Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  STT Tên loại văn bản Số ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản  Tên gọi văn bản  Thời điểm
   có hiệu lực
  Ghi chú
  tổng số lĩnh vực
  LĨNH VỰC THUẾ
  1 1 Luật 23-L/CTN 7/10/1993 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 1/1/1994  
  2 2 Luật 78/2006/QH11 11/29/2006 Luật quản lý thuế 7/1/2007 còn hiệu lực một phần
  3 3 Luật 04/2007/QH11 11/21/2007 Luật thuế thu nhập cá nhân 1/1/2009 còn hiệu lực một phần
  4 4 Luật 13/2008/QH12 6/3/2008 Luật thuế giá trị gia tăng 1/1/2009 còn hiệu lực một phần
  5 5 Luật 14/2008/QH12 6/3/2008 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 1/1/2009 còn hiệu lực một phần
  6 6 Luật 27/2008/QH12 11/14/2008 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 4/1/2009 còn hiệu lực một phần
  7 7 Luật 45/2009/QH12 11/25/2009 Luật thuế tài nguyên 7/1/2009 còn hiệu lực một phần
  8 8 Luật 48/2010/QH12 6/17/2010 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp  1/1/2012  
  9 9 Luật 57/2010/QH12  11/15/2010 Luật thuế bảo vệ môi trường 1/1/2012  
  10 10 Luật 21/2012/QH13 11/20/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 7/1/2013 còn hiệu lực một phần
  11 11 Luật 26/2012/QH13 11/22/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 7/1/2013 còn hiệu lực một phần
  12 12 Luật 31/2013/QH13 6/19/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 1/1/2014 còn hiệu lực một phần
  13 13 Luật 32/2013/QH13  6/19/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1/1/2014 còn hiệu lực một phần
  14 14 Luật 70/2014/QH13  11/26/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 1/1/2016 còn hiệu lực một phần
  15 15 Luật 71/2014/QH13 11/26/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế  1/1/2015  
  16 16 Luật 106/2016/QH13 4/6/2016 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế  7/1/2016  
  17 17 Luật  107/2016/QH13 4/6/2016 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu  9/1/2016  
  18 18 Luật 97/2015/QH13 11/25/2015 Luật phí và lệ phí 1/1/2017  
  19 19 Pháp lệnh 31-L/CTN 3/15/1994 Pháp lệnh số 31-L/CTN ngày 15/3/1994 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích  1/1/1994  
  20 20 Nghị quyết 55/2010/QH12 11/24/2010 Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 1/1/2011 còn hiệu lực một phần
  21 21 Nghị quyết 08/2011/QH13 8/6/2011 Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân 8/6/2011  
  22 22 Nghị quyết 29/2012/QH13 6/21/2012 Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân 6/21/2012  
  23 23 Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 12/10/2015 Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế tài nguyên 7/1/2016  
  24 24 Nghị quyết  28/2016/QH14 11/11/2016 Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 1/1/2017  
  25 25 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 12/30/2016 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án  1/1/2017  
  26 26 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 9/26/2018 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 về biểu thuế bảo vệ môi trường 1/1/2019  
  27 27 Nghị quyết 30/2008/NQ-CP 12/11/2008 Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ########  
  28 28 Nghị định 69/2008/NĐ-CP 5/30/2008 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường 6/24/2008 còn hiệu lực một phần
  29 29 Nghị định 50/2010/NĐ-CP 5/14/2010 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên 7/1/2010 còn hiệu lực một phần
  30 30 Nghị định 51/2010/NĐ-CP 5/14/2010 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ  1/1/2011 còn hiệu lực một phần
  31 31 Nghị định 53/2010/NĐ-CP 5/19/2010 Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19/5/2010 của Chính phủ quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính 7/15/2010  
  32 32 Nghị định 20/2011/NĐ-CP 3/23/2011 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 5/15/2011 còn hiệu lực một phần
  33 33 Nghị định 53/2011/NĐ-CP 7/1/2011 Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp   1/1/2012  
  34 34 Nghị định 69/2012/NĐ-CP 9/14/2012 Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường ########  
  35 35 Nghị định 65/2013/NĐ-CP 6/27/2013 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 7/1/2013 còn hiệu lực một phần
  36 36 Nghị định 83/2013/NĐ-CP 7/22/2013 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế  9/15/2013 còn hiệu lực một phần
  37 37 Nghị định 92/2013/NĐ-CP 8/13/2013 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng  8/13/2013 còn hiệu lực một phần
  38 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP 9/24/2013 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 11/9/2013 còn hiệu lực một phần
  39 39 Nghị định 129/2013/NĐ-CP 10/16/2013 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế ######## còn hiệu lực một phần
  40 40 Nghị định 209/2013/NĐ-CP 12/18/2013 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 1/1/2014 còn hiệu lực một phần
  41 41 Nghị định 218/2013/NĐ-CP 12/26/2013 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2/15/2014 còn hiệu lực một phần
  42 42 Nghị định 04/2014/NĐ-CP 1/17/2014 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ từ ngày 01/03/2014
  đến  ngày 01/11/2021
   
  43 43 Nghị định 91/2014/NĐ-CP 10/1/2014 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế ######## còn hiệu lực một phần
  44 44 Nghị định 12/2015/NĐ-CP 2/12/2015 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 1/1/2015 còn hiệu lực một phần
  45 45 Nghị định 108/2015/NĐ-CP 10/28/2015 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 1/1/2016 còn hiệu lực một phần
  46 46 Nghị định 49/2016/NĐ-CP  5/27/2016 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 8/1/2016  
  47 47 Nghị định 100/2016/NĐ-CP  7/1/2016 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, 7/1/2016  
  48 48 Nghị định 114/2016/NĐ-CP 7/8/2016 Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài 1/1/2017  
  49 49 Nghị định 120/2016/NĐ-CP 8/23/2016 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí 1/1/2017  
  50 50 Nghị định   122/2016/NĐ-CP 9/1/2017 Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 9/1/2016 còn hiệu lực một phần
  51 51 Nghị định 124/2016/NĐ-CP 9/1/2016 Nghị định số 124/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào 9/1/2016  
  52 52 Nghị định 134/2016/NĐ-CP 9/1/2016 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 9/1/2016  
  53 53 Nghị định  139/2016/NĐ-CP 10/4/2016 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài 1/1/2017  
  54 54 Nghị định 154/2016/NĐ-CP 11/16/2016 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 1/1/2017  
  55 55 Nghị định 164/2016/NĐ-CP  12/24/2016 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 1/1/2017  
  56 56 Nghị định   167/2016/NĐ-CP 12/27/2016 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế 2/15/2017  
  57 57 Nghị định  10/2017/NĐ-CP 2/9/2017 Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 4/1/2017  
  58 58 Nghị định  20/2017/NĐ-CP 2/24/2017 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (đã được đính chính tại công văn số Số: 252/CP-KTTH ngày 05/6/2017  về việc đính chính sai sót tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP) 5/1/2017  
  59 59 Nghị định 21/2017/NĐ-CP 2/24/2017 Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 24/02/2017 và áp dụng cho kỳ tính thuế 2017  
  60 60 Nghị định 123/2017/NĐ-CP 11/14/2017 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 1/1/2018  
  61 61 Nghị định 125/2017/NĐ-CP  11/16/2017 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (đã được đính chính tại Công văn 225/CP-KTTH ngày 06/6/2018 về việc đính chính Biểu thuế nhập khẩu) 1/1/2018  
  62 62 Nghị định 146/2017/NĐ-CP 12/15/2017 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ 2/1/2018  
  63 63 Nghị định 149/2017/NĐ-CP 12/26/2017 Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022 1/1/2018  
  64 64 Nghị định 150/2017/NĐ-CP 12/26/2017 Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2022 1/1/2018  
  65 65 Nghị định 153/2017/NĐ-CP 12/27/2017 Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2022 1/1/2018  
  66 66 Nghị định 154/2017/NĐ-CP 12/27/2017 Nghị định số 154/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2018-2022 1/1/2018  
  67 67 Nghị định 155/2017/NĐ-CP 12/27/2017 Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018-2023 1/1/2018  
  68 68 Nghị định  156/2017/NĐ-CP  12/27/2017 Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày  27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022 1/1/2018  
  69 69 Nghị định  157/2017/NĐ-CP 12/27/2017 Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022 1/1/2018  
  70 70 Nghị định  159/2017/NĐ-CP 12/27/2017 Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018-2022 1/1/2018  
  71 71 Nghị định  158/2017/NĐ-CP  12/27/2017 Nghị định số 158/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018-2022 1/1/2018  
  72 72 Nghị định  160/2017/NĐ-CP 12/27/2017 Nghị định số 160/2017/NĐ-CP  ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018-2023 1/1/2018  
  73 73 Nghị định 119/2018/NĐ-CP 9/12/2018 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 11/1/2018  
  74 74 Quyết định 203-HĐBT 6/29/1991 Quyết định số 203-HĐBT  ngày 29/6/1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định một số điều chi tiết thi hành các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức   6/29/1991 còn hiệu lực một phần
  75 75 Quyết định 619-TTg 12/27/1993 Quyết định số 619/TTg ngày 27/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng hợp điểm hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ########  
  76 76 Quyết định 199/2001/QĐ-TTg  12/28/2001 Quyết định số 199/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 1/1/2002  
  77 77 Quyết định  11/2003/QĐ-TTg 1/15/2003 Quyết định số 11/2003/QĐ-TTg ngày 15/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Cần Thơ 1/15/2003  
  78 78 Quyết định 19/2008/QĐ-TTg 1/30/2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-TTg ngày 30/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh 2/25/2008  
  79 79 Quyết định 61/2011/QĐ-TTg 11/8/2011 Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg ngày 08/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy được nhà nước giao đất, cho thuê đất  1/1/2012  
  80 80 Quyết định 04/2012/QĐ-TTg  1/19/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động 3/10/2012  
  81 81 Quyết định 47/2013/QĐ-TTg 7/29/2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá 9/15/2013  
  82 82 Quyết định 53/2013/QĐ-TTg 9/13/2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 11/1/2013 còn hiệu lực một phần
  83 83 Quyết định 08/2014/QĐ-TTg 1/22/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-TTg ngày 22/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về miễn thuế xuất, nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuất, nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3/15/2014  
  84 84 Quyết định  31/2015/QĐ-TTg 8/4/2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế 10/1/2015 còn hiệu lực một phần
  85 85 Quyết định 06/2016/QĐ-TTg 2/22/2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg ngày 22/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 5/1/2016  
  86 86 Quyết định 07/2016/QĐ-TTg 2/22/2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-TTg ngày 22/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam 5/1/2016  
  87 87 Quyết định 36/2016/QĐ-TTg 9/1/2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu 9/1/2016 còn hiệu lực một phần
  88 88 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg  11/16/2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu 1/1/2018  
  89 89 Thông tư liên Bộ 92/TT-LB 11/10/1993 Thông tư liên bộ số 92/TT-LB ngày 10/11/1993 hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ########  
  90 90 Thông tư liên tịch 85/2005/TTLT/BTC-BCA 26/09/2005 Thông tư liên tịch số 85/2005/TTLT/BTC-BCA ngày 26/9/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Công an ########  
  91 91 Thông tư liên tịch 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH 10/9/2009 Thông tư liên tịch số 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH ngày 09/10/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư thương mại và công nghiệp ########  
  92 92 Thông tư liên tịch 235/2009/TTLT-BTC-BGTVT-BTTTT 12/14/2009 Thông tư liên tịch số 235/2009/TTLT/BTC-BGTVT-BTTTT ngày 14/12/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông 2/1/2010  
  93 93 Thông tư liên tịch 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT   7/8/2010 Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08/7/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế 8/22/2010  
  94 94 Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN 7/14/2010 Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng 8/28/2010  
  95 95 Thông tư liên tịch 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT 5/15/2013 Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 7/1/2013  
  96 96 Thông tư liên tịch 206/2013/TTLT-BTC-BCA 12/25/2013 Thông tư liên tịch số 206/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 25/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn về việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân  2/7/2014  
  97 97 Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP 12/30/2013 Thông tư liên tịch số 212/2013/TTLT-BTC-BQP ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dẫn về việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng  2/12/2014  
  98 98 Thông tư liên tịch 206/2014/TTLT/BTC-BQP 24/12/2014 Thông tư liên tịch số 206/2014/TTLT/BTC-BQP ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng 1/1/2015  
  99 99 Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP  5/8/2015 Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/5/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường 7/1/2015  
  100 100 Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTC-BKHCN  6/28/2016 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học công nghệ hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 9/1/2016  
  101 101 Thông tư  75A-TC/TCT 8/31/1993 Thông tư số 75A-TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57-CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức 9/1/1993 còn hiệu lực một phần
  102 102 Thông tư  89-TC/TCT  11/9/1993 Thông tư số 89-TC/TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 74-CP 1993 thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 1/1/1994 còn hiệu lực một phần
  103 103 Thông tư  82-TC/TCT  10/7/1994 Thông tư 82-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích 1/1/1994  
  104 104 Thông tư  42 TC/TCT 3/16/1995 Thông tư số 42 TC/TCT ngày 16/3/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 19 TC/TCT ngày 16/3/1995 về lệ phí trước bạ 3/16/1995 còn hiệu lực một phần
  105 105 Thông tư 03/1997/TC-TCT 1/21/1997 Thông tư 03/1997/TC-TCT sửa đổi Thông tư 89-TC/TCT-1993 về tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch họa  1/1/1997  
  106 106 Thông tư  59-TC/TCT 9/1/1997 Thông tư số 59-TC/TCT ngày 01/9/1997 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung về tinh giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai địch hoạ 9/16/1997  
  107 107 Thông tư 117/1999/TT-BTC 9/27/1999 Thông tư số 117/1999/TT-BTC ngày 27/9/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với hoạt động thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 1/1/2000  
  108 108 Thông tư 24/2000/TT-BTC 3/30/2000 Thông tư số 24/2000/TT-BTC ngày 30/3/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg ngày 17/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ 1/17/2000  
  109 109 Thông tư 79/2000/TT-BTC 7/28/2000 Thông tư số 79/2000/TT-BTC ngày 28/7/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với vùng lũ lụt, vùng khó khăn 7/28/2000  
  110 110 Thông tư 105/2000/TT-BTC 10/23/2000 Thông tư số 105/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất từ năm 1999 trở về trước ########  
  111 111 Thông tư 09/2002/TT-BTC 1/23/2002 Thông tư số 09/2002/TT-BTC ngày 23/1/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2002 theo Quyết định số 199/2002/QĐ-TTg 2/7/2002  
  112 112 Thông tư 113/2003/TT-BTC 11/27/2003 Thông tư số 113/2003/TT-BTC ngày 27/11/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư ######## còn hiệu lực một phần
  113 113 Thông tư 02/2004/TT-BTC 1/8/2004 Thông tư số 02/2004/TT-BTC ngày 08/1/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xoá nợ thuế cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có nợ thuế do nguyên nhân khách quan  2/27/2004  
  114 114 Thông tư 114/2007/TT-BTC 9/25/2007 Thông tư số 114/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2004/TT-BTC ngày 11/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính và ưu đãi về thuế phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, muối ########  
  115 115 Thông tư 124/2007/TT-BTC 10/26/2007 Thông tư số 124/2007/TT-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu ########  
  116 116 Thông tư 77/2008/TT-BTC 9/15/2008 Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế ######## còn hiệu lực một phần
  117 117 Thông tư 93/2008/TT-BTC 10/22/2008 Thông tư số 93/2008/TT-BTC ngày 22/10/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí giữa ngân sách các cấp ########  
  118 118 Thông tư 45/2009/TT-BTC 3/11/2009 Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thủy điện 4/25/2009  
  119 119 Thông tư 160/2009/TT-BTC 8/12/2009 Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội về việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, Ngân sách Nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân 9/26/2009  
  120 120 Thông tư 181/2009/TT-BTC  9/14/2009 Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg  ########  
  121 121 Thông tư 37/2010/TT-BTC 3/18/2010 Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính  5/2/2010  
  122 122 Thông tư 71/2010/TT-BTC 5/7/2010 Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường 6/21/2010  
  123 123 Thông tư 149/2010/TT-BTC 9/27/2010 Thông tư số 149/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách ly ########  
  124 124 Thông tư 150/2010/TT-BTC   9/27/2010 Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí ########  
  125 125 Thông tư 151/2010/TT-BTC 9/27/2010 Thông tư số 151/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư ########  
  126 126 Thông tư 176/2010/TT-BTC 11/5/2010 Thông tư số 176/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp trích trước vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo ########  
  127 127 Thông tư 186/2010/TT-BTC 11/18/2010 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư  1/2/2011  
  128 128 Thông tư 191/2010/TT-BTC 12/1/2010 Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô 1/1/2011  
  129 129 Thông tư 09/2011/TT-BTC 1/21/2011 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/1/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 3/7/2011  
  130 130 Thông tư 26/2011/TT-BTC  2/28/2011 Thông tư số 26/2011/TT-BTC  ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định số 2299/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của công ty TNHH nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn 4/14/2011  
  131 131 Thông tư  32/2011/TT-BTC 3/14/2011 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 5/1/2011  
  132 132 Thông tư  35/2011/TT-BTC 3/15/2011 Thông tư 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2011 hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông  5/1/2011  
  133 133 Thông tư 52/2011/TT-BTC 4/22/2011 Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011 6/6/2011  
  134 134 Thông tư 90/2011/TT-BTC 6/20/2011 Thông tư số 90/2011/TT-BTC ngày 20/6/2011 của Bộ Tài chính quy định miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng 8/4/2011  
  135 135 Thông tư 104/2011/TT-BTC  7/12/2011 Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 8/26/2011  
  136 136 Thông tư 120/2011/TT-BTC 8/16/2011 Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 10/1/2011  
  137 137 Thông tư 128/2011/TT-BTC 9/12/2011 Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập 1/1/2012  
  138 138 Thông tư 152/2011/TT-BTC 11/11/2011 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường 1/1/2012 còn hiệu lực một phần
  139 139 Thông tư 153/2011/TT-BTC 11/11/2011 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1/2/2012 còn hiệu lực một phần
  140 140 Thông tư 24/2012/TT-BTC     Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế 4/15/2012  
  141 141 Thông tư 76/2012/TT-BTC 5/15/2012 Thông tư số 76/2012/TT-BTC ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định một số nội dung chi, mức chi hoạt động triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 7/1/2012  
  142 142 Thông tư 116/2012/TT-BTC  7/18/2012 Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18/7/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính quy mô nhỏ TNHH MTV Tình thương  9/1/2012  
  143 143 Thông tư 117/2012/TT-BTC 7/19/2012  Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế 10/1/2012 còn hiệu lực một phần
  144 144 Thông tư 140/2012/TT-BTC 8/21/2012 Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân 10/5/2012  
  145 145 Thông tư 159/2012/TT-BTC 9/28/2012 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường ########  
  146 146 Thông tư 175/2012/TT-BTC 10/22/2012 Thông tư số 175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ ########  
  147 147 Thông tư 199/2012/TT-BTC 11/15/2012 Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ########  
  148 148 Thông tư 201/2012/TT-BTC 11/16/2012 Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước ######## còn hiệu lực một phần
  149 149 Thông tư 30/2013/TT-BTC 3/18/2013 Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ  5/2/2013  
  150 150 Thông tư 81/2013/TT-BTC 6/19/2013 Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19/6/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 201/2012/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước 8/3/2013  
  151 151 Thông tư 85/2013/TT-BTC 6/26/2013 Thông tư số 85/2013/TT-BTC ngày 26/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, quản lý và sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu ngành Thuế 8/15/2013  
  152 152 Thông tư 111/2013/TT-BTC 8/15/2013 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 10/1/2013 còn hiệu lực một phần
  153 153 Thông tư 116/2013/TT-BTC  20/8/2013 Thông tư số 116/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính quy định miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản 10/4/2013  
  154 154 Thông tư 135/2013/TT-BTC  9/27/2013 Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27/9/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính vi mô ########  
  155 155 Thông tư 141/2013/TT-BTC 10/16/2013 Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ########  
  156 156 Thông tư 156/2013/TT-BTC 11/6/2013  Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ  ######## còn hiệu lực một phần
  157 157 Thông tư 160/2013/TT-BTC 11/14/2013 Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước 1/1/2014  
  158 158 Thông tư 166/2013/TT-BTC 11/15/2013 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế 1/1/2014  
  159 159 Thông tư 179/2013/TT-BTC 12/2/2013 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 1/17/2014  
  160 160 Thông tư 181/2013/TT-BTC 12/3/2013 Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách Thuế và ưu đãi Thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (QDA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 1/17/2014  
  161 161 Thông tư 186/2013/TT-BTC 12/5/2013 Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí 1/20/2014  
  162 162 Thông tư 187/2013/TT-BTC  12/5/2013 Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 12/5/2013  
  163 163 Thông tư 201/2013/TT-BTC 12/20/2013 Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế 2/5/2014  
  164 164 Thông tư 205/2013/TT-BTC 12/24/2013 Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh Thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu Thuế đối với loại Thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam 2/6/2014  
  165 165 Thông tư 215/2013/TT-BTC 12/31/2013 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế 2/21/2014 còn hiệu lực một phần
  166 166 Thông tư 219/2013/TT-BTC 12/31/2013 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 1/1/2014 còn hiệu lực một phần
  167 167 Thông tư 10/2014/TT-BTC 1/17/2014 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 3/2/2014 còn hiệu lực một phần
  168 168 Thông tư 19/2014/TT-BTC 2/11/2014 Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của BT BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 3/28/2014 còn hiệu lực một phần
  169 169 Thông tư 39/2014/TT-BTC 3/31/2014 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 6/1/2014 còn hiệu lực một phần
  170 170 Thông tư 45/2014/TT-BTC 4/16/2014 Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá 5/31/2014  
  171 171 Thông tư 72/2014/TT-BTC 5/30/2014 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh 7/1/2014  
  172 172 Thông tư 78/2014/TT-BTC 6/18/2014 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp  8/2/2014 còn hiệu lực một phần
  173 173 Thông tư 83/2014/TT-BTC 6/26/2014 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam 8/10/2014  
  174 174 Thông tư 103/2014/TT-BTC 8/6/2014 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam 10/1/2014  
  175 175 Thông tư 119/2014/TT-BTC 8/25/2014 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 9/1/2014 còn hiệu lực một phần
  176 176 Thông tư 128/2014/TT-BTC 9/5/2014 Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế ########  
  177 177 Thông tư 134/2014/TT-BTC 9/12/2014 Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư ########  
  178 178 Thông tư 151/2014/TT-BTC  10/10/2014 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế ########  
  179 179 Thông tư 176/2014/TT-BTC 11/17/2014 Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013 1/1/2015  
  180 180 Thông tư 19/2015/TT-BTC 2/3/2015 Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả  2/3/2015 còn hiệu lực một phần
  181 181 Thông tư 26/2015/TT-BTC  2/27/2015 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 1/1/2015  
  182 182 Thông tư 92/2015/TT-BTC 6/15/2015 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế  7/30/2015 còn hiệu lực một phần
  183 183 Thông tư 96/2015/TT-BTC  6/22/2015 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính 8/6/2015  
  184 184 Thông tư 110/2015/TT-BTC 7/28/2015 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 9/10/2015  
  185 185 Thông tư 127/2015/TT-BTC 8/21/2015 Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp ########  
  186 186 Thông tư 152/2015/TT-BTC 10/2/2015 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10 /2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên  ######## còn hiệu lực một phần
  187 187 Thông tư 169/2015/TT-BTC 11/6/2015 Thông tư số 169/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ########  
  188 188 Thông tư 174/2015/TT-BTC 11/10/2015 Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 1/1/2016  
  189 189 Thông tư 184/2015/TT-BTC 11/17/2015 Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 1/1/2016  
  190 190 Thông tư 193/2015/TT-BTC  11/24/2015 Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 1/10/2016  
  191 191 Thông tư 195/2015/TT-BTC 11/24/2015 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 1/1/2016 còn hiệu lực một phần
  192 192 Thông tư 204/2015/TT-BTC 12/21/2015 Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế 2/4/2016  
  193 193 Thông tư 208/2015/TT-BTC  12/28/2015 Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn 2/11/2016  
  194 194 Thông tư 212/2015/TT-BTC 12/31/2015 Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2/14/2016  
  195 195 Thông tư 218/2015/TT-BTC 12/31/2015 Thông tư số 218/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 2/14/2015  
  196 196 Thông tư 214/2015/TT-BTC 12/31/2015 Thông tư số 214/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước theo quy định tại Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 30/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ  từ ngày 14/2/2016 đến ngày 31/12/2020  
  197 197 Thông tư 12/2016/TT-BTC 1/20/2016 Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20/1/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên 7/1/2016  
  198 198 Thông tư 21/2016/TT-BTC 2/5/2016 Thông tư số 21/2016/TT-BTC ngày 05/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ 4/1/2016  
  199 199 Thông tư 26/2016/TT-BTC 2/18/2016 Thông tư số 26/2016/TT-BTC ngày 18/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 4/3/2016  
  200 200 Thông tư 36/2016/TT-BTC 2/26/2016 Thông tư số 36/2016/TT-BTC ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí 4/12/2016  
  201 201 Thông tư 61/2016/TT-BTC 4/11/2016 Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp 5/26/2016  
  202 202 Thông tư 83/2016/TT-BTC 6/17/2016 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 8/1/2016 còn hiệu lực một phần
  203 203 Thông tư 84/2016/TT-BTC 6/17/2016 Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục nộp ngân sách nhà nước đối với khoản thuế và thu nội địa 8/1/2016  
  204 204 Thông tư 95/2016/TT-BTC 6/28/2016 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế 8/12/2016  
  205 205 Thông tư 96/2016/TT-BTC 6/28/2016 Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện Chương trình, dự án viện trợ Phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 8/15/2016  
  206 206 Thông tư 97/2016/TT-BTC 6/28/2016 Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam 8/15/2016  
  207 207 Thông tư 99/2016/TT-BTC 6/29/2016 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng  8/13/2016 còn hiệu lực một phần
  208 208 Thông tư 130/2016/TT-BTC 8/12/2016 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế 7/1/2016  
  209 209 Thông tư 132/2016/TT-BTC 8/18/2016 Thông tư số 132/2016/TT-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam ########  
  210 210 Thông tư 138/2016/TT-BTC 9/16/2016 Thông tư số 138/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài 1/1/2017  
  211 211 Thông tư 140/2016/TT-BTC 9/19/2016 Thông tư số 140/2016/TT-BTC ngày 19/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân và công dân Ô-xtơ-rây-li-a 1/1/2017  
  212 212 Thông tư 142/2016/TT-BTC 9/26/2016 Thông tư số 142/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 1/1/2017  
  213 213 Thông tư 143/2016/TT-BTC 9/26/2016 Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, kê khai, thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 1/1/2017  
  214 214 Thông tư 144/2016/TT-BTC 10/4/2016 Thông tư số 144/2016/TT-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Hải dương học 1/1/2017  
  215 215 Thông tư 146/2016/TT-BTC 10/6/2016 Thông tư số 146/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam  1/1/2017  
  216 216 Thông tư 148/2016/TT-BTC 10/14/2016 Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp  1/1/2017  
  217 217 Thông tư  150/2016/TT-BTC 10/14/2016 Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng 1/1/2017  
  218 218 Thông tư  156/2016/TT-BTC 10/21/2016 Thông tư số 156/2016/TT-BTC ngày 21/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 1/1/2017  
  219 219 Thông tư  157/2016/TT-BTC 10/24/2016 Thông tư số 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự 1/1/2017  
  220 220 Thông tư  159/2016/TT-BTC 10/25/2016 Thông tư số 159/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam 1/1/2017  
  221 221 Thông tư  160/2016/TT-BTC 10/25/2016 Thông tư số 160/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam  1/1/2017  
  222 222 Thông tư  161/2016/TT-BTC 10/25/2016 Thông tư số 161/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam  1/1/2017  
  223 223 Thông tư  162/2016/TT-BTC 10/25/2016 Thông tư số 162/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam  1/1/2017  
  224 224 Thông tư  163/2016/TT-BTC 10/25/2016 Thông tư số 163/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia 1/1/2017  
  225 225 Thông tư  164/2016/TT-BTC 10/25/2016 Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam  1/1/2017  
  226 226 Thông tư  165/2016/TT-BTC 10/25/2016 Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam  1/1/2017  
  227 227 Thông tư  167/2016/TT-BTC 10/26/2016 Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực 1/1/2017  
  228 228 Thông tư  168/2016/TT-BTC 10/26/2016 Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá 1/1/2017  
  229 229 Thông tư 169/2016/TT-BTC 10/26/2016 Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ 1/1/2017  
  230 230 Thông tư 171/2016/TT-BTC 10/27/2016 Thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch 1/1/2017  
  231 231 Thông tư 172/2016/TT-BTC 10/27/2016 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng 1/1/2017  
  232 232 Thông tư 173/2016/TT-BTC 10/28/2016 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính  (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) ########  
  233 233 Thông tư 174/2016/TT-BTC 10/28/2016 Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 2/10/2015 của Bộ Tài chính về thuế tài nguyên ########  
  234 234 Thông tư 176/2016/TT-BTC 10/31/2016 Thông tư số 176/2016/TT-BTCngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ########  
  235 235 Thông tư 181/2016/TT-BTC 11/7/2016 Thông tư số 181/2016/TT-BTC ngày 07/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 1/1/2017  
  236 236 Thông tư 182/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 182/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập 1/1/2017  
  237 237 Thông tư 183/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy 1/1/2017  
  238 238 Thông tư 184/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 184/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện 1/1/2017  
  239 239 Thông tư 185/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 185/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  240 240 Thông tư 186/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 186/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  241 241 Thông tư 187/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  242 242 Thông tư  188/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng 1/1/2017  
  243 243 Thông tư 189/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải 1/1/2017  
  244 244 Thông tư 190/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 190/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản  1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  245 245 Thông tư 191/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 1/1/2017  
  246 246 Thông tư 192/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 192/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển 1/1/2017  
  247 247 Thông tư  193/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 193/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không 1/1/2017  
  248 248 Thông tư  194/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 194/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam 1/1/2017  
  249 249 Thông tư  196/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ  1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  250 250 Thông tư  197/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  251 251 Thông tư 198/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 1/1/2017  
  252 252 Thông tư 199/2016/TT-BTC 11/8/2016 Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 1/1/2017  
  253 253 Thông tư  201/2016/TT-BTC 11/9/2016 Thông tư số 201/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân 1/1/2017  
  254 254 Thông tư  202/2016/TT-BTC 11/9/2016 Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  255 255 Thông tư  203/2016/TT-BTC 11/9/2016 Thông tư số 203/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài 1/1/2017  
  256 256 Thông tư 204/2016/TT-BTC 11/9/2016 Thông tư số 204/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Yersin 1/1/2017  
  257 257 Thông tư 205/2016/TT-BTC 11/9/2016 Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 1/1/2017  
  258 258 Thông tư 206/2016/TT-BTC 11/9/2016 Thông tư số 206/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên 1/1/2017  
  259 259 Thông tư 207/2016/TT-BTC 11/9/2016 Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  260 260 Thông tư 208/2016/TT-BTC 11/10/2016 Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam 1/1/2017  
  261 261 Thông tư  209/2016/TT-BTC  11/10/2016 Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở 1/1/2017  
  262 262 Thông tư  210/2016/TT-BTC 11/10/2016 Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế, phí thẩm định dự toán xây dựng 1/1/2017  
  263 263 Thông tư 211/2016/TT-BTC 11/10/2016 Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả 1/1/2017  
  264 264 Thông tư  212/2016/TT-BTC 11/10/2016 Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường 1/1/2017  
  265 265 Thông tư 214/2016/TT-BTC 11/10/2016 Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh 1/1/2017  
  266 266 Thông tư 215/2016/TT-BTC 11/10/2016 Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  267 267 Thông tư 216/2016/TT-BTC 11/10/2016 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự 1/1/2017  
  268 268 Thông tư  217/2016/TT-BTC 11/10/2016 Thông tư số 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân 1/1/2017  
  269 269 Thông tư 218/2016/TT-BTC 11/10/2016 Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 1/1/2017  
  270 270 Thông tư 219/2016/TT-BTC 11/10/2016 Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam 1/1/2017  
  271 271 Thông tư  220/2016/TT-BTC 11/10/2016 Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư 1/1/2017  
  272 272 Thông tư  222/2016/TT-BTC 11/10/2016 Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại 1/1/2017  
  273 273 Thông tư 223/2016/TT-BTC 11/10/2016 Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực thừa phát lại 1/1/2017  
  274 274 Thông tư  224/2016/TT-BTC 11/10/2016 Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên 1/1/2017  
  275 275 Thông tư  225/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  276 276 Thông tư 226/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực 1/1/2017  
  277 277 Thông tư 227/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  278 278 Thông tư  228/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức 1/1/2017  
  279 279 Thông tư 229/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 1/1/2017  
  280 280 Thông tư 230/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  281 281 Thông tư 231/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật 1/1/2017  
  282 282 Thông tư  232/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch 1/1/2017  
  283 283 Thông tư 243/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa 1/1/2017  
  284 284 Thông tư 244/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 1/1/2017  
  285 285 Thông tư 245/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  286 286 Thông tư 246/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển 1/1/2017  
  287 287 Thông tư 247/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay 1/1/2017  
  288 288 Thông tư  248/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa  1/1/2017  
  289 289 Thông tư  249/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 249/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự; lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự 1/1/2017  
  290 290 Thông tư  250/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  291 291 Thông tư  251/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 251/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh 1/1/2017  
  292 292 Thông tư  256/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  293 293 Thông tư  257/2016/TT-BTC  11/11/2016 Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  294 294 Thông tư  258/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy 1/1/2017  
  295 295 Thông tư 259/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 1/1/2017  
  296 296 Thông tư 260/2016/TT-BTC  11/14/2016 Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu 7/1/2017  
  297 297 Thông tư 261/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải 1/1/2017  
  298 298 Thông tư 262/2016/TT-BTC  11/14/2016 Thông tư số 262/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng 7/1/2017  
  299 299 Thông tư 263/2016/TT-BTC  11/14/2016 Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp 7/1/2017  
  300 300 Thông tư 264/2016/TT-BTC  11/14/2016 Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 7/1/2017  
  301 301 Thông tư 265/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện 7/1/2017  
  302 302 Thông tư 268/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông 7/1/2017  
  303 303 Thông tư 269/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư số 269/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin 7/1/2017  
  304 304 Thông tư 270/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện 1/1/2017  
  305 305 Thông tư 271/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư số 271/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán 1/1/2017  
  306 306 Thông tư 272/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán 1/1/2017  
  307 307 Thông tư 273/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  308 308 Thông tư 274/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh 1/1/2017  
  309 309 Thông tư 275/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ 1/1/2017  
  310 310 Thông tư 277/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  311 311 Thông tư 278/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế 1/1/2017  
  312 312 Thông tư 279/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  313 313 Thông tư 281/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch 1/1/2017  
  314 314 Thông tư 284/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  315 315 Thông tư 285/2016/TT-BTC  11/14/2016 Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  316 316 Thông tư 286/2016/TT-BTC 11/14/2016 Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  317 317 Thông tư 287/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 1/1/2017  
  318 318 Thông tư 288/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác 1/1/2017  
  319 319 Thông tư 289/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh 1/1/2017  
  320 320 Thông tư 290/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 290/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng 1/1/2017  
  321 321 Thông tư 291/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính 1/1/2017  
  322 322 Thông tư 293/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 1/1/2017  
  323 323 Thông tư 294/2016/TT-BTC 11/15/2016  Thông tư số 294/2016/TT-BTC ngày 15/11/ 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo  1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  324 324 Thông tư 295/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt 1/1/2017  
  325 325 Thông tư 298/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ 1/1/2017  
  326 326 Thông tư 299/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  327 327 Thông tư 301/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 1/1/2017  
  328 328 Thông tư 302/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài 1/1/2017  
  329 329 Thông tư 303/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước 1/1/2017  
  330 330 Thông tư 305/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số 1/1/2017 còn hiệu lực một phần
  331 331 Thông tư  306/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 306/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả 1/1/2017  
  332 332 Thông tư 307/2016/TT-BTC 11/15/2016 Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền 1/1/2017  
  333 333 Thông tư 316/2016/TT-BTC 12/2/2016 Thông tư số 316/2016/TT-BTC ngày 02/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 03/09/2016 9/3/2017 còn hiệu lực một phần
  334 334 Thông tư 331/2016/TT-BTC 12/26/2016 Thông tư số 331/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân 2/10/2017  
  335 335 Thông tư 06/2017/TT-BTC  1/20/2017 Thông tư số 06/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC) 3/6/2017  
  336 336 Thông tư 17/2017/TT-BTC 2/28/2017 Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28/2/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải 4/18/2017  
  337 337 Thông tư 31/2017/TT-BTC 4/18/2017 Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 6/2/2017  
  338 338 Thông tư 34/2017/TT-BTC 4/21/2017 Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 6/8/2017  
  339 339 Thông tư 35/2017/TT-BTC 4/25/2017 Thông tư số 35/2017/TT-BTC ngày 25/4/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định 6/10/2017  
  340 340 Thông tư 37/2017/TT-BTC 4/27/2017 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính 6/12/2017  
  341 341 Thông tư 41/2017/TT-BTC 4/28/2017 Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 5/1/2017  
  342 342 Thông tư 44/2017/TT-BTC 5/12/2017 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau 7/1/2017  
  343 343 Thông tư  59/2017/TT-BTC 6/13/2017 Thông tư số 59/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại 8/1/2017  
  344 344 Thông tư  62/2017/TT-BTC 6/19/2017 Thông tư số 62/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất  8/5/2017 còn hiệu lực một phần
  345 345 Thông tư  79/2017/TT-BTC 8/1/2017 Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 9/15/2017  
  346 346 Thông tư 64/2017/TT-BTC 6/27/2017 Thông tư số 64/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân 8/15/2017  
  347 347 Thông tư  93/2017/TT-BTC  9/19/2017 Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014) và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính 11/5/2017  
  348 348 Thông tư 96/2017/TT-BTC 9/27/2017 Thông tư số 96/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ########  
  349 349 Thông tư 106/2017/TT-BTC 10/6/2017 Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản ########  
  350 350 Thông tư  108/2017/TT-BTC 10/16/2017 Thông tư số 108/2017/TT-BTC ngày 16/10/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia 12/1/2017  
  351 351 Thông tư  110/2017/TT-BTC 10/20/2017 Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ########  
  352 352 Thông tư  111/2017/TT-BTC 10/20/2017 Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên ########  
  353 353 Thông tư  112/2017/TT-BTC 10/20/2017 Thông tư số 112/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy ########  
  354 354 Thông tư  113/2017/TT-BTC 10/20/2017 Thông tư số 113/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm ########  
  355 355 Thông tư 114/2017/TT-BTC 10/24/2017 Thông tư số 114/2017/TT-BTC  ngày 24/10/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ########  
  356 356 Thông tư  130/2017/TT-BTC 12/14/2017 Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 14/12/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 1/20/2018  
  357 357 Thông tư 146/2017/TT-BTC 12/29/2017 Thông tư số 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino 2/12/2018  
  358 358 Thông tư 03/2018/TT-BTC 1/12/2018 Thông tư số 03/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông 3/1/2018  
  359 359 Thông tư 05/2018/TT-BTC 1/22/2018 Thông tư số 05/2018/TT-BTC ngày 22/1/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 3/16/2018  
  360 360 Thông tư 08/2018/TT-BTC 1/25/2018 Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/1/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất 3/12/2018  
  361 361 Thông tư  09/2018/TT-BTC  1/25/2018 Thông tư số 09/2018/TT-BTC ngày 25/1/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản 3/12/2018  
  362 362 Thông tư  14/2018/TT-BTC 2/7/2018 Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/2/2018 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 3/26/2018  
  363 363 Thông tư  17/2018/TT-BTC 2/9/2018 Thông tư số 17/2018/TT-BTC ngày 09/2/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số 3/26/2018  
  364 364 Thông tư 22/2018/TT-BTC  2/22/2018 Thông tư số 22/2018/TT-BTC ngày 22/2/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá 4/8/2018  
  365 365 Thông tư 20/2017/TT-BTC 3/6/2018 Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/3/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính) 4/20/2017  
  366 366 Thông tư 25/2018/TT-BTC 3/16/2018 Thông tư số 25/2016/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính 5/1/2018  
  367 367 Thông tư 34/2018/TT-BTC  3/30/2018 Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 5/14/2018  
  368 368 Thông tư  33/2018/TT-BTC 3/30/2018 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam 5/14/2018  
  369 369 Thông tư  34/2018/TT-BTC 3/30/2018 Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 5/14/2018  
  370 370 Thông tư 44/2018/TT-BTC 5/7/2018 Thông tư số 44/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 6/22/2018  
  371 371 Thông tư  44/2018/TT-BTC 5/7/2018 Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định thu phí, lệ phí trong công tác thú y và Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định thu phí thẩm định quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 6/22/2018  
  372 372 Thông tư  55/2018/TT-BTC 6/25/2018 Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên môi trường 8/10/2018  
  373 373 Thông tư  56/2018/TT-BTC  6/25/2018 Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế dộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định 8/10/2018  
  374 374 Thông tư  78/2018/TT-BTC 8/21/2018 Thông tư số 78/2018/TT-BTC ngày 21/8/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi 10/8/2018  
  375 375 Thông tư  79/2018/TT-BTC  8/22/2018 Thông tư số 79/2018/TT-BTC ngày 22/8/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam ########  
  376 376 Thông tư  82/2018/TT-BTC  8/30/2018 Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ########  
  377 377 Thông tư  87/2018/TT-BTC 9/27/2018 Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế ########  
  378 378 Thông tư  105/2018/TT-BTC 11/15/2018 Thông tư số 105/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển. 1/1/2019  
  379 379 Thông tư  106/2018/TT-BTC 11/15/2018 Thông tư số 106/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường 1/1/2019  
  380 380 Thông tư  112/2018/TT-BTC 11/15/2018 Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 1/1/2019  
  381 381 Thông tư  117/2018/TT-BTC 11/28/2018 Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 1/15/2019  
  382 382 Thông tư  118/2018/TT-BTC 11/28/2018 Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp phép khai thác, hoạt động thủy sản 1/15/2019  
  383 383 Thông tư  04/2019/TT-BTC 1/18/2019 Thông tư số 04/2019/TT-BTC ngày 18/1/2019 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 3/4/2019  
  384 384 Quyết định 1042/1998/QĐ-BTC 8/15/1998 Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu biên lai thuế 1/1/1999 còn hiệu lực một phần
  385 385 Quyết định  187/2003/QĐ-BTC 11/14/2003 Quyết định số 187/2003/QĐ-BTC ngày 14/11/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biên lai thuế môn bài 12/6/2003  
  386 386 Quyết định  18/2007/QĐ-BTC 3/22/2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC ngày 22/3/2007 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử 4/23/2007  
  387 387 Quyết định 44/2007/QĐ-BTC 6/4/2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ Tài chính về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu 7/1/2007  
  388 388 Quyết định 78/2007/QĐ-BTC 9/18/2007 Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC ngày 18/9/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa” ########  
  389 389 Quyết định 58/2008/QĐ-BTC 7/21/2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ quy định thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu cầu công ích của xã tại Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 8/17/2008  
  390 390 Quyết định 102/2008/QĐ-BTC 11/12/2008 Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân 12/9/2008  
  LĨNH VỰC HẢI QUAN
  391 1 Luật  54/2014/QH13 6/23/2014 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014   Còn hiệu lực một phần
  392 2 Nghị định 10/2005/NĐ-CP 1/31/2005 Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/1/2005 của Chính phủ về việc quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan 3/1/2005  
  393 3 Nghị định 127/2013/NĐ-CP 10/15/2013 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan ######## Còn hiệu lực một phần
  394 4 Nghị định 08/2015/NĐ-CP 1/21/2015 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 3/15/2015 Còn hiệu lực một phần
  395 5 Nghị định 01/2015/NĐ-CP 2/1/2015 Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới    
  396 6 Nghị định 36/2015/NĐ-CP  4/17/2015 Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17/4/2015 của Chính phủ về việc quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp 6/10/2015  
  397 7 Nghị quyết 108/2015/NQ-QH13 11/26/2015 Nghị quyết số 108/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập tổ chức thương mại thế giới ########  
  398 8 Nghị định 45/2016/NĐ-CP 5/26/2016 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan 8/1/2016  
  399 9 Nghị định 68/2016/NĐ-CP 7/1/2016 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan 7/1/2016  
  400 10 Nghị định 167/2016/NĐ-CP 12/27/2016 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế 2/15/2017  
  401 11 Nghị định 12/2018/NĐ-CP 1/23/2018 Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 3/10/2018  
  402 12 Nghị định 59/2018/NĐ-CP 4/20/2018 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 6/5/2018  
  403 13 Quyết định 210/1999/QĐ-TTg  10/27/1999 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài   Còn hiệu lực một phần
  404 14 Quyết định 40/2001/QĐ-TTg  3/26/2001 Quyết định số 40/2001/QĐ-TTg ngày 26/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan 4/10/2001  
  405 15 Quyết định 287/2006/QĐ-TTg 12/27/2006 Quyết định số 287/2006/QĐ-TTg ngày 27/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết phụ cấp thâm niên đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu 1/22/2007  
  406 16 Quyết định 07/2007/QĐ-TTg 1/12/2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-TTg ngày 12/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức Hải quan của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính 2/6/2007  
  407 17 Quyết định 78/2010/QĐ-TTg  11/30/2010 Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế 2/1/2011  
  408 18 Quyết định 53/2013/QĐ-TTg 9/13/2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam   Còn hiệu lực một phần
  409 19 Quyết định 31/2015/QĐ-TTg 8/4/2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015  của Thủ tướng Chính phủ về việc định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế 10/1/2015 Còn hiệu lực một phần
  410 20 Quyết định 65/2015/QĐ-TTg 12/17/2015 Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính 2/5/2016  
  411 21 Quyết định 546/2016/QĐ-TTg 4/4/2016 Quyết định số 546/2016/QĐ-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan 4/4/2016  
  412 22 Quyết định 33/2016/QĐ-TTg 8/19/2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử ########  
  413 23 Quyết định 34/3016/QĐ-TTg 8/23/2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia ########  
  414 24 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg 5/12/2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập 7/1/2017  
  415 25 Quyết định 38/2017/QĐ-TTg 8/18/2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, Thành phố Hà Nội 10/5/2017  
  416 26 Quyết định 43/2017/QĐ-TTg 9/26/2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia ########  
  417 27 Quyết định 10/2018/QĐ-TTg 3/1/2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 4/20/2018  
  418 28 Quyết định 20/2018/QĐ-TTg 4/26/2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài 6/15/2018  
  419 29 Quyết định 04/2018/QĐ-TTg 26/6/2018 quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đại lý giám sát hải quan thực hiện hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và CHND Trung Hoa 9/8/2018  
  420 30 Thông tư 40/2003/TT-BTC 5/5/2003 Thông tư số 40/2003/TT-BTC ngày 05/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên hải quan 12/5/2002  
  421 31 Thông tư 168/2011/TT-BTC 11/21/2011 Thông tư số 168/2011/TT-BTC ngày 21/11/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 1/15/2012  
  422 32 Thông tư 178/2011/TT-BTC 12/8/2011 Thông tư số 178/2011/TT-BTC ngày 08/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế 1/22/2012  
  423 33 Thông tư 20/2014/TT-BTC  2/12/2014 Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/2/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam 4/1/2014  
  424 34 Thông tư 23/2014/TT-BTC  2/17/2014 Thông tư số 23/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của Bộ Tài chính về việc Quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan 4/3/2014  
  425 35 Thông tư 72/2014/TT-BTC  5/30/2014 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh 7/1/2014  
  426 36 Thông tư 19/2014/TT-BTC 12/11/2014 Thông tư quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. 3/28/2014  
  427 37 Thông tư 203/2014/TT-BTC  12/22/2014 Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan 2/5/2015 Còn hiệu lực một phần
  428 38 Thông tư 12/2015/TT-BTC  1/30/2015 Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan 3/15/2015  
  429 39 Thông tư 13/2015/TT-BTC  1/30/2015 Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 3/15/2015  
  430 40 Thông tư 14/2015/TT-BTC  1/30/2015 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 3/16/2015  
  431 41 Thông tư  38/2015/TT-BTC 3/25/2015  Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu   Còn hiệu lực một phần
  432 42 Thông tư 39/2015/TT-BTC 3/25/2015 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu   Còn hiệu lực một phần
  433 43 Thông tư 49/2015/TT-BTC  4/14/2015 Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định 5/29/2015  
  434 44 Thông tư 72/2015/TT-BTC 5/12/2015 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp  6/27/2015 Còn hiệu lực một phần
  435 45 Thông tư 120/2015/TT-BTC 8/14/2015 Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh 10/1/2015 Còn hiệu lực một phần
  436 46 Thông tư 143/2015/TT-BTC  9/11/2015 Thông tư số 143/2015/TT-BTC  ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại ########  
  437 47 Thông tư 174/2015/TT-BTC 11/10/2015 Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 1/1/2016 Còn hiệu lực một phần
  438 48 Thông tư 184/2015/TT-BTC 11/17/2015 Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh  1/1/2016  
  439 49 Thông tư 191/2015/TT-BTC 11/24/2015 Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế 1/1/2016  
  440 50 Thông tư 217/2015/TT-BTC 12/31/2015 Thông tư số 217/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 2/14/2016  
  441 51 Thông tư 69/2016/TT-BTC  5/6/2016 Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/5/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí; dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phục vụ hoạt động dầu khí 7/20/2016  
  442 52 Thông tư 106/2016/TT-BTC 6/29/2016 Thông tư số  106/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu 8/16/2016  
  443 53 Thông tư 155/2016/TT-BTC 10/20/2016 Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP 12/1/2016  
  444 54 Thông tư 442/2017/TT-BTC  4/28/2017 thông tư 442/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ đảm bảo thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan còn hiệu lực một phần   
  445 55 Thông tư 52/2017/TT-BTC 5/19/2017 Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh 7/10/2017  
  446 56 Thông tư 65/2017/TT-BTC 6/27/2017 Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính v/v Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 1/1/2018  
  447 57 Thông tư 84/2017/TT-BTC 8/15/2017 Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan 9/30/2017  
  448 58 Thông tư 38/2018/TT-BTC 4/20/2018 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 6/5/2018  
  449 59 Thông tư 39/2018/TT-BTC 4/20/2018 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 6/5/2018  
  450 60 Thông tư 50/2018/TT-BTC 5/23/2018 Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ 6/5/2018  
  451 61 Thông tư 728/2018/TT-BTC 6/15/2018 Thông tư 728/2018/TT-BTC ngày 15/6/2018 quy định việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan 15/8/2018 (mật)  
  452 62 Thông tư 93/2018/TT-BTC 10/5/2018 Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam (đã được đính chính bởi Quyết định số 2190/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 93/2018/TT-BTC) ########  
  453 63 Thông tư 112/2018/TT-BTC 11/15/2018 Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 1/1/2019  
  454 64 Thông tư 07/2019/TT-BTC 1/28/2019  Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp (đã được đính chính bởi Quyết định số 296/QĐ-BTC ngày 27/2/2019 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 07/2019/TT-BTC) 1/28/2019  
  455 65 Thông tư liên tịch 94/2007/TTLT-BTC-BNV 8/2/2007 Thông tư liên tịch số 94/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 02/8/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức Hải quan của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính 8/30/2007  
  456 66 Thông tư liên tịch 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH 10/9/2009 Thông tư liên tịch số 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH ngày 09/10/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư thương mại và công nghiệp ########  
  457 67 Thông tư liên tịch 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC 12/21/2009 Thông tư liên tịch số 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 21/12/2009 của Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật 01/02/2010   
  458 68 Thông tư liên tịch 146/2010/TTLT/BTC-BCA-BQP 9/23/2010 Thông tư liên tịch số 146/2010/TTLT/BTC-BCA-BQP ngày 23/9/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế 11/7/2010  
  459 69 Thông tư liên tịch 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT 5/13/2011 Thông tư liên tịch số 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17/12/2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải 6/28/2011  
  460 70 Thông tư liên tịch  84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT 6/25/2013 Thông tư liên tịch số  84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25/6/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia   Còn hiệu lực một phần
  461 71 Thông tư liên tịch 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN  7/29/2015 Thông tư liên tịch số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN  ngày 29/7/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu 9/15/2015  
  462 72 Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT 11/12/2015 Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. ########  
  463 73 Thông tư liên tịch 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT 4/20/2016 Thông tư liên tịch số 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT ngày 20/4/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không 6/8/2016  
  464 74 Thông tư liên tịch 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL 4/25/2016 Thông tư liên tịch số 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 25/4/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6/15/2016  
  465 75 Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN 6/3/2016 Thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra Nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 6/15/2016  
  466 76 Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT 6/13/2016 Thông tư liên tịch số 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT ngày 13/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 7/31/2016  
  467 77 Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT 6/23/2016 Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 23/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia 8/20/2016  
  468 78 Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT/BTC-BKHCN 6/30/2016 Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT/BTC-BKHCN ngày 30/6/2016 của  Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu 9/1/2016  
  469 79 Quyết định 34/2006/QĐ-BTC 6/6/2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-BTC ngày 06/6/2006 của Bộ Tài chính về việc về việc thành lập Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố 7/5/2006  
  470 80 Quyết định 16/2007/QĐ-BTC 3/20/2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-BTC ngày 20/3/2007 của Bộ Tài chính về việc về việc thành lập đội kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố 4/4/2007  
  471 81 Quyết định 71/2007/QĐ-BTC 8/6/2007 Quyết định số 71/2007/QĐ-BTC ngày 06/8/2007 của Bộ Tài chính về việc không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu 9/1/2007  
  LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  472 1 Luật 83/2015/QH13 25/6/2015 Luật Ngân sách Nhà nước  1/1/2017  
  473 2 Nghị quyết 25/2016/QH14 11/9/2016 Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 11/9/2016  
  474 3 Nghị quyết 26/2016/QH14 11/10/2016 Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 ########  
  475 4 Nghị quyết 266/2016/UBTVQH14 10/4/2016 Nghị quyết số 266/2016/UBTVQH14 ngày 04/10/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 1/1/2017  
  476 5 Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14 19/01/2017 Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/1/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm 1/1/2017  
  477 6 Nghị định 144/2016/NĐ-CP 11/1/2016 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng 1/1/2017  
  478 7 Nghị định 163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước 01/01/2017  
  479 8 Nghị định 63/2017/NĐ-CP 19/05/2017 Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội 05/07/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017  
  480 9 Nghị định 45/2017/NĐ-CP 21/04/2017 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập kế hoạch Tài chính 05 năm và kế hoạch Tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 05/06/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017  
  481 10 Nghị định 31/2017/NĐ-CP 23/03/2017 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm 5/10/2017  
  482 11 Nghị định 48/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Nghị định số 48/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh 10/06/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017  
  483 12 Nghị định 89/2017/NĐ-CP 29/07/2017 Nghị định 89/2017/NĐ-CP ngày 29/7/2017 của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với Thành phố Hải Phòng 15/9/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017  
  484 13 Nghị định 103/2018/NĐ-CP 8/7/2018 Nghị định 103/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Cần Thơ ########  
  485 14 Quyết định 192/2004/QĐ-TTg 11/16/2004 Quyết định 192/2004/QĐ-TTg  ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước, và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân  ########  
  486 15 Thông tư 54/2006/TT-BTC 6/19/2006 Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư 7/20/2016  
  487 16 Thông tư 72/2008/TT-BTC 7/31/2008 Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (được bổ sung Phụ lục kèm theo bởi Công văn số 10415/BTC-NSNN ngày 05/09/2008 về bổ sung phụ lục kèm theo Thông tư 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008) 9/2/2008  
  488 17 Thông tư 80/2008/TT-BTC 9/18/2008 Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18/09/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm ######## còn hiệu lực một phần 
  489 18 Thông tư 113/2008/TT-BTC  11/27/2008 Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước ######## còn hiệu lực một phần 
  490 19 Thông tư 92/2009/TT-BTC 5/12/2009 Thông tư số 92/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/05/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa 6/25/2009  
  491 20 Thông tư 98/2013/TT-BTC 7/24/2013 Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/07/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 9/10/2013  
  492 21 Thông tư 196/2013/TT-BTC 18/12/2013 Thông tư số 196/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước 2/2/2014  
  493 22 Thông tư 190/2014/TT-BTC 11/12/2014 Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội 1/26/2015 còn hiệu lực một phần 
  494 23 Thông tư 18/2015/TT-BTC 2/3/2015 Thông tư số 18/2015/TT-BTC ngày 03/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung  3/18/2015  
  495 24 Thông tư 205/2015/TT-BTC  12/23/2015 Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hỉệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 2/5/2016  
  496 25 Thông tư 18/2016/TT-BTC 1/21/2016  Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 3/7/2016  
  497 26 Thông tư  61/2017/TT-BTC 6/15/2017 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách 8/1/2017 còn hiệu lực một phần 
  498 27 Thông tư 69/2017/TT-BTC 7/7/2017 Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 8/22/2017  
  499 28 Thông tư 105/2017/TT-BTC 10/5/2017 Thông tư số 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 ########  
  500 29 Thông tư 54/2018/TT-BTC 6/8/2018 Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 7/23/2018  
  501 30 Thông tư 68/2018/TT-BTC 8/6/2018 Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/ 2018 của Chính phủ 9/19/2018  
  502 31 Thông tư 119/2018/TT-BTC 12/5/2018 Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự án ngân sách Nhà nước năm 2019 1/20/2019  
  503 32 Thông tư 71/2017/TT-BTC 13/07/2017 Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020  8/25/2017  
  504 33 Thông tư 267/2016/TT-BTC 14/11/2016 Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 1/1/2017  
  505 34 Thông tư 132/2017/TT-BTC 15/12/2017 Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 1/29/2018  
  506 35 Thông tư 324/2016/TT-BTC 21/12/2016 Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2/4/2017  
  507 36 Thông tư 342/2016/TT-BTC 30/12/2016 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướn dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 2/13/2017  
  508 37 Thông tư 343/2016/TT-BTC 30/12/2016 Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách 2/13/2017  
  509 38 Thông tư 344/2016/TT-BTC 30/12/2016 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn  2/13/2017  
  510 39 Thông tư liên tịch 72/2002/TTLT-BTC-BXD-NHNN 23/08/2002 Thông tư liên tịch số 72/2002/TTLT-BTC-BXD-NHNN ngày 23/8/2002 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long  8/23/2002  
  LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
  511 1 Nghị định 130/2005/NĐ-CP 10/17/2005 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước  11/8/2005 còn hiệu lực một phần
  512 2 Nghị định 53/2006/NĐ-CP 5/25/2006 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập 6/24/2006 còn hiệu lực một phần
  513 3 Nghị định 117/2013/NĐ-CP  10/7/2013 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/20105 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước   01/01/2014  
  514 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP 11/21/2013 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính  10/01/2014  
  515 5 Nghị định 16/2015/NĐ-CP 2/14/2015 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 4/6/2015  
  516 6 Nghị định 141/2016/NĐ-CP 10/10/2016 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác ########  
  517 7 Nghị định 66/2018/NĐ-CP 5/12/2018 Nghị định số 66/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước 01/7/2018 áp dụng từ năm ngân sách 2017  
  518 8 Nghị định 117/2017/NĐ-CP 19/10/2017 Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại 10/12/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017  
  519 9 Quyết định 183/1999/QĐ-TTg  9/9/1999 Quyết định số 183/1999/QĐ-TTg ngày 09/09/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành lập Quỹ khuyến học Việt Nam  9/24/1999  
  520 10 Quyết định 78/2001/QĐ-TTg 5/16/2001 Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội 5/31/2001 còn hiệu lực một phần
  521 11 Quyết định 179/2002/QĐ-TTg  12/16/2002 Quyết định số 179/2002/QĐ-TTg ngày 16/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội  ########  
  522 12 Quyết định 168/2005/QĐ-TTg  7/7/2005 Quyết định số 168/2005/QĐ-TTg ngày 07/07/2005 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội  ban hành tại Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ 8/7/2005  
  523 13 Quyết định  60/2007/QĐ-TTg   5/7/2007 Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS 6/10/2007  
  524 14 Quyết định  64/2007/QĐ-TTg 5/10/2007 Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức 6/10/2007 còn hiệu lực một phần
  525 15 Quyết định 39/2008/QĐ-TTg  3/14/2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 4/6/2008  
  526 16 Quyết định 71/2011/QĐ-TTg  12/20/2011 Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù 2/5/2012  
  527 17 Quyết định 15/2012/QĐ-TTg 3/6/2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014 4/20/2012 còn hiệu lực một phần
  528 18 Quyết định 76/2013/QĐ-TTg 12/12/2013 Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện (đã được đính chính bởi Công văn số 2308/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính Quyết định 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013) 2/5/2014  
  529 19 Quyết định 55/2015/QĐ-TTg 11/9/2015 Quyết định số 55/2015/QĐ-TTg ngày 09/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2012/QĐ-TTg ngày 06/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014 ########  
  530 20 Thông tư 66/2006/TT-BTC 7/17/2006 Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã 8/12/2006  
  531 21 Thông tư 71/2006/TT-BTC 8/9/2006 Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập 9/5/2006  
  532 22 Thông tư 04/2007/TT-BTC 1/12/2007 Thông tư số 04/2007/TT-BTC ngày 12/1/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm 2/12/2007  
  533 23 Thông tư 06/2007/TT-BTC  1/26/2007 Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26/1/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 2/26/2007  
  534 24 Thông tư 101/2007/TT-BTC 8/20/2007 Thông tư số 101/2007/TT-BTC ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS 9/17/2007  
  535 25 Thông tư  113/2007/TT-BTC  9/24/2007 Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập ########  
  536 26 Thông tư 125/2007/TT-BTC   29/10/2007 Thông tư số 125/2007/TT-BTC ngày 29/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam ########  
  537 27 Thông tư 01/2008/TT-BTC 1/3/2008 Thông tư số 01/2008/TT-BTC ngày 03/1/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học 1/29/2008  
  538 28 Thông tư 24/2008/TT-BTC 3/14/2008 Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch 4/12/2008  
  539 29 Thông tư 53/2008/TT-BTC 6/20/2008 Thông tư số 53/2008/TT-BTC ngày 20/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của hoà giải viên lao động 7/15/2008  
  540 30 Thông tư 60/2008/TT-BTC 7/4/2008 Thông tư số 60/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Uỷ ban quốc gia và Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở các cấp 8/3/2008  
  541 31 Thông tư 87/2008/TT-BTC 10/8/2008 Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em 11/7/2008  
  542 32 Thông tư 96/2008/TT-BTC 10/27/2008 Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng ########  
  543 33 Thông tư 09/2009/TT-BTC 1/21/2009 Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam 3/7/2009  
  544 34 Thông tư 14/2009/TT-BTC 1/22/2009 Thông tư số 14/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 3/8/2009  
  545 35 Thông tư 182/2009/TT-BTC 9/14/2009 Thông tư số 182/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện ########  
  546 36 Thông tư 191/2009/TT-BTC 10/1/2009 Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ########  
  547 37 Thông tư 25/2010/TT-BTC 2/25/2010 Thông tư số 25/2010/TT-BTC ngày 25/2/2010 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi ngân sách nhà nước cho một số nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ 4/11/2010  
  548 38 Thông tư 75/2010/TT-BTC 5/17/2010 Thông tư số 75/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam 7/1/2010  
  549 39 Thông tư 108/2010/TT-BTC 7/26/2010 Thông tư số 108/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc thuộc dự án Cải cách quản lý Tài chính công 9/9/2010  
  550 40 Thông tư 158/2010/TT-BTC 10/12/2010 Thông tư 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục sở hữu trí tuệ ######## còn hiệu lực một phần
  551 41 Thông tư 160/2010/TT-BTC 10/19/2010 Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động  12/3/2010 còn hiệu lực một phần
  552 42 Thông tư 01/2011/TT-BTC 1/6/2011 Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06/1/2011 của Bộ Tài chính quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý; sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội 2/20/2011  
  553 43 Thông tư 42/2011/TT-BTC 3/25/2011 Thông tư số 42/2011/TT-BTC ngày 25/3/2011 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế (được đính chính bởi Quyết định số 1547/QĐ-BTC ngày 28/06/2011 của Bộ Tài chính) 5/1/2011  
  554 44 Thông tư 71/2011/TT-BTC 5/24/2011 Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 7/8/2011  
  555 45 Thông tư 73/2011/TT-BTC 5/30/2011 Thông tư số 73/2011/TT-BTC ngày 30/5/2011 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 7/15/2011  
  556 46 Thông tư  141/2011/TT-BTC 10/20/2011 Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 1/1/2012 còn hiệu lực một phần
  557 47 Thông tư 147/2011/TT-BTC 11/1/2011 Thông tư số 147/2011/TT-BTC ngày 01/11/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá 1/1/2012  
  558 48 Thông tư 148/2011/TT-BTC 11/7/2011 Thông tư số 148/2011/TT-BTC ngày 07/11/2011 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác điều tra tội phạm 1/1/2012  
  559 49 Thông tư 32/2012/TT-BTC 2/29/2012 Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/2/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế 4/15/2012  
  560 50 Thông tư 49/2012/TT-BTC 3/20/2012 Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn 5/5/2012  
  561 51 Thông tư 91/2012/TT-BTC 5/30/2012 Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của các Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 7/20/2012  
  562 52 Thông tư 102/2012/TT-BTC 6/21/2012 Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí 8/10/2012  
  563 53 Thông tư 144/2012/TT-BTC 9/4/2012 Thông tư số 144/2012/TT-BTC ngày 04/9/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác tương trợ tư pháp ########  
  564 54 Thông tư 167/2012/TT-BTC 10/10/2012 Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 12/1/2012  
  565 55 Thông tư 172/2012/TT-BTC 10/22/2012 Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính Nhà nước ########  
  566 56 Thông tư 194/2012/TT-BTC 11/15/2012 Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 1/1/2013  
  567 57 Thông tư 55/2013/TT-BTC 5/6/2013 Thông tư số 55/2013/TT-BTC ngày 06/5/2013 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 7/1/2013  
  568 58 Thông tư 74/2013/TT-BTC 6/4/2013 Thông tư số 74/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định các khoản chi phí và thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách nhà nước phục vụ Lễ quốc tang, Lễ tang cấp nhà nước, Lễ tang cấp cao 8/1/2013  
  569 59 Thông tư 92/2013/TT-BTC 7/8/2013 Thông tư số 92/2013/TT-BTC ngày 08/7/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài 10/1/2013  
  570 60 Thông tư 152/2013/TT-BTC 10/29/2013 Thông tư số 152/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ ########  
  571 61 Thông tư 43/2014/TT-BTC 4/11/2014 Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 126/2008/TT-BTC về Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư 103/2009/TT-BTC về quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Thông tư 151/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 126/2008/TT-BTC103/2009/TT-BTC  5/25/2014 còn hiệu lực một phần
  572 62 Thông tư  57/2014/TT-BTC 5/6/2014 Thông tư số 57/2014/TT-BTC ngày 06/5/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 7/1/2014  
  573 63 Thông tư 90/2014/TT-BTC  10/7/2014 Thông tư số 90/2014/TT-BTC ngày 10/7/2014 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm từ ngân sách nhà nước phục vụ Đề án thực hiện “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước” 9/1/2014  
  574 64 Thông tư 116/2014/TT-BTC 8/20/2014 Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản 8/20/2014 còn hiệu lực một phần
  575 65 Thông tư 137/2014/TT-BTC 9/18/2014 Thông tư số 137/2014/TT-BTC ngày 18/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp ########  
  576 66 Thông tư 143/2014/TT-BTC 9/30/2014 Thông tư số 143/2014/TT-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" từ nguồn ngân sách nhà nước ########  
  577 67 Thông tư 171/2014/TT-BTC 11/14/2014 Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hỉện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 1/5/2015  
  578 68 Thông tư 175/2014/TT-BTC 11/17/2014 Thông tư số 175/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn 1/1/2015  
  579 69 Thông tư  174/2014/TT-BTC 11/17/2014 Thông tư số 174/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban Vận động và tiếp nhận tỉền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động 1/1/2015  
  580 70 Thông tư 183/2014/TT-BTC 11/28/2014 Thông tư số 183/2014/TT-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí giao thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính 1/15/2015  
  581 71 Thông tư  11/2015/TT-BTC 1/29/2015 Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 3/20/2015  
  582 72 Thông tư 31/2015/TT-BTC 3/12/2015 Thông tư số 31/2015/TT-BTC ngày 12/3/2015 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhỉệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Vỉệt Nam 5/1/2015  
  583 73 Thông tư 35/2015/TT-BTC 3/19/2015 Thông tư số 35/2015/TT-BTC ngày 19/3/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia 5/5/2015  
  584 74 Thông tư 37/2015/TT-BTC 3/25/2015 Thông tư số 37/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước theo hình thức hỗ tương và theo hình thức giao sử dụng nhà, đất không phải trả tiền 5/15/2015  
  585 75 Thông tư 71/2015/TT-BTC 5/11/2015 Thông tư số 71/2015/TT-BTC ngày 11/5/2015 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của hội cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác 7/1/2015  
  586 76 Thông tư 104/2015/TT-BTC 7/3/2015 Thông tư số 104/2015/TT-BTC ngày 03/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện 8/20/2015  
  587 77 Thông tư 116/2015/TT-BTC  8/11/2015 Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước ########  
  588 78 Thông tư 147/2015/TT-BTC 9/15/2015 Thông tư số 147/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam 11/1/2015  
  589 79 Thông tư 148/2015/TT-BTC 9/15/2015 Thông tư số 148/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin 11/1/2015  
  590 80 Thông tư 151/2015/TT-BTC 10/2/2015 Thông tư số 151/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn vỉệc quản lý, sử dụng và quyết toán kỉnh phí bảo đảm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về vỉệc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cẩp với các cẩp Hộỉ Nông dân Việt Nam trong việc tỉếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo của nông dân 20/11/2015  
  591 81 Thông tư 165/2015/TT-BTC 11/5/2015 Thông tư số 165/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán nhà nước; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị 01/01/2016 đến 10/5/2019
  và áp dụng từ năm ngân sách 2017
   
  592 82 Thông tư 166/2015/TT-BTC  11/5/2015 Thông tư số 166/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 1/1/2016  
  593 83 Thông tư 210/2015/TT-BTC 30/12/2015 Thông tư số 210/2015/TT-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập 15/2/2015  
  594 84 Thông tư 215/2015/TT-BTC 12/31/2015 Thông tư số 215/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí NSNN bảo đảm cho hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng 2/20/2016  
  595 85 Thông tư 06/2016/TT-BTC 1/14/2016 Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 14/1/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 2/29/2016  
  596 86 Thông tư 20/2016/TT-BTC 2/3/2016 Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 3/20/2016  
  597 87 Thông tư 54/2016/TT-BTC  21/3/2016 Thông tư số 54/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm 5/5/2016  
  598 88 Thông tư 68/2016/TT-BTC 5/5/2016 Thông tư số 68/2016/TT-BTC ngày 05/5/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020 7/1/2016  
  599 89 Thông tư 76/2016/TT-BTC 5/30/2016 Thông tư số 76/2016/TT-BTC ngày 30/5/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020  7/17/2016  
  600 90 Thông tư 109/2016/TT-BTC 6/30/2016 Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia 1/1/2017  
  601 91 Thông tư 180/2016/TT-BTC 11/2/2016 Thông tư số 180/2016/TT-BTC ngày 02/11/2016 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thông công ích 16/12/2016 và áp dụng từ năm NS 2016  
  602 92 Thông tư 200/2016/TT-BTC 11/9/2016 Thông tư số 200/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án 1/1/2017  
  603 93 Thông tư 152/2016/TT-BTC 17/10/2016 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 12/4/2016  
  604 94 Thông tư 327/2016/TT-BTC 26/12/2016 Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước 3/1/2017  
  605 95 Thông tư 338/2016/TT-BTC  28/12/2016 Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật 2/15/2017  
  606 96 Thông tư 320/2016/TT-BTC 12/14/2016 Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh   2/1/2017  
  607 97 Thông tư 339/2016/TT-BTC 12/28/2016 Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 2/15/2017  
  608 98 Thông tư 337/2016/TT-BTC 12/28/2016 Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 2/15/2017  
  609 99 Thông tư 348/2016/TT-BTC 12/30/2016 Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025" 2/16/2017  
  610 100 Thông tư 02/2017/TT-BTC 1/6/2017 Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/1/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường 2/22/2017  
  611 101 Thông tư 11/2017/TT-BTC 2/8/2017 Thông tư số  11/2017/TT-BTC ngày 08/2/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác 4/1/2017  
  612 102 Thông tư 15/2017/TT-BTC 2/15/2017 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 4/2/2017 còn hiệu lực một phần
  613 103 Thông tư 19/2017/TT-BTC 2/28/2017 Thông tư số  19/2017/TT-BTC ngày 28/2/2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 4/15/2017  
  614 104 Thông tư  40/2017/TT-BTC 4/28/2017 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 7/1/2017  
  615 105 Thông tư 38/2017/TT-BTC 4/28/2017 Thông tư số 38/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên 7/1/2017  
  616 106 Thông tư 42/2017/TT-BTC 4/28/2017 Thông tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020 6/15/2017  
  617 107 Thông tư 47/2017/TT-BTC 5/15/2017 Thông tư số 47/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ 01/7/2017 và áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2016  
  618 108 Thông tư 43/2017/TT-BTC 5/21/2017 Thông tư 43/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 7/1/2017  
  619 109 Thông tư 61/2017/TT-BTC 6/15/2017 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 01/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017  
  620 110 Thông tư 60/2017/TT-BTC 6/15/2017 Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ 01/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017  
  621 111 Thông tư 63/2017/TT-BTC 6/19/2017 Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 8/15/2017  
  622 112 Thông tư 73/2017/TT-BTC 7/17/2017 Thông tư số 73/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 9/1/2017  
  623 113 Thông tư  81/2017/TT-BTC 8/9/2017 Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu 10/1/2017  
  624 114 Thông tư 88/2017/TT-BTC 8/22/2017 Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước 10/7/2017  
  625 115 Thông tư 90/2017/TT-BTC 8/30/2017 Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập ########  
  626 116 Thông tư 92/2017/TT-BTC 9/18/2017 Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất ########  
  627 117 Thông tư 98/2017/TT-BTC 9/29/2017 Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 ########  
  628 118 Thông tư 99/2017/TT-BTC 9/29/2017 Thông tư số 99/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018 ########  
  629 119 Thông tư 104/2017/TT-BTC 10/5/2017 Thông tư số 104/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác ########  
  630 120 Thông tư 103/2017/TT-BTC 10/5/2017 Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 12/1/2017  
  631 121 Thông tư 117/2017/TT-BTC 11/6/2017 Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng 1/1/2018  
  632 122 Thông tư 121/2017/TT-BTC 11/15/2017 Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 1/1/2018  
  633 123 Thông tư 136/2017/TT-BTC 12/22/2017 Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường 2/6/2018  
  634 124 Thông tư 137/2017/TT-BTC 12/25/2017 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm 10/02/2018 áp dụng đối với quyết toán ngân sách nhà nước từ năm 2017  
  635 125 Thông tư 139/2017/TT-BTC 12/26/2017 Thông tư số 139/2017/TT-BTC ngày 26/12/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 2/15/2018  
  636 126 Thông tư 142/2017/TT-BTC 12/29/2017 Thông tư số 142/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 15/2/2018 và áp dụng kể từ năm ngân sách 2018  
  637 127 Thông tư 145/2017/TT-BTC 12/29/2017 Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính  hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 2/14/2018  
  638 128 Thông tư 143/2017/TT-BTC 12/29/2017 Thông tư số 143/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 2/15/2018  
  639 129 Thông tư  01/2018/TT-BTC 1/2/2018 Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/1/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông (đã được đính chính bởi Quyết định số 901/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông) 3/1/2018  
  640 130 Thông tư 04/2018/TT-BTC 1/17/2018 Thông tư 04/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng   5/3/2018
  áp dụng kể từ năm tài chính 2018
  641 131 Thông tư 07/2018/TT-BTC 1/24/2018 Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24/1/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 4/2/2018  
  642 132 Thông tư 13/2018/TT-BTC 2/6/2018 Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/2/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế 4/2/2018  
  643 133 Thông tư 21/2018/TT-BTC 2/12/2018 Thông tư số 21/2018/TT-BTC ngày 12/2/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam 4/2/2018  
  644 134 Thông tư 27/2018/TT-BTC 3/21/2018 Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng 5/4/2018  
  645 135 Thông tư 26/2018/TT-BTC 3/21/2018 Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 5/7/2018  
  646 136 Thông tư 29/2018/TT-BTC 3/28/2018 Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 5/11/2018  
  647 137 Thông tư 35/2018/TT-BTC 3/30/2018 Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện 6/1/2018  
  648 138 Thông tư 36/2018/TT-BTC 3/30/2018 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 6/15/2018  
  649 139 Thông tư 51/2018/TT-BTC 5/23/2018 Thông tư số 51/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017–2025 7/15/2018  
  650 140 Thông tư 61/2018/TT-BTC 7/26/2018 Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao 9/15/2018  
  651 141 Thông tư 62/2018/TT-BTC 7/30/2018 Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 9/15/2018  
  652 142 Thông tư 70/2018/TT-BTC 8/8/2018 Thông tư số 70/2018/TT-BTC ngày 08/8/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 9/22/2018  
  653 143 Thông tư 71/2018/TT-BTC 8/10/2018 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước 11/1/2018  
  654 144 Thông tư 76/2018/TT-BTC 8/17/2018 Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 10/3/2018  
  655 145 Thông tư 85/2018/TT-BTC 9/13/2018 Thông tư số 85/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 11/1/2018  
  656 146 Thông tư 86/2018/TT-BTC 9/18/2018 Thông tư số 86/2018/TT-BTC ngày 18/9/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kỉnh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 11/5/2018  
  657 147 Thông tư 89/2018/TT-BTC 9/28/2018 Thông tư số 89/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 30/05/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ########  
  658 148 Thông tư 90/2018/TT-BTC 9/28/2018 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 1/1/2019  
  659 149 Thông tư 91/2018/TT-BTC 9/28/2018 Thông tư số 91/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu ########  
  660 150 Thông tư 94/2018/TT-BTC 10/5/2018 Thông tư số 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam ########  
  661 151 Thông tư 96/2018/TT-BTC 10/18/2018 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi 1/1/2019  
  662 152 Thông tư 100/2018/TT-BTC 11/1/2018 Thông tư số 100/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 ########  
  663 153 Thông tư 101/2018/TT-BTC 11/14/2018 Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý 1/1/2019  
  664 154 Thông tư 104/2018/TT-BTC 11/14/2018 Thông tư số 104/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư 1/1/2019  
  665 155 Thông tư 121/2018/TT-BTC 12/12/2018 Thông tư số 121/2018/TT-BTC ngày 12/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hỉện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng 2/1/2019  
  666 156 Thông tư 124/2018/TT-BTC 12/20/2018 Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện 2/10/2019  
  667 157 Thông tư 126/2018/TT-BTC 12/26/2018 Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" 2/11/2019  
  668 158 Thông tư 03/2019/TT-BTC 1/15/2019 Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/1/2019 của Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến 3/3/2019  
  669 159 Thông tư liên tịch 75/2000/TTLT/BTC-BGDĐT 7/20/2000 Thông tư liên tịch số 75/2000/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 20/7/2000 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng thời hạn 8/4/2000 còn hiệu lực một phần
  670 160 Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTC-MTTW 1/10/2002 Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BTC-MTTW ngày 10/01/2002 của Bộ Tài chính và Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam phát động 1/25/2002 còn hiệu lực một phần
  671 161 Thông tư liên tịch 88/2005/TTLT-BTC-BYT 10/11/2005 Thông tư liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT ngày 11/10/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại  11/6/2005 còn hiệu lực một phần
  672 162 Thông tư liên tịch 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN 5/12/2006 Thông tư liên tịch số 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN ngày 12/5/2006 của Bộ Tài chính và Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp do Bộ Tài chính-Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành 6/12/2006  
  673 163 Thông tư liên tịch 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT 5/2/2007 Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 02/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập 6/8/2007  
  674 164 Thông tư liên tịch 129/2007/TTLT-BTC-BKHCN 11/2/2007 Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ########  
  675 165 Thông tư liên tịch 85/2008/TTLT-BTC-BCT 10/2/2008 Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BTC-BCT ngày 02/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 11/3/2008  
  676 166 Thông tư liên tịch 85/2008/TTLT-BTC-BCT  10/2/2008 Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BTC-BCT ngày 02/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Công thương hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020  11/3/2008  
  677 167 Thông tư liên tịch 94/2008/TTLT-BTC-BNNPTNT 10/24/2008 Thông tư liên tịch số 94/2008/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020 và Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020 ########  
  678 168 Thông tư liên tịch 98/2008/TTLT/BTC-BCT 10/29/2008 Thông tư liên tịch số 98/2008/TTLT/BTC-BCT ngày 29/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020 ########  
  679 169 Thông tư liên tịch 48/2009/TTLT-BTC-BNNPTNT 3/12/2009 Thông tư liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 12/3/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều 4/26/2009  
  680 170 Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT 5/29/2009 Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc 7/13/2009  
  681 171 Thông tư liên tịch 111/2009/TTLT-BTC-BCT  6/1/2009 Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 7/16/2009  
  682 172 Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN 7/17/2009 Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17/7/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật 8/31/2009  
  683 173 Thông tư liên tịch 147/2009/TTLT-BTC-BCT 7/21/2009 Thông tư liên tịch số 147/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 21/7/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học 9/4/2009  
  684 174 Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN 3/3/2010 Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03/3/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá 4/17/2010  
  685 175 Thông tư liên tịch 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH 8/12/2010 Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện 9/26/2010  
  686 176 Thông tư liên tịch 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT 9/22/2010 Thông tư liên tịch số 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp công nghệ thông tin 11/6/2010  
  687 177 Thông tư liên tịch 157/2010/TTLT-BTC-BTP 10/12/2010 Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ########  
  688 178 Thông tư liên tịch 157/2010/TTLT-BTC-BTP  10/12/2010 Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ########  
  689 179 Thông tư liên tịch 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN 12/20/2010 Thông tư liên tịch số 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ tài chính áp dụng đối với phòng thí nghiệm trọng điểm 2/15/2011  
  690 180  Thông tư liên tịch 22/2011/TTLT/BTC-BKHCN  2/21/2011 Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 21/2/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí  4/8/2011  
  691 181 Thông tư liên tịch 27/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH 2/28/2011 Thông tư liên tịch số 27/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về nội dung và mức chi xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề 4/20/2011  
  692 182 Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT 5/27/2011 Thông tư liên tịch số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/5/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ 7/11/2011  
  693 183 Thông tư liên tịch 122/2011/TTLT-BTC-BTP 8/17/2011 Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra. xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ########  
  694 184  Thông tư liên tịch 130/2011/TTLT/BTC- BKHCN 9/16/2011 Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT/BTC/BKHCN ngày 16/9/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" 11/1/2011  
  695 185  Thông tư liên tịch 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL  10/21/2011 Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập ########  
  696 186 Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT 2/15/2012 Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15/2/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 4/1/2012  
  697 187 Thông tư liên tịch 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH 3/14/2012 Thông tư liên tịch số 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp 5/1/2012  
  698 188 Thông tư liên tịch 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT 3/30/2012 Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 5/20/2012  
  699 189 Thông tư liên tịch 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT 4/26/2012 Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực 6/12/2012  
  700 190 Thông tư liên tịch 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH 5/21/2012 Thông tư liên tịch số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm 7/5/2012  
  701 191 Thông tư liên tịch 219/2012/TTLT/BTC-BKHCN 12/20/2012 Thông tư liên tịch số 219/2012/TTLT-BKHCN ngày 20/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 2/15/2013  
  702 192  Thông tư liên tịch 218/2012/TTLT/BTC-BKHCN 12/20/2012 Thông tư liên tịch số 218/2012/TTLT/BTC-BKHCN ngày 20/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 2/5/2013  
  703 193 Thông tư liên tịch 220/2012/TTLT-BTC-BGTVT 12/24/2012 Thông tư liên tịch số 220/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc bảo đảm chi phí bắt giữ tàu biển và duy trì hoạt động của tàu biển trong thời gian bị bắt giữ từ ngân sách nhà nước 2/11/2013  
  704 194 Thông tư liên tịch 221/2012/TTLT-BTC-BCT 12/24/2012 Thông tư liên tịch số 221/2012/TTLT-BTC-BCT ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 2/10/2013  
  705 195 Thông tư liên tịch  48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH 4/26/2013 Thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 6/10/2013 còn hiệu lực một phần 
  706 196 Thông tư liên tịch 119/2013/TTLT-BTC-BNV 8/26/2013 Thông tư liên tịch số 119/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 26/8/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán khoản kinh phí hoạt động thường xuyên của các Tổ chức thanh niên xung phong từ ngân sách nhà nước ########  
  707 197 Thông tư liên tịch 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 9/19/2013 Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19/9/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” 11/5/2013  
  708 198 Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH 9/25/2013 Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người  ########  
  709 199 Thông tư liên tịch 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT 11/15/2013 Thông tư liên tịch số 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ thù lao cho người đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu 1/1/2014  
  710 200 Thông tư liên tịch 168/2013/TTLT-BTC-BCA 11/15/2013 Thông tư liên tịch số 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm 1/1/2014  
  711 201 Thông tư liên tịch 192/2013/TTLT-BTC-BTP 12/13/2013 Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 1/30/2014  
  712 202 Thông tư liên tịch  14/2014/TTLT-BTC-BTP  1/27/2014 Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/1/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở 3/14/2014  
  713 203 Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC -BNV 5/30/2014 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước 7/18/2014  
  714 204 Thông tư liên tịch 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN 6/18/2014 Thông tư liên tịch số 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 8/4/2014  
  715 205 Thông tư liên tịch 88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT 7/4/2014 Thông tư liên tịch số 88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 04/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 8/22/2014  
  716 206 Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL 7/30/2014 Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020 9/15/2014  
  717 207 Thông tư liên tịch 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT  8/27/2014 Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục đào tạo hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên ########  
  718 208 Thông tư liên tịch 129/2014/TTLT-BTC-BNV 9/5/2014 Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” 11/1/2014  
  719 209 Thông tư liên tịch 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL 9/30/2014 Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ########  
  720 210 Thông tư liên tịch 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT 10/3/2014 Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất ########  
  721 211 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT 2/12/2015 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT ngày 12/2/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chỉ thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng 4/1/2015  
  722 212 Thông tư liên tịch  59/2015/TTLT-BTC-BKHCN  4/25/2015 Thông tư liên tịch số 59/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 6/8/2015  
  723 213 Thông tư liên tịch 73/2015/TTLT-BTC-TTCP 5/12/2015 Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định chế độ quản lý cấp phát trang phục của thanh tra viên, cán bộ công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan thanh tra nhà nước 7/1/2015  
  724 214 Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDĐT 12/11/2015 TTLT số 11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDĐTngày 11/12/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa nghệ thuật. 2/1/2016  
  725 215 Thông tư liên tịch 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL 12/30/2015 TTLT số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao. 2/15/2012  
  726 216 Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 12/30/2015 Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính về việc quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước 2/15/2016  
  727 217 Thông tư liên tịch 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL 3/11/2016 Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện 5/1/2016  
  728 218 Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP 5/6/2016 Thông tư liên tịch số 70/2016/TTLT-BTC-TTCP ngày 06/5/2016 của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng 6/24/2016  
  729 219 Thông tư  365/2016/TT – BTC  5/16/2016  Thông tư mật số 365/2016/TT – BTC ngày 16/5/2016 của BTC quy định cơ chế tài chính đối với Cục bưu điện Trung ương. 7/1/2016  
  730 220 Thông tư liên tịch 102/2016/TTLT-BTC-BGTVT 6/29/2016 Thông tư liên tịch số 102/2016/TTLT-BTC-BGTVT ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp đường thủy nội địa 8/15/2015  
  731 221 Thông tư  136/2017/TT-BTC 12/21/2017 Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 hướng dẫn quản lý, sử dụng  kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường  2/6/2018  
  732 222 Thông tư liêntịch 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN  25/8/2014  Thông tư liên tịch số 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia  ########  
  733 223 Thông tư liên tịch 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT  26/11/2014  Thông tư liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 26/11/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 1/15/2015  
  734 224 Thông tư liên tịch 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT  27/6/2016 Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 8/10/2016  
  735 225 Thông tư liên tịch 183/2010/TTLT-BTC-BNN 15/11/2010 Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông  ########  
  736 226 Thông tư liên tịch 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN 21/02/2011 Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/2/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí  4/8/2011  
  737 227 Thông tư liên tịch 147/2009/TTLT-BTC-BCT 21/07/2009 Thông tư liên tịch số 147/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 21/7/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Công thương quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học 9/4/2009  
  738 228 Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối vói nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 6/8/2015  
  739 229 Thông tư liên tịch 94/2008/TTLT-BTC-BNN 24/10/2008 Thông tư liên tịch số 94/2008/TTLT-BTC-BNN ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020 và Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020 ########  
  740 230 Thông tư liên tịch 220/2012/TTLT-BTC-BGTVT 24/12/2012 Thông tư liên tịch số 220/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn việc bảo đảm chi phí bắt giữ và duy trì hoạt động của tàu biển trong thời gian bị bắt giữ từ ngân sách Nhà nước 2/11/2013  
  741 231 Thông tư liên tịch 98/2008/TTLT-BTC-BCT 29/10/2008 Thông tư liên tịch số 98/2008/TTLT-BTC-BCT ngày 29/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Công thương hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 ########  
  742 232 Thông tư liên tịch 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT 29/10/2014 Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hỉện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 15/12/2014  
  743 233 Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP 30/07/2014 Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 15/9/2014  
  LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
  744 1 Quyết định  02/2007/QĐ-TTg 1/9/2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La 2/5/2007 còn hiệu lực một phần
  745 2 Quyết định  141/2007/QĐ-TTg 8/24/2007 Quyết định số 141/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/1//2007 của Thủ tướng Chính phủ  9/17/2007  
  746 3 Quyết định  31/2008/QĐ-TTg 2/25/2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ 3/18/2008  
  747 4 Quyết định  72/2009/QĐ-TTg 5/4/2009 Quyết định số 72/2009/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ 6/25/2009  
  748 5 Quyết định  43/2011/QĐ-TTg 8/10/2011 Quyết định số 43/2011/QĐ-TTg ngày 10/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ 10/6/2011  
  749 6 Thông tư 71/2005/TT-BTC 8/31/2005 Thông tư 71/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường ôtô cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương 10/2/2005  
  750 7 Thông tư 107/2007/TT-BTC 9/7/2007 Thông tư số 107/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 10/9/2007 còn hiệu lực một phần
  751 8 Thông tư 138/2007/TT-BTC 11/29/2007 Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ######## còn hiệu lực một phần
  752 9 Thông tư 185/2009/TT-BTC 9/17/2009 Thông tư số 185/2009/TT-BTC ngày 17/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc huy động và quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các Dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long 11/1/2009  
  753 10 Thông tư 72/2010/TT-BTC 5/11/2010 Thông tư số 72/2010/TT-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa" 6/25/2010  
  754 11 Thông tư 159/2011/TT-BTC 11/16/2011 Thông tư số 159/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La 1/1/2012  
  755 12 Thông tư 28/2012/TT-BTC  2/24/2012 Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/2/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn 4/10/2012 còn hiệu lực một phần 
  756 13 Thông tư 231/2012/TT-BTC 12/28/2012 Thông tư số 231/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 2/15/2013 còn hiệu lực một phần
  757 14 Thông tư 85/2014/TT-BTC 6/30/2014 Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 8/15/2014 còn hiệu lực một phần
  758 15 Thông tư 180/2014/TT-BTC 11/27/2014 Thông tư số 180/2014/TT-BTC ngày 27/11/2014 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ứng trước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện dự án di dân, tái định cư điện hạt nhân Ninh Thuận 1/11/2015  
  759 16 Thông tư 22/2015/TT-BTC 2/12/2015 Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12/02/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao  3/29/2015 còn hiệu lực một phần
  760 17 Thông tư 190/2015/TT-BTC 11/17/2015 Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định viêc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 1/1/2016  
  761 18 Thông tư 08/2016/TT-BTC 1/18/2016 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 3/5/2016 còn hiệu lực một phần
  762 19 Thông tư 09/2016/TT-BTC 1/18/2016 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước  3/5/2016 còn hiệu lực một phần
  763 20 Thông tư 108/2016/TT-BTC 6/30/2016 Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 7/1/2016 còn hiệu lực một phần
  764 21 Thông tư 12/2017/TT-BTC 2/10/2017 Thông tư số 12/2017/TT-BTC ngày 10/2/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường  3/27/2017  
  765 22 Thông tư 64/2018/TT-BTC 7/30/2018 Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước 9/15/2018  
  766 23 Thông tư 88/2018/TT-BTC 9/28/2018 Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư ########  
  767 24 Thông tư 107/2018/TT-BTC 11/15/2018 Thông tư số 107/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài 1/1/2019  
  768 25 Thông tư 120/2018/TT-BTC 12/10/2018 Thông tư số 120/2018/TT-BTC ngày 10/12/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức đối tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 1/23/2019  
  769 26 Thông tư 06/2019/TT-BTC 1/28/2019 Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngần sách nhà nước 3/15/2019  
  770 27 Thông tư 82/2017/TT-BTC 15/08/2017 Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công 15/10/2017  
  771 28 Thông tư 85/2017/TT-BTC 15/08/2017 Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm  10/1/2017  
  772 29 Thông tư 52/2018/TT-BTC 24/05/2018 Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính   7/10/2018  
  773 30 Thông tư 349/2016/TT-BTC 30/12/2016 Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 2/14/2017  
  LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
  774 1 Luật 15/2008/QH12 6/3/2008 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 1/1/2009 còn hiệu lực một phần
  775 2 Luật 15/2017/QH14 6/21/2017 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 1/1/2018  
  776 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP 5/15/2014 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 7/1/2014 còn hiệu lực một phần
  777 4 Nghị định 46/2014/NĐ-CP 5/15/2014 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 7/1/2014 còn hiệu lực một phần
  778 5 Nghị định 59/2014/NĐ-CP 6/16/2014 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường  8/1/2014  
  779 6 Nghị định 135/2016/NĐ-CP 9/9/2016 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ######## còn hiệu lực một phần
  780 7 Nghị định  35/2017/NĐ-CP 4/3/2017 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao 6/20/2017  
  781 8 Nghị định 123/2017/NĐ-CP 11/14/2017 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 1/1/2018  
  782 9 Nghị định 129/2017/NĐ-CP 11/16/2017 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 1/1/2018  
  783 10 Nghị định 151/2017/NĐ-CP 12/26/2017 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công (đã được đính chính bởi Công văn 41/CP-KTTH của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công) 1/1/2018  
  784 11 Nghị định 152/2017/NĐ-CP 12/27/2017 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 1/1/2018  
  785 12 Nghị định 167/2017/NĐ-CP 12/31/2017 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công 1/1/2018  
  786 13 Nghị định 166/2017/NĐ-CP 12/31/2017 Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ  quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 1/1/2018  
  787 14 Nghị định  165/2017/NĐ-CP 12/31/2017 Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam  1/1/2018  
  788 15 Nghị định 29/2018/NĐ-CP 3/5/2018 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 3/5/2018  
  789 16 Nghị định 43/2018/NĐ-CP 3/12/2018 Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. 3/12/2018  
  790 17 Nghị định 44/2018/NĐ-CP 3/13/2018 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. 3/13/2018  
  791 18 Nghị định 45/2018/NĐ-CP 3/13/2018 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa  3/13/2018  
  792 19 Nghị định 46/2018/NĐ-CP 3/14/2018 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia 3/14/2018  
  793 20 Nghị định 70/2018/NĐ-CP 5/15/2018 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 5/15/2018  
  794 21 Nghị định 85/2018/NĐ-CP 5/30/2018 Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 30/5/2018 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 7/15/2018  
  795 22 Nghị định 04/2019/NĐ-CP 1/11/2019 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 2/25/2019  
  796 23 Quyết định 44/2010/QĐ-TTg  6/10/2010 Quyết định số 44/2010/QĐ-TTg ngày 10/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia  8/1/2010  
  797 24 Quyết định 57/2010/QĐ-TTg 9/17/2010 Quyết định số 57/2010/QĐ-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm cà phê theo quy hoạch ########  
  798 25 Quyết định  41/2017/QĐ-TTg  9/15/2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý 11/1/2017  
  799 26 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg 12/31/2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 1/1/2018  
  800 27 Thông tư 35/2001/TT-BTC 5/25/2001 Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước 6/9/2001 còn hiệu lực một phần
  801 28 Thông tư 41/2003/TT-BTC 5/6/2003 Thông tư số 41/2003/TT-BTC ngày 06/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Điều 5 Quyết định số 132/2002/QĐ-TTg ngày 8/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên 6/11/2003  
  802 29 Thông tư 29/2006/TT-BTC 4/4/2006 Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 5/5/2006  
  803 30 Thông tư 135/2008/TT-BTC 12/31/2008 Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường 3/3/2009 còn hiệu lực một phần
  804 31 Thông tư 192/2009/TT-BTC 10/1/2009 Thông tư số 192/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới, dự án Khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp ########  
  805 32 Thông tư 18/2013/TT-BTC 2/20/2013 Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/2/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng 4/5/2013  
  806 33 Thông tư 54/2013/TT-BTC 5/4/2013 Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung 7/1/2013 còn hiệu lực một phần
  807 34 Thông tư 117/2013/TT-BTC 8/23/2013 Thông tư số 117/2013/TT-BTC ngày 23/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (Tuyến số 3) và dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh 10/8/2013 còn hiệu lực một phần
  808 35 Thông tư 173/2013/TT-BTC 11/20/2013 Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính 1/5/2014 còn hiệu lực một phần
  809 36 Thông tư 176/2013/TT-BTC 11/29/2013 Thông tư số 176/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn tiền thuê đất, miễn tiền sử dụng đất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 1/15/2014  
  810 37 Thông tư 178/2013/TT-BTC 12/2/2013 Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 2/1/2014 còn hiệu lực một phần
  811 38 Thông tư 184/2013/TT-BTC 12/4/2013 Thông tư số 184/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp 1/20/2014  
  812 39 Thông tư 76/2014/TT-BTC 6/16/2014 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 8/1/2014 còn hiệu lực một phần
  813 40 Thông tư 77/2014/TT-BTC 6/16/2014 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 8/1/2014 còn hiệu lực một phần
  814 41 Thông tư  156/2014/TT-BTC 10/23/2014 Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ########  
  815 42 Thông tư  207/2014/TT-BTC 12/26/2014 Thông tư số 207/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản 2/15/2014  
  816 43 Thông tư 74/2015/TT-BTC 5/15/2015 Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 7/1/2015  
  817 44 Thông tư  159/2015/TT-BTC 10/15/2015 Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ########  
  818 45 Thông tư 147/2016/TT-BTC 10/13/2016 Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ######## còn hiệu lực một phần
  819 46 Thông tư 158/2016/TT-BTC 25/10/2016 Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 1/1/2017  
  820 47 Thông tư  333/2016/TT-BTC 12/26/2016 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước  2/10/2017  
  821 48 Thông tư  332/2016/TT-BTC 12/26/2016 Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất  2/10/2017  
  822 49 Thông tư 28/2017/TT-BTC 4/12/2017 Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 5/26/2017  
  823 50 Thông tư  80/2017/TT-BTC  8/2/2017 Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hổi đất nhưng không được bồi thường về đất  9/15/2017  
  824 51 Thông tư  89/2017/TT-BTC 8/23/2017 Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao 10/6/2017  
  825 52 Thông tư 144/2017/TT-BTC 29/12/2017 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/02/2018 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018  
  826 53 Thông tư 10/2018/TT-BTC 1/30/2018 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/1/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/ 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 3/20/2013  
  827 54 Thông tư 11/2018/TT-BTC 1/30/2018 Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/1/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 3/20/2013  
  828 55 Thông tư  32/2018/TT-BTC 3/30/2018 Thông tư số 32/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc  5/15/2018  
  829 56 Thông tư 37/2018/TT-BTC 4/16/2018 Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 6/1/2018  
  830 57 Thông tư 45/2018/TT-BTC 5/7/2018 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 7/2/2018  
  831 58 Thông tư 47/2018/TT-BTC 5/15/2018 Thông tư số 47/2018/TT-BTC ngày 01/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi  7/1/2018  
  832 59 Thông tư 57/2018/TT-BTC 7/5/2018 Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 8/20/2018  
  833 60 Thông tư 63/2018/TT-BTC 7/30/2018 Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản Iý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 9/15/2018  
  834 61 Thông tư 67/2018/TT-BTC 8/6/2018 Thông tư số 67/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công 9/1/2018  
  835 62 Thông tư 75/2018/TT-BTC 8/17/2018 Thông tư số 75/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi 10/3/2018  
  836 63 Thông tư 122/2018/TT-BTC 12/14/2018 Thông tư số 122/2018/TT-BTC ngày 14/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài 2/1/2018  
  837 64 Thông tư liên tịch 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT 5/9/2014 Thông tư liên tịch số 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 09/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước 6/24/2014  
  838 65 Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT 6/22/2016 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất  8/8/2016  
  839 66 Quyết định  147/2001/QĐ-BTC 12/27/2001 Quyết định số 147/2001/QĐ-BTC ngày 27/12/2001 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 101/1999/QĐ-BTC ngày 28/8/199 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước 1/1/2002  
  LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
  840 1 Nghị định 24/2016/NĐ-CP 4/5/2016 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về việc quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước 1/1/2017  
  841 2 Nghị định 25/2017/NĐ-CP 14/03/2017 Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính Nhà nước 1/1/2018  
  842 3 Quyết định 182/2003/QĐ-TTg 9/5/2003 Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước  9/24/2003 còn hiệu lực một phần
  843 4 Quyết định 138/2007/QĐ-TTg  8/21/2007 Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020  9/17/2007  
  844 5 Quyết định 54/2013/QĐ-TTg 9/19/2013 Quyết định số 54/2013/QĐ-TTg ngày 19/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước   1/1/2014  
  845 6 Thông tư 22-TC/KBNN 3/19/1993 Thông tư  số 22-TC/KBNN năm 1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định 17-TTg ngày 21/10/1992  của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý.  3/19/1993  
  846 7 Thông tư 110/2011/TT-KBNN 3/19/1993 Thông tư  số 110/2011/TT-KBNN ngày 01/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 22/2011/TT-BTC ngày 19/3/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn  thi hành Quyết định 17-TTg ngày 21/10/1992  của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý.  3/19/1993  
  847 8 Thông tư 71-TC/KBNN 11/8/1996 Thông tư số 71-TC/KBNN ngày 08/11/1996 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc thi hành Quyết định số 17/TTg ngày 21/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý 11/8/1996  
  848 9 Thông tư 32/2004/TT-BTC 4/12/2004 Thông tư số 32/2004/TT-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 5/7/2004 còn hiệu lực một phần
  849 10 Thông tư 18/2006/TT-BTC 3/13/2006 Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. 4/11/2006 Còn hiệu lực một phần
  850 11 Thông tư 81/2006/TT-BTC 9/6/2006 Thông tư số 81/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính   10/6/2006 Còn hiệu lực một phần
  851 12 Thông tư 84/2007/TT-BTC 7/17/2007 Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/7/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 8/17/2007  
  852 13 Thông tư 83/2008/TT-BTC 9/30/2008 Thông tư số 83/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại vàng, bạc, tư trang tạm giữ ########  
  853 14 Thông tư 113/2008/TT-BTC 11/27/2008 Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước   29/12/2008 Còn hiệu lực một phần
  854 15 Thông tư  172/2009/TT-BTC 8/26/2009 Thông tư số 172/2009/TT-BTC ngày 26/8/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính   10/10/2009  
  855 16 Thông tư  161/2012/TT-BTC 10/2/2012 Thông tư  số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước ######## còn hiệu lực một phần
  856 17 Thông tư 147/2013/TT-BTC 10/23/2013 Thông tư số 147/2013/TT-BTC ngày 23/10/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước 12/5/2013  
  857 18 Thông tư  180/2013/TT-BTC 12/2/2013 Thông tư số 180/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước 1/16/2014  
  858 19 Thông tư  61/2014/TT-BTC 5/12/2014 Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc 6/26/2014  
  859 20 Thông tư 104/2014/TT-BTC 8/7/2014 Thông tư số 104/2014/TT-BTC ngày 07/8/2014 của Bộ Tài chính quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 20/09/2014  
  860 21 Thông tư  123/2014/TT-BTC 8/27/2014 Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) ########  
  861 22 Thông tư  39/2016/TT-BTC 3/1/2016 Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước 4/15/2016  
  862 23 Thông tư  40/2016/TT-BTC 3/1/2016 Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc nhà nước ( TABMIS) 4/15/2016  
  863 24 Thông tư  314/2016/TT-BTC 11/28/2016 Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước 1/15/2017  
  864 25 Thông tư  315/2016/TT-BTC 11/30/2016 Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại 1/15/2017 còn hiệu lực một phần
  865 26 Thông tư  328/2016/TT-BTC 12/26/2016 Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 2/15/2017  
  866 27 Thông tư  13/2017/TT-BTC 2/15/2017 Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 4/1/2017 còn hiệu lực một phần
  867 28 Thông tư  30/2017/TT-BTC  4/18/2017 Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước 6/5/2017 còn hiệu lực một phần
  868 29 Thông tư  33/2017/TT-BTC 4/20/2017 Thông tư số 33/2017/TT-BTC ngày 20/4/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước 6/16/2017  
  869 30 Thông tư  77/2017/TT-BTC 7/28/2017 Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước 9/12/2017  
  870 31 Thông tư  131/2017/TT-BTC 12/15/2017 Thông tư số 131/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017  của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại 2/1/2018  
  871 32 Thông tư  133/2017/TT-BTC 12/15/2017 Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước 2/1/2018  
  872 33 Thông tư  06/2018/TT-BTC 1/24/2018 Thông tư số 06/2018/TT-BTC ngày 24/1/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/04/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước 3/10/2018  
  873 34 Thông tư  133/2018/TT-BTC 12/28/2018 Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước 2/15/2019  
  874 35 Thông tư  135/2018/TT-BTC 12/28/2018 Thông tư số 135/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản 2/15/2019  
  875 36 Thông tư  136/2018/TT-BTC 12/28/2018 Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 13/2017/TT-BTC quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước 4/1/2019  
  876 37 Thông tư  54/2014/TT-BTC  24/4/2014 Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ 7/1/2014  
  877 38 Thông tư liên tịch 187/2014/TTLT-BTC -BCA 12/9/2014 Thông tư liên tịch số 187/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 09/12/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước 2/1/2015  
  878 39 Quyết định 42/2004/QĐ-BTC 4/22/2004 Quyết định số 42/2004/QĐ-BTC ngày 22/4/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về chi ngân sách trung ương bằng hình thức lệnh chi tiền 5/7/2004  
                 
                 
  LĨNH VỰC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC
  879 1 Luật 22/2012/QH13  11/20/2012 Luật Dự trữ quốc gia  7/1/2013  
  880 2 Nghị định 94/2013/NĐ-CP 8/21/2013 Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia  ########  
  881 3 Nghị định  128/2015/NĐ-CP  12/15/2015 Nghị định số 128/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ  2/10/2016  
  882 4 Quyết định 31/2010/QĐ-TTg  3/19/2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg ngày 19/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước"  5/5/2010  
  883 5 Quyết định 139/2007/QĐ-TTg 8/23/2007 Quyết định số 139/2007/QĐ-TTg ngày 23/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt "Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2010, định hướng đến năm 2020" 9/17/2007  
  884 6 Thông tư 17/2010/TT-BTC 2/1/2010 Thông tư số 17/2010/TT-BTC ngày 01/2/2010 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh 8/2/2010  
  885 7 Thông tư 03/2011/TT-BTC 1/7/2011 Thông tư số 03/2011/TT-BTC ngày 07/1/2011 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng 7/7/2011  
  886 8 Thông tư 04/2011/TT-BTC 1/7/2011 Thông tư số 04/2011/TT-BTC ngày 07/1/2011 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 7/8/2011  
  887 9 Thông tư 02/2011/TT-BTC 1/7/2011 Thông tư số 02/2011/TT-BTC ngày 07/1/2011 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại 7/8/2011  
  888 10 Thông tư 205/2011/TT-BTC 12/30/2011 Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo 7/2/2012  
  889 11 Thông tư 16/2012/TT-BTC 2/8/2012 Thông tư số 16/2012/TT-BTC ngày 08/2/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia (đã được đính chính bởi Quyết định số 1083/QĐ-BTC ngày 02/5/2012 của Bộ Tài chính) 3/26/2012  
  890 12 Thông tư 87/2012/TT-BTC 5/25/2012 Thông tư số 87/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Pentrit (TEN) ########  
  891 13 Thông tư 86/2012/TT-BTC 5/25/2012 Thông tư số 86/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) ########  
  892 14 Thông tư 192/2012/TT-BTC 11/14/2012 Thông tư số 192/2012/TT-BTC ngày 14/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý khoản nợ dự trữ quốc gia tồn đọng sau thanh tra tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước 1/1/2013  
  893 15 Thông tư 21/2013/TT-BTC 2/25/2013 Thông tư số 21/2013/TT-BTC ngày 25/2/2013 của Bộ Tài chính quy định về mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 4/11/2013  
  894 16 Thông tư 22/2013/TT-BTC 2/25/2013 Thông tư số 22/2013/TT-BTC ngày 25/2/2013 của Bộ Tài chính quy định về mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 4/11/2013  
  895 17 Thông tư 82/2013/TT-BTC 6/20/2013 Thông tư 82/2013/TT-BTC ngày 20/6/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định mức chi phí nhập, xuất và bảo quản thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý 8/8/2013  
  896 18 Thông tư 108/2013/TT-BTC 8/13/2013 Thông tư số 108/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia 10/1/2013  
  897 19 Thông tư 172/2013/TT-BTC 11/20/2013 Thông tư số 172/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia 1/5/2014  
  898 20 Thông tư 182/2013/TT-BTC 12/4/2013 Thông tư số 182/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia 1/20/2014  
  899 21 Thông tư 211/2013/TT-BTC 12/30/2013 Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ 2/13/2014 còn hiệu lực một phần
  900 22 Thông tư  27/2014/TT-BTC  2/20/2014 Thông tư số 27/2014/TT-BTC ngày 20/2/2014 của Bộ Tài chính ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia 4/8/2014  
  901 23 Thông tư 33/2014/TT-BTC  14/3/2014  Thông tư số 33/2014/TT-BTC ngày 14/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia 5/1/2014  
  902 24 Thông tư 53/2014/TT-BTC 4/24/2014 Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia 11/3/2014  
  903 25 Thông tư 130/2014/TT-BTC 9/9/2014 Thông tư số 130/2014/TT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia 11/1/2014  
  904 26 Thông tư 138/2014/TT-BTC 9/22/2014 Thông tư số 138/2014/TT-BTC ngày 22/9/2014 của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia 11/1/2014  
  905 27 Thông tư 89/2015/TT-BTC 6/11/2015 Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia  8/1/2015 còn hiệu lực một phần
  906 28 Thông tư 109/2015/TT-BTC 7/22/2015 Thông tư số 109/2015/TT-BTC ngày 22/7/2015 của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và chi phí bảo quản hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý 9/10/2015  
  907 29 Thông tư 160/2015/TT-BTC 10/15/2015 Thông tư số 160/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý 12/1/2015  
  908 30 Thông tư 161/2015/TT-BTC 10/15/2015 Thông tư số 161/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý 12/1/2015  
  909 31 Thông tư  04/2016/TT-BTC  12/01/2016 Thông tư số 04/2016/TT-BTC ngày 12/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện xuất cấp theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 3/1/2016  
  910 32 Thông tư  82/2016/TT-BTC 6/16/2016 Thông tư số 82/2016/TT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ 8/1/2016  
  911 33 Thông tư 149/2016/TT-BTC 10/14/2016 Thông tư số 149/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc thú y dự trữ quốc gia 4/20/2017  
  912 34 Thông tư 321/2016/TT-BTC 12/14/2016 Thông tư số 321/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia 6/15/2017  
  913 35 Thông tư  322/2016/TT-BTC 12/14/2016 Thông tư số 322/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia 6/15/2017  
  914 36 Thông tư 03/2017/TT-BTC 1/10/2017 Thông tư 03/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia 7/20/2017  
  915 37 Thông tư 09/2017/TT-BTC 2/6/2017 Thông tư 09/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 của Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia 8/10/2017  
  916 38 Thông tư 94/2017/TT-BTC  9/21/2017 Thông tư 94/2017/TT-BTC ngày 21/09/2017 của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia ########  
  917 39 Thông tư 72/2018/TT-BTC  8/10/2018 Thông tư số 72/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia  9/25/2018  
  918 40 Thông tư 92/2018/TT-BTC 10/2/2018 Thông tư số 92/2018/TT-BTC ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán dự trữ quốc gia ########  
  919 41 Thông tư 130/2018/TT-BTC 12/27/2018 Thông tư 130/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính về việc quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành dự trữ quốc gia 2/11/2019  
  920 42 Thông tư 131/2018/TT-BTC 12/28/2018 Thông tư số 131/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia 2/12/2019  
  921 43 Thông tư 134/2018/TT-BTC 12/28/2018 Thông tư số 134/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia 7/1/2019  
  LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN
  922 1 Luật 70/2006/QH11 6/29/2006 Luật Chứng khoán  1/1/2007 còn hiệu lực một phần
  923 2 Luật 62/2010/QH12 11/24/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán  7/1/2011  
  924 3 Nghị định 66/2004/NĐ-CP 2/19/2004 Nghị định số 66/2004/NĐ-CP ngày 19/2/2004 của Chính phủ về việc chuyển Ủy ban chứng khoán Nhà nước về Bộ Tài chính  3/12/2004  
  925 4 Nghị định 58/2012/NĐ-CP 7/20/2012 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán  9/15/2012 còn hiệu lực một phần
  926 5 Nghị định 108/2013/NĐ-CP 9/23/2013 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán ######## còn hiệu lực một phần
  927 6 Nghị định 42/2015/NĐ-CP 5/5/2015 Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh 7/1/2015  
  928 7 Nghị định 60/2015/NĐ-CP 6/26/2015 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 9/1/2015  
  929 8 Nghị định 86/2016/NĐ-CP 7/1/2016 Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán  7/1/2016 còn hiệu lực một phần
  930 9 Nghị định 145/2016/NĐ-CP 11/1/2016 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 15/12/2016  
  931 10 Nghị định 71/2017/NĐ-CP 6/6/2017 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng  8/1/2017  
  932 11 Quyết định 1038/1997/QĐ-TTg  12/5/1997 Quyết đinh số 1038/1997/QĐ-TTg  ngày 05/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu Khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước  ########  
  933 12 Quyết định 179/1998/QĐ-TTg  9/19/1998 Quyết định số 179/1998/QĐ-TTg ngày 19/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Tài chính - Kế toán thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước  10/4/1998  
  934 13 Quyết định 599/2007/QĐ-TTg 5/11/2007 Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  6/6/2007 còn hiệu lực một phần
  935 14 Quyết định 128/2007/QĐ-TTg 8/2/2007 Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 8/31/2007  
  936 15 Quyết định 171/2008/QĐ-TTg 12/18/2008 Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  1/16/2009  
  937 16 Quyết định 01/2009/QĐ-TTg 1/2/2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội   2/1/2009  
  938 17 Quyết định 29/2009/QĐ-TTg  2/20/2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg ngày 20/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 4/8/2009  
  939 18 Quyết định 21/2015/QĐ-TTg 18/06/2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-TTg ngày 18/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 8/8/2015  
  940 19 Thông tư 104/2009/TT-BTC 5/25/2009 Thông tư số 104/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 09/7/2009 và từ năm ngân sách 2009  
  941 20 Thông tư 183/2011/TT-BTC 12/16/2011 Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở 3/1/2012 còn hiệu lực một phần
  942 21 Thông tư 210/2012/TT-BTC 11/30/2012 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán 1/15/2013 còn hiệu lực một phần
  943 22 Thông tư 212/2012/TT-BTC 12/5/2012 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ 3/1/2013 còn hiệu lực một phần
  944 23 Thông tư 224/2012/TT-BTC 12/26/2012 Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên 3/15/2013  
  945 24 Thông tư 227/2012/TT-BTC 12/27/2012 Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán 7/1/2013 còn hiệu lực một phần
  946 25 Thông tư 228/2012/TT-BTC 12/27/2012 Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản 7/1/2013  
  947 26 Thông tư 229/2012/TT-BTC 12/27/2012 Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục 9/1/2013 còn hiệu lực một phần
  948 27 Thông tư 234/2012/TT-BTC 12/28/2012 Thông tư số 234/2012/TT-BTC  ngày 28/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quy