• Quyết định 04/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  31/01/2024

  15/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 03/2024/QĐ-UBND

  Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  31/01/2024

  10/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 02/2024/QĐ-UBND

  Quy định quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  19/01/2024

  30/01/2024

 • Quyết định 01/2024/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chí, cách phân bổ điện thoại thông minh thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  09/01/2024

  24/01/2024

 • Quyết định 39/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

  19/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 38/2023/QĐ-UBND

  Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023

  18/12/2023

  29/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 37/2023/QĐ-UBND

  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  15/12/2023

  26/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (ấp/khóm/khu) thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  12/12/2023

  22/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 11/2023/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  12/12/2023

  22/12/2023

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.