Sign In

CHỈ THỊ

V/v thực hiện an toàn lao động đối với cơ sở sử dụng cối ép gạch mộc

__________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Hiện nay, trên toàn tỉnh có trên 700 cối ép gạch mộc đang hoạt động, tập trung nhiều nhất ở hai huyện Mang Thít và Long Hồ. Với số lượng cối ép gạch trên đã thu hút hàng ngàn lao động, giải quyết được công ăn việc làm và đời sống cho một bộ phận dân cư. Nhưng trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước của các cấp trong lĩnh vực này chưa được chặt chẽ, đã gây ra một số hậu quả khá nghiêm trọng như khai thác đất sét tùy tiện; làm cạn kiệt tài nguyên, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; đặc biệt là chủ sử dụng các cối ép gạch này không áp dụng các biện pháp an toàn lao động dẫn đến nhiều vụ tai nạn lao động, làm tàn phế nhiều người, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, đời sống, sản xuất của nhân dân.

Để khắc phục tình trạng trên, từng bước đưa hoạt động này vào nề nếp và phát huy một cách tích cực thế mạnh này của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Tất cả các cơ sở sử dụng cối ép gạch mộc phải có đăng ký hành nghề và được cấp có thẩm quyền cho phép đúng theo quy hoạch: Tất cả các cối ép gạch phải có thiết bị an toàn, nội quy hướng dẫn cách làm việc an toàn cho người lao động.

Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 1998, cơ sở ép gạch mộc nào không có thiết bị an toàn sẽ bị rút giấy phép hành nghề. Nếu cơ sở nào cố tình vi phạm sẽ bị xử lý đúng theo luật định.

2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phôi hợp với các ngành chức năng tổ chức các đoàn kiểm tra để kiểm tra, phúc tra các cơ sở sử dụng cối ép gạch mộc, để thực hiện nghiêm Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện an toàn đối với các cơ sở sử dụng cối ép gạch mộc.

Sau ngày 01/9/1998 địa phương nào còn xảy ra tai nạn do không có thiết bị an toàn ở các cơ sở ép gạch mộc thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã nơi xảy ra tai nạn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

3. Giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các qui định về an toàn lao động nói chung và nội dung Chỉ thị của UBND tỉnh về an toàn lao động đối với các cối ép gạch mộc nói riêng, để người sử dụng lao động và người lao động thông hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Hàng tháng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này báo cáo về UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp báo cáo về UBND tỉnh, để kịp thời chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Hùng