Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
Số ký hiệu 306/QĐ-UBND-HC
Ngày ban hành 12/04/2019
Nội dung

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

______________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành.

 Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát: 610 văn bản, trong đó:

 1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh hết hiệu lực toàn bộ: 259 văn bản (đính kèm Danh mục theo Mẫu số 3);

 2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh hết hiệu lực một phần: 09 văn bản (đính kèm Danh mục theo Mẫu số 4);

3. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh còn hiệu lực: 312 văn bản (đính kèm Danh mục theo Mẫu số 5);

4. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 39 văn bản (đính kèm Danh mục theo Mẫu số 6);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

 

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.