Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

  1. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

  Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Lý do hết hiệu lực, ngưng

  hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng

  hiệu lực

  1.  

  Nghị định

  27/2005/NĐ-CP ngày 8/3/2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thủy sản

  Điều 3

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định 57/2008/NĐ-CP ngày 02/5/2008 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế.

  20/8/2008

  1.  

  Nghị định

  59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

  Điểm a khoản 1 Điều 5

  Điểm d khoản 1 Điều 5

  Điểm b khoản 1 Điều 6

  Điểm b khoản 2 Điều 6 

  Khoản 3 Điều 6

  Khoản 3 Điều 7

  Khoản 4 Điều 9

  Khoản 5 Điều 10

  khoản 5 Điều 14

  Điều 16 

  Tên cơ quan “Bộ Thủy sản” trong Nghị định số 59/2005/NĐ-CP được sửa thành “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2009/NĐ-CP  ngày 13/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

  01/4/2009

  Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 6 và Điều 7 về thủ tục, trình tự cấp giấy phép và cơ quan cấp giấy phép khai thác thủy sản.

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản;

  10/8/2012

   

  Điểm a, b, d, đ khoản 1; điểm b khoản 2 Điều 11; khoản 1, khoản 2 Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15.

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

  01/7/2016

  1.  

  Nghị định

  14/2009/NĐ-CP  ngày 13/02/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

  Khoản 5 Điều 1 về sửa đổi khoản 3 Điều 6 của Nghị định 59/2005/NĐ-CP.

   

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

  10/8/2012

   

  1.  

  Nghị định

  32/2010/NĐ-CP ngày 30/3/2010 Quy định về hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

   

  • Khoản 2 Điều 3;
  • Khoản 3 Điều 4;
  • Điều 5, Điều 8;
  • Điều 11;
  • Khoản 9 Điều 13;

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản;

  10/8/2012

  1.  

  Nghị định

  33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 Quy định về quản lý hoạt động thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

  Khoản 4 và Khoản 5 Điều 2, Điểm a Khoản 1 Điều 4, Điều 6, Điều 7

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản;

  10/8/2012

  1.  

  Nghị định

  52/2010/NĐ-CP ngày 17/5/2010 Về nhập khẩu tàu cá

   

  Điều 4, Điều 5, Điều 6,  Điều 7, khoản 4 Điều 12, Điều 13, Điều 15, Điều 16

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản;

  10/8/2012

  1.  

  Nghị định

  69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

   Điều 37; Điều 38;  Điều 39; khoản 3 Điều 40; khoản 4, khoản 5 Điều 40.

   

  Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Điều 4 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày  17 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

  17/9/2018

  1.  

  Nghị  định

  99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010  về chính sách chi trả dịch vụ  môi trường  rừng

  Khoản 1 Điều 5; Điều 8; Khoản 1, 2 Điều 11; điểm a, b Khoản 2 Điều 15; điểm  a Khoản 2 Điều 20; Khoản 7, điểm b Khoản 9 Điều 22

  Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số  147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

  01/01/2017

  1.  

  Nghị định

  103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

  - Điểm a, đ khoản 2 Điều 1

  - Khoản 2 Điều 4 

  - Khoản 1 Điều 5, Tên khoản 2 Điều 5, Khoản 4 Điều 5

  - Điều 6

  - Tên Điều 7; Tên khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7

  - Điểm d khoản 1, điểm d khoản 2, Tên khoản 5 Điều 10 Điều 10 

  - Khoản 1 Điều 12 

  - Khoản 1, khoản 3 Điều 14

  - Khoản 3, Điểm a khoản 5 Điều 15

  - Khoản 3, khoản 4 Điều 17

  - Điểm b khoản 1 Điều 19

  - Tên khoản 2 Điều 20

  - Tên khoản 3 Điều 21

  - Khoản 4 Điều 21

  - Khoản 3, khoản 6 Điều 23

  - Điều 26

  - Điều 27

  - Khoản 4 Điều 28

  - Khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 31 

  - Tên khoản 2,  Tên khoản 5 Điều 36 

  - Tên khoản 1 Điều 37

  - Điều 41

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  20/05/2017

   

  1.  

   

   

   

  Nghị định

   

   

   

  157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  - Điều 1;

  - Khoản 2, khoản 9 Điều 3;

  - Khoản 4,5,6,7 Điều 4

  - Khoản 1 Điều 7

  - Khoản 10 Điều 22

  -Khoản 10 Điều 23

  - Bổ sung Điều 9a

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  20/6/2015

   

  - Khoản 2 Điều 7

  - Khoản 5 Khoản 6 Điều 24

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  20/6/2015

   

  - Điều 1

  - Khoản 2 Điều 3

  - Khoản 8 Điều 3

  - Bổ sung khoản 9 vào Điều 3

  - Điều 7

  - Bổ sung Điều 9a

  - Điểm c khoản 4, điểm c khoản 5, điểm c khoản 6, điểm c khoản 7, điểm c khoản 8, điểm c khoản 9 Điều 21

  - Điểm c khoản 5, điểm c khoản 6, điểm c khoản 7, điểm c khoản 8, điểm c khoản 9 Điều 22

  - Bổ sung điểm d vào khoản 10 Điều 22

  - Điểm c khoản 5, điểm c khoản 6, điểm c khoản 7, điểm c khoản 8, điểm c khoản 9 Điều 23

  - Khoản 3 Điều 25

  - Điều 29

  - Bãi bỏ điểm c khoản 3, điểm d khoản 4, điểm d khoản 5, điểm d khoản 6, điểm d khoản 7, điểm d khoản 8 Điều 21; điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 22; điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 23; khoản 5 và khoản 6 Điều 24.

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  20/5/2017

  1.  

  Nghị định

  67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 Về một số chính sách phát triển thủy sản

  - Khoản 2 Điều 2

  - Điểm a khoản 1 Điều 4

  - Điểm c khoản 1 Điều 4

  - Điểm đ khoản 1 Điều 4

  - Điều 5

  - Khoản 3 Điều 7

  - Khoản 5 Điều 7

  - Điểm b khoản 1 Điều 9

  - Khoản 6 Điều 9

  - Khoản 7 Điều 10

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  25/11/2015

  - Bãi bỏ khoản 6 Điều 3 và khoản 2 Điều 7;

  - Sửa đổi các Điều, khoản điểm sau: Điều 1; Khoản 1, khoản 3; Điều 3; Khoản 3 Điều 4; Điều 5; Khoản 2, khoản 3, khoản 7; khoản 8 Điều 6; Khoản 1 Điều 7; Khoản 2 Điều 8; Điểm e khoản 1 Điều 9; Khoản 2 Điều 9; Điểm b khoản 3 Điều 9; Khoản 2 Điều 10; Khoản 4 Điều 13.

  Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7 /2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

  25/3/2018

  1.  

  Nghị định

  89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  Bãi bỏ khoản 5, khoản 7 Điều 1

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7 /2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  25/3/2018

  1.  

  Nghị định

  35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

  - Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điểm a, c và e khoản 2, điểm c, d khoản 3, điểm c khoản 5 Điều 12;

  - Bãi bỏ: điểm b, c khoản 1, điểm b, d, đ, g khoản 2, điểm đ, e khoản 3 Điều 12.

  - Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 17 và bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 17.

  - Sửa đổi khoản 2 Điều 18; bãi bỏ khoản 3, khoản 4 Điều 18.

  - Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 5, khoản 6 Điều 19.

  - Sửa đổi điểm d, điểm đ khoản 1 và khoản 2 Điều 20; bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 20.

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 2 của Nghị định số 123/2018/NĐ-CPngày 17/9/2018

  17/9/2018

  1.  

  Nghị định

   

  66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

   

  Điều 12, 13, 14

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  20/5/2017

  Khoản 2 Điều 11

  Được sửa đổi bởi Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngáy 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về diều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

  17/9/2018

  Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ  và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

  Được sửa đổi, bãi bỏ 1 số điều tại Nghị định 123/2018/NĐ-CP

  17/9/2018

  Điều 12, 13, 14

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  20/05/2017

  - Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 6;

  - Khoản 2 Điều 11 

  - Khoản 1, khoản 2 Điều 19 

  - Khoản 3 Điều 19

  - Điểm a, b khoản 2 Điều 20 

  - Khoản 1; điểm c, d khoản 2; khoản 3 Điều 20

  - Khoản 2; điểm a và điểm e khoản 3; điểm a và điểm b khoản 4 Điều 21 

  - Khoản 2; điểm a và điểm e khoản 3; điểm a và điểm b khoản 4 Điều 21 

  - Khoản 1; điểm c khoản 2 Điều 22 

  - Khoản 3 Điều 22

  - Điểm a khoản 2; điểm b khoản 3 Điều 23

  - Khoản 1; điểm b khoản 2; điểm a, c khoản 3 Điều 23

  Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Điều 1 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày  17/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

   

  17/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung Điều 3, 4, 5, 6 Nghị định số 66/2016/ NĐ- CP ngày 01/7/2016

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17//2018

  17/9/2018

  1.  

  Nghị định

  77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư buôn bán trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, buôn bán khí, buôn bán thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Quy định tại Chương IV

  Bị bãi bỏ bằng Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

  20/9/2017

  1.  

  Nghị định

   

  39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

   

  - Sửa đổi, bổ dung khoản 1; điểm a, c, d, đ, e, g khoản 4 Điều 7; Khoản 1, khoản 2 Điều 8; Điểm a khoản 2 Điều 10; Khoản 1 Điều 12; Khoản 3 Điều 12; Điểm a khoản 7 Điều 12; Điểm c khoản 7 Điều 12

  - Bãi bỏ khoản 2, khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 7;

  - Bổ sung khoản 5a Điều 12;

  Được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ bởi Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngáy 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về diều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

  17/9/2018

  - Khoản 1, 2, 3 Điều 7; điểm a, c, d, đ, e, g, h khoản 4 Điều 7;

  - Khoản 1, 2 Điều 8;

  - Điểm a khoản 2 Điều 10;

  - Khoản 1, 3 Điều 12; điểm a, c khoản 7 Điều 12

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/09/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

  17/9/2018

  1.  

  Nghị định

   

  41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  Khoản 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Điều 2. Các nội dung về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản

  Được thay thế một phần bởi Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  22/6/2018

  Bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16, khoản 17, khoản 18, khoản 19, khoản 20, khoản 21, khoản 22, khoản 23, khoản 24, khoản 25, khoản 26, khoản 27, khoản 28, khoản 29, khoản 30, khoản 31 và khoản 32 Điều 2;

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017  của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

  15/9/2017

  Các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản

  Được thay thế bằng Nghị định số 64/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/5/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  22/6/2018

  1.  

  Nghị định

  67/2018/NĐ-CP; ngày 14/5/2018, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

  Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 11 Điều 4.

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

  04/9/2018

  1.  

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  62/2004/QĐ-TTg 16/4/2004 Về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

  Điều 3

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/04/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

  01/5/2014

  1.  

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý rừng

  - Điều 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33;

  - Điểm a khoản 4 Điều 42;

  - Khoản 2 Điều 12.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/6/2015 về việc ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ

  30/07/2015

  Các quy định về quản lý rừng sản xuất

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất.

  15/12/2016

  1.  

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008

  - Sửa đổi khoản 1, điểm a, d khoản 2 Điều 1; khoản 1 Điều 3

  Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số1442/QĐ-TTg,

  Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017

  23/8/2011

   

   

   

  25/02/2017

  1.  

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  34/2011/QĐ-TTg ngày 24/06/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006

  Các quy định về quản lý rừng sản xuất

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất.

  15/12/2016

  1.  

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg

  Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017

  25/02/2017

  1.  

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  42/2012/QĐ-TTg

  ngày 08/10/2012 về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt

  khó khăn 

  • Khoản 3 Điều 3
  • Khoản 1 Điều 4
  • Thay cụm từ “Tập đoàn hoặc Tổng công ty 91” tại Khoản 2 Điều 4 và cụm từ “Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91” tại Điều 7 thành cụm từ “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ.

  Sửa đổi bởi Quyết định 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt

  khó khăn 

  10/02/2016

  1.  

  Thông tư

  02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

  Điểm d khoản 3 Mục II

  Được sửa đổi bởi Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 quy định chứng nhận và xác nhận thủy sản (gọi tắt là Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT), Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản (gọi tắt là Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT), Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (gọi tắt là Thông tư 02/2006/TT-BTS), Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS (gọi tắt là Thông tư số 62/2008/TT-BNN) và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động (gọi tắt là Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT).

  17/3/2018

  1.  

  Thông tư

   

  99/2006/TT-BNN ngày 6/11/2006 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

   

   

  Khoản 11 Mục II

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số  20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT,  78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT,47/2012/TT-BNNPTNT,80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN.

   

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng

   

  - Mục II

  - Mục III, Phụ lục 3

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số  20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT,  78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT,47/2012/TT-BNNPTNT,80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN.

   

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm

  Điểm a, b, c, d Mục 1; Mục 2; Điểm a, b Mục 3; cụm từ “nắm số đàn hiện có hàng tuần, kiểm tra số đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng” tại Điểm d Mục 3

  Bị bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

  01/7/2016

  1.  

  Thông tư

  62/2008/TT-BNN ngày 20/05/2008 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006

  “Thay thế Phụ lục sửa đổi, bổ sung Phụ lục 5 về những đối tượng bị cấm khai thác của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quy định tại Thông tư số 62/2008/TT-BNN bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này”.

  Được sửa đổi bởi Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 quy định chứng nhận và xác nhận thủy sản (gọi tắt là Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT), Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản (gọi tắt là Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT), Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (gọi tắt là Thông tư 02/2006/TT-BTS), Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS (gọi tắt là Thông tư số 62/2008/TT-BNN) và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động (gọi tắt là Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT).

  17/3/2018

  1.  

  Thông tư

  42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận,  giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1

  Điều 4, điểm d Khoản 1 Điều 5

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  1/7/2016

  1.  

  Thông tư

  47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/07/2009

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thuỷ sản

  Được sửa đổi, bãi bỏ 1 số điều tại Thông tư 02/2012/TT-BNNPTNT

  23/2/2012

  1.  

  Thông tư

  50/2009/TT- BNNPTNT ngày 18/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sửa đổi, bổ sung Danh mục, hàng hóa nhóm 2

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

  15/10/2010

  1.  

  Thông tư

  87/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2009 Hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên

  Các quy định về búa bài cây và đóng búa bài cây tại khoản 1 Điều 4 và khoản 2, 3 Điều 14

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2016 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

  15/08/2016

  1.  

  Thông tư

  50/2010/TT–BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bãi bỏ điểm 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 khoản 3 Điều 1

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2012 bãi bỏ Quyết định 85/2008 ngày 06/8/2008; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

  22/11/2012

  1.  

  Thông tư

  02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn quản lý nhà nước về chăn nuôi

   

  Được thay thế một phần bởi Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015

  11/5/2015

  1.  

  Thông tư

  19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

  Khoản 1 Điều 6: cụm từ "In ấn Sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng, giao cho Ủy ban nhân dân xã để cấp phát đến tận các hộ chăn nuôi vịt chạy đồng" tại Khoản 2 Điều 6

  Bị bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

  01/7/2016

  1.  

  Thông tư

  22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT “Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

  Điều 1

  Được thay thế bằng Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT, ngày 27/4/2015 Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

   

  10/6/2015

  1.  

  Thông tư

  24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

  Điều 4

   

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2012 bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008; bãi bỏ một phần Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011.

  22/11/2012

  1.  

  Thông tư

  25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP

   

  - Các quy định về trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 3;

  - Quy định trình tự, thủ tục về lưu giữ mẫu vật, nguồn gen của loài động vật hoang dã tại Khoản 3 Điều 7.

   

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT,  78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT,47/2012/TT-BNNPTNT,80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN

   

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/ 2011 Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

  - Điều 3

  - Khoản 1 Điều 5 

  - Điểm a Khoản 1 Điều 6

  - Khoản 2 Điều 6

  - Cụm từ “diện tích vùng đất canh tác tối thiểu từ 5 ha trở lên” tại Điểm a Khoản 1 Điều 4.

  - Điểm c Khoản 2, Điểm c Khoản 3, Điểm c Khoản 4 Điều 5.

  - Cụm từ “mỗi xã lựa chọn vùng nuôi” tại Điểm a Khoản 1 Điều 6.

  - Điểm b Khoản 1 Điều 6.

   

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 43/2012/TT-BNNPTNT ngày 23/8/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 

  23/8/2012

  1.  

  Thông tư

  70/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ; Thông tư số 87/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2009 về hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Điều 1

   

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng

   

  - Điểm c khoản 3 Điều 5

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số  20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT,  78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT,47/2012/TT-BNNPTNT,80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN.

   

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

   

  80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 Hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

   

  Điểm a, điểm b khoản 2 Điều 10

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số  20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT,  78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT,47/2012/TT-BNNPTNT,80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN.

   

  15/8/2016

  1.  

  Thông tư

  01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

   

  - Khoản 7 Điều 3;

  - Khoản 1 Điều 4;

  - Điểm c khoản 3 Điều 5

  - Điểm a và điểm c khoản 1 Điều 7

  - Điểm b Khoản 1 Điều 9

  - Điều 13

  - Điều 14

  - Điểm a Khoản 2 Điều 18

  - Khoản 3 Điều 22

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

  02/12/2015

  - Cụm từ: “hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính” tại điểm b Khoản 2 Điều 7, Điều 12, Điều 15, Điều 16 và Điều 17.

  -  Cụm từ: “phiếu xuất kho nội bộ”  tại Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 18.

  Được thay thế bằng Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

  02/12/2015

  1.  

  Thông tư

  18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/04/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

  Điều 7

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  01/07/2016

  1.  

  Thông tư

   

  47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường

   

  - Điểm d khoản 1 Điều 4;điểm c, điểm d khoản 1 Điều 5; khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 8; khoản 1, khoản 3 Điều 9;

  - Mẫu số 6, Mẫu số 7

   

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số  20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư: 38/2007/TT-BNNPTNT,  78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT,47/2012/TT-BNNPTNT,80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN.

   

  15/8/2016

   

  Điều 7

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  1/7/2016

  1.  

   

  Thông tư

  48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

  - Tên Thông tư

  - Điều 1

  - Cụm từ: “trồng trọt”, “sơ chế”, “và/hoặc sơ chế (sản xuất/sơ chế)”, “/sơ chế” tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 8 Điều 2.

  - Khoản 2 Điều 4.

  - Cụm từ “trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông học, sinh học đối với lĩnh vực trồng trọt” tại điểm a khoản 1 Điều 6.

  - Cụm từ “sản phẩm rau, quả, chè thuộc lĩnh vực trồng trọt” tại khoản 1 Điều 16.

  - Cụm từ “Cục Trồng trọt” tại điểm b khoản 4 Điều 17.

  - Mã số “CGĐG-VietGAP-TT 01” tại Phụ lục I.

  - Cụm từ “trồng trọt” tại Phụ lục II.

  - Cụm từ “/sơ chế” tại Phụ lục III.

  - Cụm từ “Trồng trọt (TT)” và cụm từ “Mã số của một tổ chức chứng nhận VietGAP được chỉ định thứ 01 của năm 2012 do Cục Trồng trọt chỉ định là VietGAP-TT-12-01” tại Phụ lục VII.

  - Phụ lục IXB.

  - “Mục III” tại Phụ lục XI.

  Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2018/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2018 Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

  06/08/2018

  1.  

  Thông tư

  57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

  - Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 6; Khoản 2 Điều 11; Mục 4 Phụ lục I; Phụ lục II.

  - Bãi bỏ Điều 7

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

  15/02/2016

  1.  

  Thông tư

  24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

  - Khoản 2 Điều 2;

  - Khoản 1 Điều 3;

  - Điểm a Khoản 2 Điều 3;

  - Khoản 2 Điều 4, Điểu 6.

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/07/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

  15/09/2015

   

  1.  

  Thông tư

  25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và qui định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản

  Khoản 1 và khoản 2 Điều 5,

  Được sửa đổi bởi Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 quy định chứng nhận và xác nhận thủy sản (gọi tắt là Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT), Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản (gọi tắt là Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT), Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (gọi tắt là Thông tư 02/2006/TT-BTS), Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS (gọi tắt là Thông tư số 62/2008/TT-BNN) và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động (gọi tắt là Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT).

  Thông tư

  1.  

  Thông tư

  26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 Về quản lý giống thủy sản

  Quy định về thời gian sử dụng tôm thẻ chân trắng tại mục 1 khoản 2 Phụ lục 4

   

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2014 sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/05/2013 về quản lý giống thủy sản

  14/5/2014

  Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 6; Điều 11

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  01/7/2016

  1.  

  Thông tư

  29/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2013 Quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh

  Điều 6 và Điều 15

  Bị bãi bỏ, sửa đổi bởi Thông tư 44/2013/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ Điều 6 và sửa đổi Điều 15 thuộc Thông tư số 29/2013/TT-BNNPTNT

  12/12/2013

  1.  

  Thông tư

  35/2013/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến

  Điều 3, Điều 4

  Bị bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

  01/7/2016

  1.  

  Thông tư

  48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

  - Điểm a khoản 1 Điều 2

  - Điểm a khoản 3 Điều 2

  - Điều 5

  - Tên Điều 6 

  - Tên Chương II

  - Điều 10

  - Khoản 1 Điều 18

  - Điểm c khoản 1 Điều 19

  - Khoản 1 Điều 20

  - Điểm a khoản 3 Điều 20

  - Điều 21

  - Điểm b khoản 1 Điều 26

  - Khoản 2 Điều 26 

  - Điểm b khoản 1 Điều 28 

  - Khoản 3 Điều 29 

  - Khoản 1 Điều 30 

  - Khoản 3 Điều 31

  - Khoản 1 Điều 33

  - Khoản 2 Điều 36

  - Điểm a khoản 1 Điều 37 

  - Điểm a khoản 1 Điều 39 

  - Điều 40

  - Điểm b khoản 1 Điều 41 

  - Thay thế cụm từ “kiểm tra” bằng cụm từ “thẩm định” tại các điểm, khoản, điều sau: điểm b khoản 1, khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 2; khoản 3 Điều 3; điểm b khoản 1 Điều 6; tên Chương III; điểm b khoản 1 Điều 23; khoản 2 Điều 23; tên Điều 29; khoản 1 Điều 29; tên Điều 30 và khoản 2 Điều 30; tên Điều 31 và khoản 1 Điều 31; khoản 1, khoản 2 Điều 32; khoản 1 Điều 35; Điều 38; điểm a, c, d, đ, e khoản 1, khoản 2 Điều 41; Phụ lục XIII, XV, XVI, XVII; biểu mẫu 5b-1, 5b-2, 5b-3, 5b-4, 5b-5, 5b-6, 5b-7, 5b-8 ban hành kèm theo Phụ lục V.

  - Bãi bỏ cụm từ “kiểm tra” tại Điều 4; tên Điều 6; điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 6; tên Điều 7; Điều 13; Điều 14; Điều 15; điểm b, c, đ, e, g khoản 1 Điều 37; điểm d khoản 1, điểm b, d, đ khoản 2 Điều 39; Phụ lục V.

  - Thay thế cụm từ “cơ quan kiểm tra, chứng nhận” bằng cụm từ “cơ quan thẩm định” tại các điểm, khoản, điều sau: khoản 1 Điều 13; điểm e khoản 1 Điều 15; khoản 6 Điều 22; khoản 1, khoản 2 Điều 23; điểm c khoản 3 Điều 24; Điều 26; khoản 2, khoản 3 Điều 27; khoản 2 Điều 28; khoản 5 Điều 29; khoản 1 Điều 30; khoản 1, khoản 2 Điều 31; Điều 32; khoản 2 Điều 33, Điều 34; Điều 35; khoản 1 Điều 36; điểm đ khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 37; Điều 38; điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 39; điểm c khoản 2 Điều 41; Điều 42; điểm c khoản 1 Điều 43; Phụ lục VIII, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII.

  - Bãi bỏ cụm từ “lệ phí” tại điểm g khoản 1 Điều 37.

  - Bãi bỏ cụm từ “kiểm tra sau khi cấp Giấy chứng nhận ATTP” tại điểm a, c khoản 1 Điều 41.

  -  Thay thế cụm từ “hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định và đánh giá phân loại” bằng cụm từ “hướng dẫn thẩm định điều kiện ATTP” tại Phụ lục V, biểu mẫu 5b-1, 5b-2, 5b-3, 5b-4, 5b-5, 5b-6, 5b-7, 5b-8 ban hành kèm theo Phụ lục V.

  - Thay thế Phụ lục I bằng Phụ lục IIIA ban hành kèm theo Thông tư này; Phụ lục II bằng Phụ lục IVA ban hành kèm theo Thông tư này; Phụ lục III bằng Phụ lục VA ban hành kèm theo Thông tư này; Phụ lục VI bằng Phụ lục VIA ban hành kèm theo Thông tư này; Phụ lục IX Phụ lục VIIA ban hành kèm theo Thông tư này.

   

  13/12/2018

  1.  

  Thông tư

  02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

  Khoản 2 Điều 18

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư  06/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/2/2015 sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

  31/03/2015

   

   

  1.  

  Thông tư

   

  03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25 /01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020

  Khoản 1 Điều 12

  Khoản 1 Điều 12 hết hiệu lực bởi Thông tư Số: 19/2015/TT-BNNPTNT

  10/6/2015

  Điểm c khoản 2 Điều 5

  Được công bố bãi bỏ tại Thông tư số 09/TT-BNN ngày 13/8/2018

  27/9/2018

  1.  

  Thông tư

  12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2014 Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư

  Điều 5, Điểm k Khoản 3 Điều 6 , Điểm d Khoản 1 Điều 7, Điều 9, Khoản 1, Khoản 2 Điều 11, Khoản 5, Khoản 6 Điều 11, Khoản 2 Điều 12, Khoản 8, khoản 10 Điều 12, Điều 13

  Được sửa đổi bởi Thông tư 16/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2014 quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư

  29/7/2016

  1.  

  Thông tư

  33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 và điểm a khoản 4 Điều 7

  Bị bãi bỏ bằng Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017

  12/02/2018

  1.  

  Thông tư

  41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Thay thế cụm từ “Cục Trồng trọt” bằng cụm từ “Cục Bảo vệ thực vật”

  Được sửa đổi bởi Điều 13 Thông tư số 11/2017/TT- BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

  18/7/2017

  1.  

  Thông tư

  04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/ NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

  Điều 27, Điều 28, Phụ lục mẫu số 05/TT, mẫu số 06/TT

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

  20/9/2017

  Điều 25, Điều 26, Điều 34, Điều 35

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  25/12/2017

  1.  

  Thông tư

  05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

  Điều 4, Điều 7 và Phụ lục I

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016

  01/7/2016

  1.  

  Thông tư

  12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

  - Sửa đổi Khoản 3 Điều 7

  - Sửa đổi Khoản 2, khoản 3 Điều 8

  - Thay thế cụm từ “Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản” bằng cụm từ “Cục Bảo vệ thực vật” tại điểm a khoản 1 Điều 9, đoạn đầu Điều 13

  - Sửa đổi Điều 14

  - Sửa đổi Điều 15

  - Sửa đổi Khoản 3 Điều 21

  - Sửa đổi Điểm d khoản 1 Điều 22

  - Sửa đổi Điều 26

  - Bãi bỏ Điều 27.

  - Sửa đổi Khoản 2 Điều 28

  - Sửa đổi Khoản 4 Điều 29

  Được sửa đổi bởi Điều 16 Thông tư số 11/2017/TT- BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản QPPL có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

  18/7/2017

  1.  

  Thông tư

  21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 quản lý thuốc bảo vệ thực vật

  Điều 20, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 56, Điều 57

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016

  01/7/2016

  Điều 40

  Bị bãi bỏ theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT

  01/01/2019

  1.  

  Thông tư

  50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác

  Khoản 1, khoản 2 và khoản 9 Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 10, khoản 5 Điều 13, Điều 16.

  Phụ lục V

  Được sửa đổi bởi Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 quy định chứng nhận và xác nhận thủy sản (gọi tắt là Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT), Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản (gọi tắt là Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT), Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (gọi tắt là Thông tư 02/2006/TT-BTS), Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS (gọi tắt là Thông tư số 62/2008/TT-BNN) và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động (gọi tắt là Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT).

  17/3/2018

  1.  

  Thông tư

  10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

   

  Bãi bỏ Phụ lục 1B

  Sửa đổi bởi Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

   

  01/01/2018

  1.  

  Thông tư

  13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 quy định về quản lý thuốc thú y

  Tên Điều 20; Tên khoản 3 Điều 22; điểm e khoản 2, điểm đ khoản 3, điểm d khoản 5 Điều 22; Tên khoản 7 Điều 22; khoản 4 Điều 24; khoản 1 Điều 25; khoản 3 Điều 25; điểm a khoản 2 Điều 28; điểm d khoản 5 Điều 28; Điểm a khoản 1 Điều 30 ; Điều 31; Điều 34; Điều 35; Khoản 2 Điều 36; Khoản 2 Điều 45; Khoản 1 Điều 49; các Phụ lục: XXXVII, XXXVIII, XXXIX; Phần II Phụ lục XXIII.

  Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y

  14/02/2019

  1.  

  Thông tư

   

  20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT , 25/2011/TT-BNNPTNT , 47/2012/TT-BNNPTNT , 80/2011/TT-BNNPTNT , 99/2006/TT-BNN

  Điều 4

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT  ngày 15/11/2017 tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

  01/01/2018

  1.  

  Thông tư

   

  21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

  - Sửa đổi, bổ sung Điều 6

  - Sửa đổi, bổ sung điểm b Điều 7

  - Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 20

  - Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017 sửa đổi, bổ sung 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

  25/10/2017

  1.  

  Thông tư

  02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

  - Khoản 1 Điều 1

  - Khoản 2 Điều 1

  - Khoản 3 Điều 1 

  - Khoản 4 Điều 1

  - Khoản 6 Điều 1 

  - Khoản 7 Điều 1

  - Khoản 10 Điều 1

   

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT

  13/12/2018

  1.  

  Thông tư

   

  11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bãi bỏ Điều 15

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón

  20/9/2017

  Điều 3, Điều 5, Điều 9, Điều 16

  Bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

  27/9/2018

  1.  

  Quyết định

  07/2005/QĐ-BNN, ngày 31/1/2005 Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống

  Khoản 3, Khoản 4 Điều 5

  Bị bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

  01/7/2016

  1.  

  Quyết định

  66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005 Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống

  Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 5

  Bị bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

  01/7/2016

  1.  

  Quyết định

  44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 về ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các quy định về búa bài cây và đóng búa bài cây tại Chương 2 (từ Điều 4 đến Điều 6)

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2016 quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

  15/08/2016

  1.  

  Quyết định

  10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007 Ban hành danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

  Phụ lục 1

  Được thay thế bởi Thông tư 69/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2010 Ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản đươc phép lưu hành tại Việt Nam

  20/01/2011

  1.  

  Quyết định

  13/2007/QĐ-BNN ngày 09/02/2007 Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống

  Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 5

  Bị bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

  01/7/2016

  1.  

  Quyết định

  95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới 

  Điều 5

   

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  1/7/2016

  1.  

  Quyết định

  108/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống

  Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 4

  Bị bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

  01/7/2016

  1.  

  Quyết định

  06/2008/QĐ-BNN ngày 18/01/2008 Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi danh mục thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

  Phụ lục 1

  Được thay thế bởi Thông tư 69/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2010 Ban hành Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản đươc phép lưu hành tại Việt Nam

  20/01/2011

  1.  

  Quyết định

  77/2008/QĐ-BNN ngày 30/6/2008 Ban hành quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá

  Điều 6; khoản 2, khoản 3 Điều 5; điểm d khoản 2 Điều 21; khoản 3 Điều 22.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  01/7/2016

  B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: không có

  Tài liệu đính kèm: