• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/09/2023
UBND TỈNH VĨNH LONG
Số: 26/2023/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 5 tháng 9 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
tại các vị trí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
___________________
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước;

Theo đề nghị của iám đốc Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Phòng KTNV, TTTH-CB;
- Lưu: VT, 5.09.05.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Văn Liệt

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
_________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
 
QUY ĐỊNH
Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
_______________
 
(Kèm theo Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

TT

Tên vị trí

Địa điểm

Hệ tọa độ

(VN 2000, kinh tuyến trục 105030’ múi chiếu 30)

Mực nước tương ứng với các cấp báo động (m)

X

Y

I

II

III

1

Ba Càng

Kênh Ba Càng, xã Song Phú, huyện Tam Bình

572420

1123924

1,7

1,8

1,9

2

Phú Đức

Kênh Cái Cối, xã Phú Đức, huyện Long Hồ

552726

1125693

1,7

1,8

1,9

3

Nhà Đài

Sông Ngã Chánh, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm

566628

1109656

1,7

1,8

1,9

4

Tích Thiện

sông Hậu, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn

552276

1096150

1,8

1,9

2,0

5

Tân Thành

Kênh Huyện Hàm, xã Tân Thành, huyện Bình Tân

543170

1118291

1,7

1,8

1,9

6

Cái Ngang

Kênh Cái Ngang, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình

551038

1118523

1,7

1,8

1,9

7

Hòa Hiệp

Sông Măng Thít, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

556634

1114472

1,7

1,8

1,9

8

Nàng Âm

Kênh Nàng Âm, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

579233

1115356

1,7

1,8

1,9

9

Quới An

sông Măng Thít, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

572420

1123924

1,7

1,8

1,9

Điều 4. Trách nhiệm của sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các đơn vị có liên quan

1. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thực hiện Quy định này.

2. Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố, các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương tổ chức sử dụng các quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ đảm bảo hiệu quả; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định này và gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước).

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã thông tin rộng rãi đến người dân về mức báo động lũ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để người dân chủ động trong sản xuất và sinh hoạt.

4. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời xem xét, giải quyết.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Liệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.