• Thông tư 42/2019/TT-BCT

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành

  18/12/2019

  05/02/2020

 • Thông tư 41/2019/TT-BCT

  Bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương

  16/12/2019

  29/01/2020

 • Thông tư 37 /2019/TT-BCT

  Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

  29/11/2019

  15/01/2020

 • Thông tư 36/2019/TT-BCT

  Quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

  29/11/2019

  15/01/2020

 • Thông tư 39/2019/TT-BCT

  Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía

  29/11/2019

  19/01/2020

 • Thông tư 34/2019/TT-BCT

  Quy định về hệ thống thông tin năng lượng

  28/11/2019

  01/04/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 33/2019/TT-BCT

  Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

  22/11/2019

  08/01/2020

 • Thông tư 32/2019/TT-BCT

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ

  21/11/2019

  01/07/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 30/2019/TT-BCT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối

  18/11/2019

  03/01/2020

 • Thông tư 31/2019/TT-BCT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia

  18/11/2019

  03/01/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.