Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành trong kỳ 2014- 2018
Số ký hiệu 56/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2019
Nội dung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014- 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành trong 05 năm, kỳ 2014 - 2018.

(Có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức,   cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp (b/c);

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban ngành tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);

- Lưu: VT, NC, CVP.

 

 

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.