Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
Số ký hiệu 322/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2019
Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

 do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

_________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 353/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL và chi tiết một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-STP ngày 25 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018 gồm:

1. Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

2. Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành hết hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

3. Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

4. Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

(Có các Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lại Thanh Sơn

 

 

 

 

 
Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.