• Nghị định 12/2019/NĐ-CP

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

  01/02/2019

  20/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 17/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

  01/02/2019

  ...

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 13/2019/NĐ-CP

  Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  01/02/2019

  20/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 14/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

  01/02/2019

  20/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 16/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  01/02/2019

  20/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 18/2019/NĐ-CP

  Về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh

  01/02/2019

  20/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 15/2019/NĐ-CP

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

  01/02/2019

  20/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 11/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  30/01/2019

  15/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 10/2019/NĐ-CP

  Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

  30/01/2019

  15/03/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 09/2019/NĐ-CP

  Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

  24/01/2019

  12/03/2019

  Chưa có hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.