Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2022
Số ký hiệu 136/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2023
Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh

hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2022

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số  01/TTr-STP ngày 04 tháng 01 năm 2023.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ: 59 văn bản (Có Phụ lục 1 - Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ kèm theo);

2. Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần: 23 văn bản (Có Phụ lục 2 -Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần kèm theo);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.