• Thông tư 05/2019/TT-BCT

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2017/TT-BCT NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

  11/03/2019

  25/04/2019

 • Thông tư 02/2019/TT-BCT

  QUY ĐỊNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ

  15/01/2019

  28/02/2019

 • Thông tư 57/2018/TT-BCT

  Quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

  26/12/2018

  19/02/2019

 • Thông tư 55/2018/TT-BCT

  Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019

  26/12/2018

  ...

 • Thông tư 54/2018/TT-BCT

  Bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

  25/12/2018

  18/02/2019

 • Thông tư 52/2018/TT-BCT

  Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm

  25/12/2018

  18/02/2019

 • Thông tư 53/2018/TT-BCT

  Quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí

  25/12/2018

  ...

 • Thông tư 56/2018/TT-BCT

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

  25/12/2018

  ...

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 51/2018/TT-BCT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

  19/12/2018

  ...

 • Thông tư 50/2018/TT-BCT

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

  05/12/2018

  ...

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.