Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Quyết định về việc Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kỳ 2014-2018
Số ký hiệu 1314/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/03/2019
Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NINH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

 

Số: 1314/QĐ-UBND    Quảng Ninh, ngày  28  tháng 3  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

kỳ 2014 - 2018

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh tại Tờ trình số 17/TTr-STP ngày 15/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kỳ 2014 - 2018 (tính đến ngày 31/12/2018), bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục I, II);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục III, IV);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục V, VI);

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục VII, VIII);

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:

1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên cổng thông tin điện tử tỉnh và Công báo tỉnh Quảng Ninh theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này, khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông bà: Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh , Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 Nơi nhận:

- Bộ tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- CT; các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 4 (Để thực hiện);

- Cổng TTĐT tỉnh;

- V0, V2, NC;

- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHBùi Văn Khắng

 

 

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.