Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Quyết định số 642/QĐ-UBND (Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2014-2018)
Số ký hiệu 642/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2019
Nội dung

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2014-2018, bao gồm:

1. Các Danh mục văn bản:

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

c)  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

 d) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

2. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

Điều 2. Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh) và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Điều 1 trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.