• Thông tư 59/2021/TT-BCA

  Quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân vàNghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021

  15/05/2021

  01/07/2021

 • Thông tư 55/2021/TT-BCA

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

  15/05/2021

  01/07/2021

 • Thông tư 57/2021/TT-BCA

  Quy định về quy trình đăng ký cư trú

  15/05/2021

  01/07/2021

 • Thông tư 56/2021/TT-BCA

  Quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú

  15/05/2021

  01/07/2021

 • Thông tư 60/2021/TT-BCA

  Quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

  15/05/2021

  01/07/2021

 • Thông tư 54/2021/TT-BCA

  Quy định về công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân

  15/05/2021

  01/07/2021

 • Thông tư 148/2020/TT-BCA

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  31/12/2020

  20/02/2021

 • Thông tư 150/2020/TT-BCA

  Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở,lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

  31/12/2020

  20/02/2021

 • Thông tư 147/2020/TT-BCA

  Quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

  31/12/2020

  20/02/2021

 • Thông tư 149 /2020/TT-BCA

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

  31/12/2020

  20/02/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.