Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

   

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

  (Kèm theo Quyết định số  70  /QĐ-BXD ngày 30  tháng 01 năm 2019 của Bộ Xây dựng)

   

  STT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

   

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày hết

   hiệu lực

  I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

  1.  

  Nghị định

  08/2005/NĐ-CP ngày 24/11/2005

  Về quy hoạch xây dựng

  Bị thay thế bởi Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

  30/6/2015

  1.  

  Thông tư

  07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008

  Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008

  Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế

  Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009

  Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010

  Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

  Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

  15/4/2017

  1.  

  Thông tư

  10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010

  Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

  Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010

  Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị

  Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

  30/4/2016

  1.  

  Thông tư liên tịch

  13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011

  Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

  Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

  15/4/2017

  1.  

  Thông tư

  01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013

  Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

  Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

  01/6/2017

  1.  

  Quyết định

  21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005

  Về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

  15/8/2016

  1.  

  Quyết định

  03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008

  Ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

  15/8/2016

  II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

  1.  

  Thông tư

  04/2006/TT-BXD ngày 18/6/2006

  Hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới

  Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị

  05/01/2014

  1.  

  Thông tư

  06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008

  Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

  Bị thay thế bởi Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

  15/02/2018

  1.  

  Thông tư

  23/2010/TT-BXD ngày 23/12/2010

  Hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị

  Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

  01/02/2018

  III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  1.  

  Luật

  16/2003/QH11 ngày 26/11/2003

  Xây dựng

  Bị thay thế bởi Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

  01/01/2015

  1.  

  Luật

  38/2009/QH12 ngày 19/6/2009

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

  Bị thay thế bởi Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 (Điều 1)

  01/01/2015

  Bị thay thế bởi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (Điều 2)

  01/7/2014

  Bị thay thế bởi Luật số 37/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 170 Luật Doanh nghiệp ngày 20/6/2013 (Điều 3)

  01/8/2013

  Bị thay thế bởi Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (Điều 4)

  01/7/2014

  Bị thay thế bởi Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (Điều 5)

  01/7/2015

  1.  

  Nghị định

  71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005

  Về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

  Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  05/8/2015

  1.  

  Nghị định

  180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

  Bị thay thế bởi Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản; phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

  15/01/2018

  1.  

  Nghị định

  12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009

  Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  05/8/2015

  1.  

  Nghị định

  83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  05/8/2015

  1.  

  Nghị định

  112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009

  Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

  Bị thay thế bởi Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  10/5/2015

  1.  

  Nghị định

  48/2010/NĐ-CP  ngày 07/5/2010

  Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

  Bị thay thế bởi Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

  15/6/2015

  1.  

  Nghị định

  114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010

  Về bảo trì công trình xây dựng

  Bị thay thế bởi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  01/7/2015

  1.  

  Nghị định

  64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012

  Về cấp giấy phép xây dựng

  Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  05/8/2015

  1.  

  Nghị định

  15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

  Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Tất cả các nội dung trừ các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng bị thay thế bởi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  01/7/2015

  Các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  05/8/2015

  1.  

  Nghị định

  121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

  Bị thay thế bởi Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản; phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

  15/01/2018

  1.  

  Nghị định

  207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

  Bị thay thế bởi Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

  15/6/2015

  1.  

  Quyết định

  87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004

  Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

  Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  05/8/2015

  1.  

  Quyết định

  39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005

  Về hướng dẫn Điều 121 của Luật Xây dựng

  Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  05/8/2015

  1.  

  Quyết định

  68/2006/QĐ-TTg ngày 22/3/2006

  Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

  Bị thay thế bởi Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng

  27/02/2014

  1.  

  Quyết định

  03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg

  Bị thay thế bởi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  05/8/2015

  1.  

  Thông tư liên tịch

  12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11/12/2007

  Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị

  Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 Hướng dẫn quản lí việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009

  Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

  01/9/2016

  1.  

  Thông tư

  22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009

  Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

  01/9/2016

  1.  

  Thông tư

  25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009

  Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

  Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

  01/9/2016

  1.  

  Thông tư

  35/2009/TT-BXD ngày 05/10/2009

  Hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng

  15/6/2014

  1.  

  Thông tư

  39/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009

  Hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

  Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

  01/9/2014

  1.  

  Thông tư

  04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010

  Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  01/5/2016

  1.  

  Thông tư

  05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010

  Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

  01/9/2016

  1.  

  Thông tư

  06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010

  Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công

  Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  01/5/2016

  1.  

  Thông tư

  08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010

  Về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

  01/5/2016

  1.  

  Thông tư

  22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010

  Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

  Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

  15/5/2017

  1.  

  Thông tư

  02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011

  Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng của Bộ Xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  01/5/2016

  1.  

  Thông tư

  03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011

  Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  15/12/2016

  1.  

  Thông tư

  08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011

  Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

  01/5/2016

  1.  

  Thông tư

  09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011

  Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công

  Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

  01/5/2016

  1.  

  Thông tư

  01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012

  Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

  Bị thay thế bởi Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012

  Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Bị thay thế bởi Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  15/12/2016

  1.  

  Thông tư

  10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012

  Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012

  Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

  01/5/2017

  1.  

  Thông tư

  10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013

  Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng 

  Bị thay thế bởi Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  15/12/2016

  1.  

  Thông tư

  13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013

  Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

  Bị thay thế bởi Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013

  Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

  01/4/2017

  1.  

  Thông tư

  02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

  Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản; phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

  12/6/2018

  1.  

  Thông tư

  09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  15/12/2016

  1.  

  Thông tư

  10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014

  Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

  Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

  01/01/2016

  1.  

  Thông tư

  11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014

  Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

  Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

  01/9/2016

  1.  

  Thông tư

  01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015

  Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  01/5/2016

  1.  

  Thông tư

  17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016

  Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

  20/11/2018

  1.  

  Quyết định

  29/1999/QĐ-BXD ngày 22/10/1999

  Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

  01/4/2018

  1.  

  Quyết định

  27/2000/QĐ-BXD ngày 08/12/2000

  Về việc ban hành quy định điều kiện kinh doanh xây dựng

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 

  01/7/2016

   

  1.  

  Quyết định

  02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008

  Ban hành Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

  10/10/2014

  1.  

  Chỉ thị

  02/2008/CT-BXD ngày 27/3/2008

  Về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị ngành Xây dựng

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 

  01/7/2016

   

  IV. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

  1.  

  Nghị định

  88/2007/NĐ-CP ngày 21/5/2007

  Về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

  Bị thay thế bởi Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

  01/01/2015

  1.  

  Nghị định

  35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008

  Về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

  Bị thay thế bởi Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

  27/5/2016

  1.  

  Thông tư

  09/2009/TT-BXD ngày 21/5/2009

  Quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

  Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

  19/5/2015

  1.  

  Thông tư

  13/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010

  Ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị

  Văn bản hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  (Thông tư này hướng dẫn khoản 4 Điều 22 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 05/12/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị. Điều 22 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng)

  15/9/2018

  V. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ

  1.  

  Luật

  56/2005/QH11 ngày 09/11/2005

  Nhà ở

  Bị thay thế bởi Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

  01/7/2015

  1.  

  Luật

  34/2009/QH12 ngày 18/6/2009

  Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai

  Bị thay thế bởi Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (Điều 1)

  01/7/2015

  Bị thay thế bởi Luật Đất đai số 43/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (Điều 2)

  01/7/2014

  1.  

  Nghị định

  51/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009

  Hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

  Bị thay thế bởi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

  10/12/2015

  1.  

  Nghị định

  71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  Bị thay thế bởi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

  10/12/2015

  1.  

  Nghị định

  34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013

  Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

  Bị thay thế bởi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

  10/12/2015

  1.  

  Nghị định

  84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013

  Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

  Bị thay thế bởi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

  10/12/2015

  1.  

  Nghị định

  188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013

  Quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  Bị thay thế bởi Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  10/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007

  Về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.

  Bị thay thế bởi Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

  10/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  19/2008/QH12 ngày 03/6/2008

  Về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

  Bị thay thế bởi Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014

  01/7/2015

  1.  

  Quyết định

  09/2008/QĐ-TTg ngày 11/01/2008

  Ban hành quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ

  Bị thay thế bởi Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà công vụ

  25/8/2015

  1.  

  Quyết định

   66/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009

   Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  10/01/2014

  1.  

  Quyết định

   67/2009/QĐ-TTg ngày 24/04/2009

  Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  10/01/2014

  1.  

  Thông tư

  14/2008/TT-BXD ngày 02/6/2008

  Hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư

  Bị thay thế bởi Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

  15/02/2017

  1.  

  Thông tư

  10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009

  Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp

  Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  08/7/2014

  1.  

  Thông tư

  13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009

  Hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp

  Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  08/7/2014

  1.  

  Thông tư

  15/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009

  Hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư

  Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  08/7/2014

  1.  

  Thông tư

  36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009

  Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

  Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  08/7/2014

  1.  

  Thông tư

  38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009

  Về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị

  Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010

  Quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013

  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014

  Sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  05/2014/TT-BXD ngày 09/5/2014

  Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

  02/4/2016

  1.  

  Thông tư

  07/2014/TT-BXD ngày 20/5/2014

  Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

  Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014

  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  Bị thay thế bởi Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  15/8/2016

  1.  

  Quyết định

  29/2001/QĐ-BXD ngày 19/11/2001

  Về việc quy định mẫu hợp đồng mua bán nhà ở và mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05/11/2001 của Chính phủ

  Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  15/8/2016

  1.  

  Quyết định

  17/2006/QĐ-BXD ngày 07/6/2006

  Ban hành quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở

  Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  15/8/2016

  1.  

  Quyết định

  08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008

  Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

  Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

  02/4/2016

  VI. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

  1.  

  Luật

  63/2006/QH11 ngày 29/6/2006

  Kinh doanh bất động sản

  Bị thay thế bởi Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

  01/7/2015

  1.  

  Nghị định

  153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản

  Bị thay thế bởi Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

  01/11/2015

  VII. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  1.  

  Nghị định

  124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007

  Quản lý vật liệu xây dựng

  Bị thay thế bởi Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

  26/5/2016

  1.  

  Quyết định

  121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008

  Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thế phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020

  Bị thay thế bởi Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  22/8/2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

  1529/1998/TTLT/BKHCNMT-BXD ngày 17/10/1998

  Về việc hướng dẫn đảm bảo môi trường trong sử dụng amiăng vào sản xuất các sản phẩm vật liệu và xây dựng

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 

  01/7/2016

   

  1.  

  Thông tư

  11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 

  01/7/2016

   

  1.  

  Thông tư

  11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009

  Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

  01/01/2018

  1.  

  Thông tư

  01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010

  Quy định công tác quản lý chất lượng clanke xi măng poóc lăng thương phẩm

  Bị thay thế bởi Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

  01/01/2018

  1.  

  Thông tư

  14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010

  Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát

  Bị thay thế bởi Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

  01/01/2018

  1.  

  Thông tư

  21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010

  Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

  01/01/2018

  1.  

  Thông tư

  03/2012/TT-BXD ngày 05/9/2012

  Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

  Bị thay thế bởi Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

  25/10/2016

  1.  

  Thông tư

  04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012

  Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  15/8/2018

  1.  

  Thông tư

  09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012

  Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

  01/02/2018

  1.  

  Thông tư

  15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

  01/01/2018

  VIII. LĨNH VỰC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG

  1.  

  Thông tư

  02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 07:2010/BXD

  Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

  01/5/2016

  1.  

  Thông tư

  11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng

  01/11/2014

  1.  

  Thông tư

  15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”

  Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

  01/6/2018

  1.  

  Thông tư

  19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt Phương tiện quảng cáo ngoài trời

  Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

  01/11/2018

  1.  

  Quyết định

  11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003

  Ban hành TCXDVN 297:2003 “Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng – Tiêu chuẩn công nhận”.

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

   

  15/6/2017

  1.  

  Quyết định

  11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008

  Ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  IX. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

  1.  

  Nghị định

  62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

  Bị thay thế bởi Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

  17/7/2017

  1.  

  Thông tư liên tịch

  20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng

  01/01/2016

  1.  

  Thông tư

  05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012

  Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

  25/9/2018

  1.  

  Thông tư

  06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012

  Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng

  Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

  25/9/2018

  1.  

  Quyết định

  429/TCCP-VC ngày 06/6/1993

  Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành xây dựng

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng

  12/8/2016

  1.  

  Quyết định

  07/1999/QĐ-BXD ngày 02/02/1999

  Ban hành Quy chế về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt ngành Xây dựng

  Bị thay thế bởi Quyết định số 1212/QĐ-BXD ngày 18/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  18/9/2018

  Tổng số:  120  văn bản

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: