  

  Quyết định

  27/2002/QĐ-BXD ngày 23/9/2002

  Ban hành TCXDVN 282:2002 “Không khí vùng làm việc – Tiêu chuẩn bụi và chất ô nhiễm không khí trong công nghiệp sản xuất các sản phẩm amiăng xi măng”

  30/10/2002

   

  1.  

  Quyết định

  34/2002/QĐ-BXD ngày 03/12/2002

  Ban hành TCXDVN 80:2002 “Đất xây dựng – Phương pháp xác định mô đun biến dạng hiện trường bằng tấm nén phẳng”

  30/12/2002

   

  1.  

  Quyết định

  23/2003/QĐ-BXD ngày 15/9/2003

  Về việc ban hành 3 Tiêu chuẩn về cách nhiệt chuyển dịch từ tiêu chuẩn ISO thành 3 tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 298:2003, 299:2003 và 300:2003

  30/9/2003

   

  1.  

  Quyết định

  01/2004/QĐ-BXD ngày 11/2/2004

  Ban hành TCXDVN 296:2004 “Dàn giáo – Các yêu cầu về an toàn”

  08/3/2004

   

  1.  

  Quyết định

  02/2004/QĐ-BXD ngày 25/2/2004

  Ban hành TCXDVN 306:2004 “Nhà ở và công trình công cộng – Các thông số vi khí hậu trong phòng”

  11/3/2004

   

  1.  

  Quyết định

  07/2004/QĐ-BXD ngày 29/4/2004

  Ban hành TCXDVN 315:2004 “Công trình thủy điện Sơn La – Các quy định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình – Tiêu chuẩn  thiết kế công trình tạm: đê quây và kênh dẫn dòng thi công”

  14/5/2004

   

  1.  

  Quyết định

  09/2004/QĐ-BXD ngày 10/5/2004

  Ban hành TCXDVN 305:2004 “Bê tông khối lớn – Quy phạm thi công và nghiệm thu”

  06/6/2004

   

  1.  

  Quyết định

  27/2004/QĐ-BXD ngày 09/11/2004

  Ban hành TCXDVN 320:2004 “Bãi chôn lấp chất thải nguy hại – Tiêu chuẩn thiết kế”

  30/11/2004

   

  1.  

  Quyết định

  31/2004/QĐ-BXD ngày 23/12/2004

  Ban hành TCXDVN 331:2004 “Vật liệu xây dựng – Phương pháp thử tính không cháy”

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

   

  1.  

  Quyết định

  32/2004/QĐ-BXD ngày 23/12/2004

  Ban hành TCXDVN 330:2004 “Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm”

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

   

  1.  

  Quyết định

  07/2005/QĐ-BXD ngày 07/02/2005

  Ban hành TCXDVN 335:2004 “Công trình thủy điện Sơn La – Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật”

  13/3/2005

   

  1.  

  Quyết định

  08/2005/QĐ-BXD ngày 04/4/2005

  Ban hành TCXDVN 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

  03/6/2005

   

  1.  

  Quyết định

  14/2005/QĐ-BXD ngày 22/4/2005

  Ban hành TCXDVN 336:2005 “Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”

  16/5/2005

   

  1.  

  Quyết định

  26/2005/QĐ-BXD ngày 08/8/2005

  Ban hành TCXDVN 175:2005 “Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế”

  08/9/2005

   

  1.  

  Quyết định

  02/2006/QĐ-BXD ngày 10/01/2006

  Ban hành TCXDVN 357:2005 “Nhà và công trình dạng tháp – Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa”

  09/02/2006

   

  1.  

  Quyết định

  06/2006/QĐ-BXD ngày 17/03/2006    

  Ban hành TCXDVN 33:2006 “Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế”

  18/4/2006

   

  1.  

  Quyết định

  10/2006/QĐ-BXD ngày 29/03/2006    

  Ban hành TCXDVN 239:2006 “Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình”

  05/5/2006

   

  1.  

  Quyết định

  21/2006/QĐ-BXD ngày 19/7/2006    

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004 ban hành theo Quyết định số 26/2004/QĐ-BXD ngày 02/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  14/8/2006

   

  1.  

  Quyết định

  36/2006/QĐ-BXD ngày 19/12/2006    

  Ban hành TCXDVN 387:2006 “Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”

  16/01/2007

   

  1.  

  Quyết định

  37/2006/QĐ-BXD ngày 22/12/2006    

  Ban hành TCXDVN 377:2006 “Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế”

  28/01/2007

   

  1.  

  Quyết định

  39/2006/QĐ-BXD ngày 27/12/2006    

  Ban hành TCXDVN 378:2006 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định hàm lượng Titan đioxit”

  30/01/2007

   

  1.  

  Quyết định

  40/2006/QĐ-BXD ngày 28/12/2006    

  Ban hành TCXDVN 379:2006 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định hàm lượng Phốtpho pentôxit”

  03/02/2007

   

  1.  

  Quyết định

  01/2007/QĐ-BXD ngày 18/01/2007    

  Ban hành TCXDVN 380:2007 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt”

  16/02/2007

   

  1.  

  Quyết định

  02/2007/QĐ-BXD ngày 18/01/2007    

  Ban hành TCXDVN 381:2007 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao”

  16/02/2007

   

  1.  

  Quyết định

  05/2007/QĐ-BXD ngày 23/01/2007    

  Ban hành TCXDVN 384:2007 “Vật liệu chịu lửa – Vữa cao Alumin”

  20/02/2007

   

  1.  

  Quyết định

  06/2007/QĐ-BXD ngày 23/01/2007    

  Ban hành TCXDVN 383:2007 “Vật liệu chịu lửa – Vữa Manhêdi”

  20/02/2007

   

  1.  

  Quyết định

  08/2007/QĐ-BXD ngày 29/01/2007    

  Ban hành TCXDVN 382:2007 “Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường”

  27/02/2007

   

  1.  

  Quyết định

  21/2007/QĐ-BXD ngày 23/05/2007    

  Về việc ban hành Quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính nhà nước

  14/7/2007

   

  1.  

  Quyết định

  22/2007/QĐ-BXD ngày 30/05/2007    

  Ban hành TCXDVN 104:2007 “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”

  14/6/2007

   

  1.  

  Quyết định

  24/2007/QĐ-BXD ngày 17/05/2007    

  Ban hành TCXDVN 397:2007 “Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng – Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử”

  21/7/2007

   

  1.  

  Quyết định

  04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008

  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”

  03/4/2008

   

  1.  

  Quyết định

  09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008

  Về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khỏe”

  10/7/2008

   

  XI. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

  1.  

  Nghị định

  26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013

  Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng

  15/5/2013

   

  1.  

  Nghị định

  81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

  17/7/2017

   

  1.  

  Nghị định

  139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

  15/01/2018

   

  1.  

  Quyết định

  165/2007/QĐ-TTg ngày 27/10/2007

  Quy định tạm thời tiêu chuẩn Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

  22/11/2007

  Văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ ngày 15/3/2019

  1.  

  Thông tư

  03/2010/TT-BXD ngày 26/4/2010

  Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề xây dựng

  11/6/2010

   

  1.  

  Thông tư

  04/2011/TT-BXD ngày 05/5/2011

  Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng

  20/6/2011

   

  1.  

  Thông tư

  10/2011/TT-BXD ngày 23/8/2011

  Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn

  01/10/2011

   

  1.  

  Thông tư

  05/2013/TT-BXD ngày 24/4/2013

  Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Nhà máy xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng

  08/6/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/5/2014

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng

  01/7/2014

   

  1.  

  Thông tư

  13/2014/TT-BXD ngày 29/8/2014

  Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề: Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; Khoan đào đường hầm; Phân tích Cơ lý – hóa xi

  Măng

  15/10/2014

   

  1.  

  Thông tư

  06/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015

  Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng

  15/12/2015

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng

  01/01/2016

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016

  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng

  12/8/2016

   

  1.  

  Thông tư

  22/2016/TT-BXD   ngày 01/7/2016

  Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

  01/7/2016

   

  1.  

  Thông tư

  23/2016/TT-BXD   ngày 01/7/2016

  Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

  01/7/2016

   

  1.  

  Thông tư

  03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018

  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

  12/6/2018

   

  1.  

  Thông tư

  06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018

  Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

  25/9/2018

   

  1.  

  Thông tư

  07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018

  Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

  25/9/2018

   

  1.  

  Quyết định

  378/1998/QĐ-BXD ngày 10/6/1998

  Về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ

  10/6/1998

   

  1.  

  Quyết định

  09/2001/QĐ-BXD ngày 25/5/2001

  Ban hành quy định về công tác tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của cơ quan Bộ Xây dựng

  10/6/2001

   

  1.  

  Quyết định

  21/2001/QĐ-BXD ngày 17/8/2001

  Về việc ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chuyên ngành và Ban kỹ thuật tiêu chuẩn ngành Xây dựng”

  01/9/2001

   

  1.  

  Quyết định

  25/2001/QĐ-BXD ngày 04/9/2001

  Về việc ban hành “Quy chế lập, xét duyệt và ban hành các văn bản thuộc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam”

  04/10/2001

   

  1.  

  Quyết định

  37/2002/QĐ-BXD ngày 26/12/2002

  Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2002 – 2007

  26/12/2002

   

  1.  

  Quyết định

  20/2003/QĐ-BXD ngày 22/7/2003

  Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với sự nghiệp có thu do Bộ Xây dựng quản lý

  22/7/2003

   

  1.  

  Quyết định

  25/2003/QĐ-BXD ngày 24/9/2003

  Về việc ban hành quy định chi tiết về thẩm quyền ký văn bản

  24/9/2003

   

  1.  

  Quyết định

  06/2004/QĐ-BXD ngày 21/4/2004

  Về việc ban hành quy định điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh trong hệ thống y tế thuộc Bộ Xây dựng quản lý

  6/5/2004

   

  1.  

  Quyết định

  13/2004/QĐ-BXD ngày 13/5/2004

  Ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức lãnh đạo ngành Xây dựng tại địa phương

  22/6/2004

   

  1.  

  Quyết định

  19/2005/QĐ-BXD ngày 29/6/2005

  Về việc ban hành Quy chế quản lý, lập và sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước

  02/8/2005

   

  1.  

  Quyết định

  36/2005/QĐ-BXD ngày 24/10/2005

  Ban hành “Quy định về tiêu chuẩn Thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan Thanh tra Xây dựng; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng” 

  01/12/2005

   

  1.  

  Quyết định

  22/2006/QĐ-BXD ngày 08/8/2006

  Ban hành Quy chế gửi nhận và quản lý khai thác, sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính trên mạng tin học của Bộ Xây dựng

  07/9/2006

   

  1.  

  Quyết định

  29/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006

  Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

  18/10/2006

   

  1.  

  Quyết định

  30/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006

  Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng

  18/10/2006

   

  1.  

  Quyết định

  31/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006

  Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

  18/10/2006

   

  1.  

  Quyết định

  33/2006/QĐ-BXD ngày 05/10/2006

  Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình

  14/11/2006

   

  1.  

  Quyết định

  25/2007/QĐ-BXD ngày 30/7/2007

  Về việc ban hành các mẫu văn bản; quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

   

  1.  

  Quyết định

  05/2008/QĐ-BXD ngày 08/4/2008

  Ban hành chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011

  16/5/2008

   

  Tổng số:  320 văn bản

                 

                                                                                                                    

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: