Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực

  I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  1

  Nghị quyết

  145/2009/NQ-HĐND ngày 16/7/2009

  Về việc thu phí qua phà và lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  2

  Nghị quyết

  41/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

  Về việc thu phí đấu giá và tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  3

  Quyết định

  30/2006/QĐ-UBND ngày 29/3/2006

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh

  22/12/2015

  4

  Quyết định

  36/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007

  Ban hành Quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  5

  Quyết định

  18/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008

  Ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/7/2016

  6

  Quyết định

  41/2008/QĐ-UBND ngày 20/6/2008

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh

  12/8/2016

  7

  Quyết định

  80/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008

  Ban hành Quy chế phối hợp trong kê biên quyền sử dụng đất, định giá tài sản để thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4074/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

  24/12/2014

  8

  Quyết định

  05/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009

  Về việc thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Được thay thế bởi Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBDN tỉnh

  15/11/2017

  9

  Quyết định

  58/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

  Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh

  02/4/2015

  10

  Quyết định

  61/2009/QĐ-UBND ngày 03/9/2009

   Về việc thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực.

  07/10/2016

  11

  Quyết định

  73/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh

  18/11/2014

  12

  Quyết định

  43/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011

  Ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  13

  Quyết định

  60/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh

  07/7/2014

  14

  Quyết định

  63/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh

  08/8/2014

  15

  Quyết định

  67/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011

  Về việc quy định mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh

  13/02/2015

  16

  Quyết định

  68/2011/QĐ-UBND ngày 01/12/2011

  Về việc bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  17

  Quyết định

  40/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012

  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh

  02/4/2015

  18

  Quyết định

  51/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012

  Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBDN tỉnh

  15/11/2017

  19

  Quyết định

  65/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012

  Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh

  20/8/2018

  20

  Quyết định

  19/2013/QĐ-UBND ngày 14/03/2013

  Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh

  07/5/2016

  21

  Quyết định

  58/2013/QĐ-UBND ngày 20/09/2013

  Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh

  01/4/2016

  22

  Quyết định

  18/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016

  Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh

  02/4/2018

  23

  Quyết định

  26/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

  Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh

  02/4/2018

  24

  Quyết định

  44/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016

  Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh

  25/10/2018

  25

  Chỉ thị

  29/2007/CT-UBND ngày 25/7/2007

  Về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ

  Nghị định 79/2007/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  04/10/2015

   II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  1

  Nghị quyết

  85/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006

  Về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của HĐND tỉnh

  06/10/2014

  2

  Nghị quyết

  143/2009/NQ-HĐND ngày 16/7/2009

  Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh

  21/12/2015

  3

  Nghị quyết

  161/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

  Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  4

  Nghị quyết

  173/2010/NQ-HDND ngày 02/7/2010

  Về việc phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

  16/7/2018

  5

  Nghị quyết

  195/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về điều chỉnh, bổ sung một số điều Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  6

  Nghị quyết

  196/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh

  21/12/2015

  7

  Nghị quyết

  23/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

  Về lệ phí giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  8

  Nghị quyết

  57/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh

  21/12/2015

  9

  Nghị quyết

  90/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013

  Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  10

  Nghị quyết

  118/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai và điều chỉnh Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  11

  Nghị quyết

  120/2014/NQ-HĐND ngày  11/7/2014

  Về điều chỉnh Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh

  21/12/2015

  12

  Nghị quyết

  160/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015

  Quy định về thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  13

  Nghị quyết

  161/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015

  Quy định về thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  14

  Nghị quyết

  162/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015

  Về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 và Biểu mức thu phí tại Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  15

  Nghị quyết

  163/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015

  Quy định về mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 67/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  16

  Nghị quyết

  164/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015

  Quy định về thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  17

  Nghị quyết

  165/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015

  Quy định về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  18

  Nghị quyết

  39/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  19

  Quyết định

  1303/2005/QĐ-UBT ngày 04/4/2005

  Ban hành Quy định về hạn mức đất ở, hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng; hạn mức đất xây dựng phần mộ trong nghĩa trang, nghĩa địa

  Được thay thế bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

  30/11/2014

  20

  Quyết định

  05/2006/QĐ-UBND ngày 08/02/2006

  Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Đồng Nai

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND tỉnh

  11/02/2015

  21

  Quyết định

  09/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007

  Về việc quy định mức chi cho tổ vận động trong công tác bồi thường, giải tỏa khi nhà nước thu hồi đất

  Nghị quyết số 85/2006/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực

  06/10/2014

  22

  Quyết định

  55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007

  Về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  18/12/2017

  23

  Quyết định

  54/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007

  Ban hành mức thu và mức trích lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND hết hiệu lực, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực

  18/12/2017

  24

  Quyết định

  05/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008

  Về việc ban hành Quy định về hỗ trợ học phí cho con em Nhân dân thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

  30/11/2014

  25

  Quyết định

  22/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008

  Về việc thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh

  21/8/2014

  26

  Quyết định

  33/2008/QĐ-UBND ngày 21/4/2008

  Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng năng lượng từ than, gỗ tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh

  18/6/2014

  27

  Quyết định

  37/2008/QĐ-UBND ngày 21/5/2008

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục một cửa liên thông trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

  Các văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  15/05/2015

  28

  Quyết định

  40/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008

  Về việc sửa đổi một số điều của Quy định về hỗ trợ học phí cho con em Nhân dân thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

  30/11/2014

  29

  Quyết định

  02/2009/QĐ-UBND ngày 30/01/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh

  30/4/2016

  30

  Quyết định

  03/2009/QĐ-UBND ngày 04/2/2009

   Về việc ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh

  01/1/2016

  31

  Quyết định

  56/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009

   Về việc ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh

  01/1/2016

  32

  Quyết định

  68/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

  Về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

  30/11/2014

  33

  Quyết định

  07/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010

  Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh

  26/8/2015

  34

  Quyết định

  15/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường hồ thủy điện Trị An

  Được thay thế bởi Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh

  17/5/2015

  35

  Quyết định

  16/2010/QĐ-UBND ngày 19/3/2010

  Về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh

  29/10/2015

  36

  Quyết định

  20/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010

  Quy chế về các chính sách hỗ trợ và tiêu chuẩn, thủ tục xét tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết 85/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 hết hiệu lực thi hành, theo đó Quyết định quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  10/06/2014

  37

  Quyết định

  30/2010/QĐ-UBND ngày 21/5/2010

  Ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh

  25/01/2014

  38

  Quyết định

  42/2010/QĐ-UBND ngày 26/7/2010

  Về mức bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản trên đất do hạn chế khả năng sử dụng đất thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp trên không, áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

  30/11/2014

  39

  Quyết định

  50/2010/QĐ-UBND ngày 11/8/2010

  Ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết 173/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 hết hiệu lực thi hành, theo đó Quyết định quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  16/7/2018

  40

  Quyết định

  63/2010/QĐ-UBND ngày 20/10/2010

  Ban hành Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh

  28/9/2014

  41

  Quyết định

  26/2011/QĐ-UBND ngày 14/4/2011

  Ban hành Quy chế về đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại một số mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Do không phù hợp với Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012

  19/3/2013

  42

  Quyết định

  39/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011

  Ban hành Giá cung cấp nước máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh

  02/6/2014

  43

  Quyết định

  65/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011

  Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế đối với các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh

  01/11/2018

  44

  Quyết định

  07/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011

  Ban hành lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  Được thay thế bởi Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh

  28/8/2015

  45

  Quyết định

  09/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012

  Về việc sửa đổi khoản 3, Điều 3 và điểm a, khoản 2, Điều 4 của Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

  30/11/2014

  46

  Quyết định

  15/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012

  Ban hành Quy định về lệ phí giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  47

  Quyết định

  25/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012

  Về việc ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

  30/11/2014

  48

  Quyết định

  26/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

  30/11/2014

  49

  Quyết định

  32/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012

  Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng thuê đất cho người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh

  19/01/2014

  50

  Quyết định

  37/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh

  26/8/2015

  51

  Quyết định

  48/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012

  Về việc ban hành Quy định về hỗ trợ dịch vụ y tế cho người thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

  30/11/2014

  52

  Quyết định

  61/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

  Về việc bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 19 Quyết  định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh

  26/8/2015

  53

  Quyết định

  67/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012

  Ban hành Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh

  03/10/2014

  54

  Quyết định

  71/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012

  Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Được thay thế bởi Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh

  19/12/2015

  55

  Quyết định

  76/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012

  Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2014

  56

  Quyết định

  22/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013

  Về việc điều chỉnh Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2014

  57

  Quyết định

  34/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh

  09/4/2018

  58

  Quyết định

  45/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013

  Về việc điều chỉnh Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

  30/11/2014

  59

  Quyết định

  53/2013/QĐ-UBND ngày 29/8/2013

  Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất, cho thuê đất khi Nhà nước thu hồi đất do Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty cao su Đồng Nai sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh

  09/4/2016

  60

  Quyết định

   68/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

  Ban hành Quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  61

  Quyết định

  74/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013

  Quy định về tiêu thức và việc phân vùng, phân loại, phân vị trí đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

  01/01/2015

  62

  Quyết định

  75/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

  Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014

  Được thay thế bởi Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

  01/01/2015

  63

  Quyết định

  07/2014/QĐ-UBND ngày 20/3/2014

  Ban hành Quy định về quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất được cấp có thẩm quyền thu hồi giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh

  31/3/2016

  64

  Quyết định

  24/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế đối với các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh

  01/11/2018

  65

  Quyết định

  31/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014

  Về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  66

  Quyết định

  38/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014

  Ban hành Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh

  15/11/2016

  67

  Quyết định

  41/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

  Ban hành Đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

  01/5/2018

  68

  Quyết định

  51/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

  Về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 20/04/2016 của UBND tỉnh

  30/4/2016

  69

  Quyết định

  53/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

  Ban hành Quy định về trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh

  15/3/2018

  70

  Quyết định

  54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

  Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh

  15/3/2018

  71

  Quyết định

  19/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

  Về việc quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  72

  Quyết định

  20/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

  Về việc quy định thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 164/2015/NQ-HĐND hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  73

  Quyết định

  21/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

  Về việc quy định phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

  01/5/2018

  74

  Quyết định

  22/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

   Về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 và biểu mức thu phí tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND

  Nghị quyết số 162/2015/NQ-HĐND hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  75

  Quyết định

   23/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

  Về việc quy định phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  76

  Quyết định

   24/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

  Về việc quy định lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  77

  Quyết định

  27/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015

  Về việc bổ sung bảng giá tối thiểu để tính thuế đối với các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh

  01/11/2018

  78

  Quyết định

  54/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

  Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh

  15/11/2018

  79

  Quyết định

  60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

  Ban hành Đơn giá cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại, cấp biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

  01/5/2018

  80

  Quyết định

  04/2016/QĐ-UBND ngày 01/2/2016

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm phối hợp xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh

  15/02/2018

  81

  Quyết định

  12/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  82

  Quyết định

  25/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016

  Về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND tỉnh

  01/3/2018

  III. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  1

  Quyết định

  04/2005/QĐ-UBND ngày 03/02/2005

  Ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và xã hội nhân văn

  Được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh

  25/6/2018

  2

  Quyết định

  07/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008

  Ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh

  25/6/2018

  3

  Quyết định

  93/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh

  04/9/2015

  4

  Quyết định

  11/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  5

  Quyết định

  35/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011

  Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp huyện/ ngành

  Được thay thế bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh

  15/6/2018

  6

  Quyết định

  26/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014

  Về việc bổ sung khoản 1, Điều 7 quy định tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh

  04/9/2015

  7

  Quyết định

  66/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014

   Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

  Được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh

  25/6/2018

  IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  1

  Nghị quyết

  57/2003/NQ-HĐND ngày 10/7/2003

  Về các khoản phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết khác về lĩnh vực phí của HĐND tỉnh Đồng Nai

  01/01/2018

  2

  Nghị quyết

  73/2006/NQ-HĐND ngày 19/7/2006

  Về việc bổ sung, điều chỉnh thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

  21/12/2014

  3

  Nghị quyết

  76/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006

   Về Đề án phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh

  26/7/2015

  4

  Nghị quyết

  102/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

  Về thu Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; Lệ phí cấp biển số nhà; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ và thay thế bởi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 và các Nghị quyết khác của HĐND tỉnh trước đó

  18/12/2017

  5

  Nghị quyết

  124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

  Về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ và thay thế bởi các Nghị quyết của HĐND tỉnh: 72/2017/NQ-HĐND       73/2017/NQ-HĐND; 74/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; 93/2017/NQ-HĐND,    97/2017/NQ-HĐND, 98/2017/NQ-HĐND, 100/2017/NQ-HĐND 102/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  01/01/2018

  6

  Nghị quyết

  157/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

  Về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

  16/7/2018

  7

  Nghị quyết

  172/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

  Về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định về phí xây dựng tại Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai

  Theo Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng CP về việc miễn phí xây dựng

  08/3/2012

  8

  Nghị quyết

  175/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

  Về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Đồng Nai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đồng Nai và chi tiêu tiếp khách trong nước

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực.

  06/10/2014

  9

  Nghị quyết

  179/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

  Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Đồng Nai thực hiện

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của HĐND tỉnh

  06/10/2014

  10

  Nghị quyết

  185/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010

  Về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh

  26/7/2015

  11

  Nghị quyết

  193/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  01/01/2018

  12

  Nghị quyết

  40/2012/NQ-HĐND ngày 12/07/2012

  Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh

  19/12/2016

  13

  Nghị quyết

  48/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Điều chỉnh Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh đối với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách thành phố Biên Hòa và tỷ lệ phân chia nguồn thu từ tiền sử dụng đất cho cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013 giai đoạn năm 2013 - 2015 

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2016

  14

  Nghị quyết

  77/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

  Về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước, bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2014

  15

  Nghị quyết

  95/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Về bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013 (đợt 2)

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/'01/2014

  16

  Nghị quyết 

  97/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  V​ề giao dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2014

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  17

  Nghị quyết 

  111/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

   Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2014 (đợt 1)

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  18

  Nghị quyết

  138/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2014 (đợt 2)​ 

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  19

  Nghị quyết

  140/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2015

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2016

  20

  Nghị quyết

  159/2015/NQ-HĐND ngày 16/07/2015

  Về điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2015 (đợt 1)​

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2016

  21

  Nghị quyết

  182/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2016​

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2017

  22

  Quyết định

  55/2007/QĐ-UBND ngày 17/3/2008

  Về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực.

  18/12/2017

  23

  Quyết định

  20/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008

  Về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh

  15/01/2018

  24

  Quyết định

  27/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008

  Về việc thành lập quỹ phòng, chống ma túy tỉnh Đồng Nai

  Các căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực

  30/8/2009

  25

  Quyết định

  23/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009

  Quy định phí đo đạc, lập bản đồ địa chính áp dụng khi thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng đất

  Được thay thế bởi Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh

  28/8/2015

  26

  Quyết định

  40/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009

  Về việc sửa đổi một số điều, khoản của Quy định về một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh

  02/08/2011

  27

  Quyết định

  75/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009

  Ban hành Đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015của UBND tỉnh

  25/5/2015

  28

  Quyết định

  92/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

  Ban hành Quy định thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 157/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 hết hiệu lực thi hành, theo đó Quyết định quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  16/7/2018

  29

  Quyết định

  13/2010/QĐ-UBND ngày 10/03/2010

  Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 161/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 hết hiệu lực thi hành, theo đó Quyết định quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  18/12/2017

  30

  Quyết định

  14/2010/QĐ-UBND ngày 10/03/2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 161/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 hết hiệu lực thi hành, theo đó Quyết định quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  18/12/2017

  31

  Quyết định

  49/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010

  Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết 175/2010/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  06/10/2014

  32

  Quyết định

  06/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

  Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh

  27/12/2014

  33

  Quyết định

  08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

  Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 193/2010/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành; theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  01/01/2018

  34

  Quyết định

  10/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

  Ban hành tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  35

  Quyết định

  16/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011

  Ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh

  28/9/2014

  36

  Quyết định

  12/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012

  Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

  30/11/2014

  37

  Quyết định

  46/2012/QĐ-UBND ngày 13/8/2012

  Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND hết hiệu lực, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  19/12/2016

  38

  Quyết định

  70/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012

  Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh

  04/10/2015

  39

  Quyết định

  80/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

  Về việc quy định mức khoán chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản, phương tiện tịch thu sung công quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ pháp lý ban hành hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  07/01/2017

  40

  Quyết định

  02/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013

  Điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  41

  Quyết định

  06/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013

  Ban hành Quy chế tổ chức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  42

  Quyết định

  21/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013

  Ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh

  23/10/2014

  43

  Quyết định

  28/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

  Ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh

  31/12/2018

  44

  Quyết định

  42/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013

  Về việc bổ sung nội dung tính lệ phí trước bạ nhà và đơn giá xây dựng nhà ở vào Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh

  27/5/2016

  45

  Quyết định

  57/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung số thứ tự thứ 4 phụ lục II Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 23/02/2012

  Được thay thế bởi Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

  30/11/2014

  46

  Quyết định

  59/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013

  Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh

  15/10/2017

  47

  Quyết định

  67/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013

  Về việc ban hành giá bồi thường, hỗ trợ vườn cao su của Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh

  19/12/2015

  48

  Quyết định

  43/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014

  Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 6 Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh

  15/10/2017

  49

  Quyết định

  34/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014

  V/v bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014, giai đoạn 2014-2015 vào Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 19/01/2014 của UBND tỉnh

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  50

  Quyết định

  42/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014

  Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh

  15/3/2017

  51

  Quyết định

  55/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

  Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh

  15/3/2018

  52

  Quyết định

  63/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

  Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh

  01/3/2018

  53

  Quyết định

  01/2015/QĐ-UBND ngày 27/01/2015

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh

  01/01/2016

  54

  Quyết định

  28/2015/QĐ-UBND ngày 24/09/2015

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 của UBND tỉnh

  18/3/2016

  55

  Quyết định

  53/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh

  01/3/2018

  56

  Quyết định

  17/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh

  04/10/2018

  57

  Chỉ thị

  02/2012/CT-UBND ngày 30/3/2012

  Về việc tăng cường công tác quản lý và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Thông tư số 210/2010/TT-BTC hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản triển khai cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  10/01/2017

  V. LĨNH VỰC THUẾ

  1

  Quyết định

  35/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013

  Về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2013

  Được thay thế bởi Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh

  22/6/2014

  2

  Quyết định

  22/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014

  Về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2014

  Được thay thế bởi Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh

  26/6/2015

  3

  Quyết định

  14/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015

  Về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2015

  Được thay thế bởi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh

  10/8/2016

  4

  Quyết định

  43/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016

  Về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2016

  Được thay thế bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh

  20/7/2017

   VI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

  1

  Nghị quyết

  92/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007

  Về thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thu lệ phí cấp giấy chứng nhận và xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ và thay thế bởi các Nghị quyết: 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017  và các Nghị quyết của HĐND tỉnh trước đó (185/2010/NQ-HĐND; 161/2015/NQ-HĐND; 164/2015/NQ-HĐND; 165/2015/NQ-HĐND)

  18/12/2017

  2

  Nghị quyết

  143/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Quy định về mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  3

  Quyết định

  1687/2005/QĐ-UBND ngày 05/4/2005

  Ban hành Quy chế quản lý Quỹ khuyến công tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh

  04/12/2007

  4

  Quyết định

  21/2007/QĐ-UBND ngày 29/3/2007

  Ban hành Quy định về việc thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh

  05/01/2015

  5

  Quyết định

  23/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

  16/10/2014

  6

  Quyết định

  04/2008/QĐ-UBND ngày 14/01/2008

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh

  14/11/2015

  7

  Quyết định

  53/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

   Về việc ban hành mức thu, mức trích và đối tượng thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  8

  Quyết định

  91/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

  16/10/2014

  9

  Quyết định

  17/2009/QĐ-UBND ngày 17/03/2009

   Về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  10

  Quyết định

  29/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh

  16/7/2018

  11

  Quyết định

  51/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011

  Ban hành Quy định về việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  12

  Quyết định

  53/2011/QĐ-UBND ngày 17/08/2011

  Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

  Được thay thế bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh

  29/01/2016

  13

  Quyết định

  66/2011/QĐ-UBND ngày 17/08/2011

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh

  01/4/2016

  14

  Quyết định

  11/2012/QĐ-UBND ngày 22/2/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh

  14/11/2015

  15

  Quyết định

  17/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012

  Ban hành Quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh

  26/11/2015

  16

  Quyết định

  21/2012/QĐ-UBND ngày 19/3/2012

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ di dời, bảo tồn và phát triển các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ truyền thống trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  Hết thời gian thực hiện theo quy định (thực hiện đến ngày 31/12/2015)

  01/01/2016

  17

  Quyết định

  28/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, xét duyệt các hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  18

  Quyết định

  39/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh

  04/10/2014

  19

  Quyết định

  08/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014

  Về việc điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh

  01/4/2016

  20

  Quyết định

  44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014

  Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh

  25/12/2018

  21

  Quyết định

  71/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

  Ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh

  15/8/2017

  22

  Quyết định

  37/2015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015

  Về việc điều chỉnh danh sách chợ nông thôn đầu tư xây dựng năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh

  Được thay thế bởi Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh

  15/11/2016

  23

  Quyết định

  33/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh

  15/8/2017

  VII. LĨNH VỰC NỘI VỤ

  1

  Nghị quyết

  100/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

  Về chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng, đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh

  21/12/2015

  2

  Nghị quyết

  182/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010

  Về việc thông qua chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) và mức khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  3

  Nghị quyết

  199/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về việc thông qua quy định tạm thời về chế độ hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) từ ngân sách địa phương

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  4

  Nghị quyết

  43/2012/NQ-HĐND ngày12/7/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010 và Nghị quyết số 199/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  5

  Nghị quyết

  83/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

  Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

  01/8/2018

  6

  Quyết định

  23/2005/QĐ-UBND ngày 06/10/2005

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện; các phòng nghiệp vụ, tổ chức sự nghiệp và các đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017  của UBND tỉnh

  01/9/2017

  7

  Quyết định

  02/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006

  Ban hành Quy định tạm thời xử lý kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

  Được thay thế bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh

  07/10/2015

  8

  Quyết định

  49/2006/QĐ-UBND ngày 31/05/2006

  Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh

  24/10/2016

  9

  Quyết định

  81/2006/QĐ-UBND ngày 08/11/2006

  Ban hành Quy định chế độ hội họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh  Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  25/12/2018

  10

  Quyết định

  31/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008

  Ban hành Quy định chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 100/2007/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  21/12/2015

  11

  Quyết định

  34/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008

  Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  20/6/2014

  12

  Quyết định

  66/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

  25/12/2015

  13

  Quyết định

  67/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

  25/12/2015

  14

  Quyết định

  69/2008/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh

  16/11/2015

  15

  Quyết định

  72/2009/QĐ-UBND ngày 05/10/2009

  Ban hành Quy định tiêu chí, quy trình đánh giá kết quả thực hiện công vụ hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh

  15/9/2016

  16

  Quyết định

  69/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010

  Về việc ban hành bản Quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) và mức khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh

  01/5/2018

  17

  Quyết định

  03/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011

  Về việc ban hành Quy định tạm thời về chế độ hỗ trợ đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) từ ngân sách địa phương

  Nghị quyết số 199/2010/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực

  08/01/2017

  18

  Quyết định

  31/2011/QĐ-UBND ngày 27/04/2011

   Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh

  23/01/2016

  19

  Quyết định

  32/2011/QĐ-UBND ngày 05/5/2011

  Về việc bổ sung nhiệm vụ của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

  25/12/2015

  20

  Quyết định

  41/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

  25/12/2015

  21

  Quyết định

  59/2011/QĐ-UBND ngày 05/10/2011

  Về việc quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với chức danh Phó trưởng ban Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn

  Hết thời gian thực hiện theo quy định (thực hiện trong nhiệm kỳ 2011-2016)

  01/01/2017

  22

  Quyết định

  02/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

  25/12/2015

  23

  Quyết định

  19/2012/QĐ-UBND ngày 14/3/2012

  Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/3/2013 của UBND tỉnh

  19/3/2013

  24

  Nghị quyết

  45/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012

  Quyết định về việc bổ sung chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã phụ trách địa chính, xây dựng và Phó Trưởng ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  08/01/2017

  25

  Quyết định

  73/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012

  Ban hành Quy định về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh

  01/10/2016

  26

  Quyết định

  01/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh

  12/8/2016

  27

  Quyết định

  03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013

  Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

  01/10/2015

  28

  Quyết định

  13/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

  25/12/2015

  29

  Quyết định

  48/2013/QĐ-UBND ngày 6/8/2013

  Về việc quy định mức phụ cấp đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND hết hiệu lực, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2018

  30

  Quyết định

  81/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

  25/12/2015

  31

  Quyết định

  12/2014/QĐ-UBND ngày 14/4/2014

  Về việc bãi bỏ điểm e khoản 1 Điều 2 và sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh

  Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh

  23/01/2016

  32

  Quyết định

  29/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh

  15/7/2018

  33

  Quyết định

  76/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

  Ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

  10/10/2018

  34

  Quyết định

  77/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

  Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

  10/10/2018

  35

  Quyết định

  44/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015

  Ban hành Quy định khen thưởng thành tích đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương và xã hội

  Được thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

  10/10/2018

  36

  Quyết định

  61/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

  Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  21/6/2018

    VIII. LĨNH VỰC DÂN TỘC

  1

  Quyết định

  57/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

  Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh

  19/12/2015

  2

  Quyết định

  74/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011

  Về việc Quy định tiêu chí chế độ hỗ trợ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Lễ, Tết các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

  Được thay thế bởi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh

  13/7/2014

   IX. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

  1

  Quyết định

  76/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009

  Quy định về quản lý việc sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh

  16/5/2014

  2

  Quyết định

  36/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011

  Ban hành Quy định quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

  10/01/2015

  3

  Quyết định

  20/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

  10/01/2015

  4

  Quyết định

  79/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

  Ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh

  01/2/2016

  5

  Quyết định

  41/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013

  Ban hành Quy chế đón tiếp các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh

  25/10/2018

  6

  Quyết định

  66/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013

  Ban hành Quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  7

  Quyết định

  70/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013

  Quy định tổ chức và quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh

  15/4/2017

  8

  Quyết định

  14/2014/QĐ-UBND ngày 06/05/2014

  Ban hành quy chế về xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh

  08/4/2016

  9

  Quyết định

  45/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014

  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định tổ chức và quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh

  15/4/2017

  10

  Quyết định

  67/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đón tiếp đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh

  25/10/2018

  11

  Quyết định

  19/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016

  Ban hành Quy chế về xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh

  10/01/2018

   X. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

  1

  Quyết định

  46/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008

  Ban hành Quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh

  21/11/2014

  2

  Quyết định

  15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008

   Về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND hết hiệu lực, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  18/12/2017

  3

  Quyết định

  77/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản và quản lý hoạt động môi giới, định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  4

  Quyết định

  32/2009/QĐ-UBND ngày 24/02/2012

  Ban hành Quy định đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

  30/11/2014

  5

  Quyết định

  12/2010/QĐ-UBND ngày 05/3/2010

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số  04/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh

  01/3/2017

  6

  Quyết định

  77/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010

  Ban hành Quy định về bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  7

  Quyết định

  14/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011

  Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Luật Xây dựng năm 2003 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực.

  01/01/2015

  8

  Quyết định

  35/2012/QĐ-UBND ngày 08/06/2012

  Ban hành Quy định cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh

  09/5/2016

  9

  Quyết định

  41/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 4 Quy định về bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  10

  Quyết định

  52/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

  Quy định về công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh

  03/4/2017

  11

  Quyết định

  59/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012

  Ban hành Quy chế quản lý nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh

  21/11/2014

  12

  Quyết định

  62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013

  Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh

  28/12/2015

  13

  Quyết định

  04/2014/QĐ-UBND ngày 17/3/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 05/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số  04/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh

  01/3/2017

  14

  Quyết định

  10/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014

  Về sửa đổi khoản 1 Điều 12 và Điều 15 Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh

  28/12/2015

  15

  Quyết định

  37/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh

  01/12/2016

  16

  Quyết định

  50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

  Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh

  20/7/2018

   XI. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  1

  Nghị quyết

  77/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006

  Về quy định huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân và mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh

  26/7/2015

  2

  Nghị quyết

  152/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

  Về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2010 và sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  26/7/2015

  3

  Nghị quyết

  171/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

  Về công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh

  Nghị định số 58/2008/NĐ-CP , Thông tư số 03/2009/TT-BKH đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định cũng đồng thời hết hiệu lực

  07/01/2015

  4

  Nghị quyết

  188/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 05 năm 2011 - 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  5

  Nghị quyết

  76/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

  Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2013

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2014

  6

  Nghị quyết

  78/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

  Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2014

  7

  Nghị quyết

  96/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và Quy định giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2014

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  8

  Nghị quyết

  98/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Về giao chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư xây dựng năm 2014

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  9

  Nghị quyết

  109/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Về việc bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2014

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  10

  Nghị quyết

  110/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  11

  Nghị quyết

  139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về mục tiêu, giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2015

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2016

  12

  Nghị quyết

  141/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2015​

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2016

  13

  Nghị quyết

  146/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Quy định mức thu, sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh và cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  14

  Nghị quyết

  157/2015/NQ-HĐND ngày 16/07/2015

  Về việc bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015 của tỉnh Đồng Nai​

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2016

  15

  Nghị quyết

  158/2015/NQ-HĐND ngày 16/07/2015

  Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2015​

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2016

  16

  Nghị quyết

  178/2015NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về mục tiêu, giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2016

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2017

  17

  Nghị quyết

  180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2016​

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2017

  18

  Nghị quyết

  15/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016

  Về việc bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016 của tỉnh Đồng Nai​

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2017

  19

  Nghị quyết

  15/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016

  Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2016

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2017

  20

  Nghị quyết

  36/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

   Về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 83/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  21

  Nghị quyết

  54/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

  Về việc bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đồng Nai​

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  22

  Nghị quyết

  30/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của tỉnh Đồng Nai

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  23

  Nghị quyết

  37/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  24

  Nghị quyết

  54/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

  Về bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đồng Nai

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  25

  Quyết định

  16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007

  Ban hành Quy định tổ chức huy động, quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn

  Được thay thế bởi Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh

  14/9/2015

  26

  Quyết định

  35/2007/QĐ-UBND ngày 30/5/2007

  Ban hành Quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết chứng nhận đầu tư, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  27

  Quyết định

  27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

  Về việc thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh

  08/12/2014

  28

  Quyết định

  50/2009/QĐ-UBND ngày 21/07/2009

  Ban hành Quy định quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh

  14/2/2016

  29

  Quyết định

  87/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  30

  Quyết định

  01/2010/QĐ-UBND ngày 08/01/2010

   Về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh

  14/02/2016

  31

  Quyết định

  08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định tổ chức huy động, quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn

  Được thay thế bởi Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh

  14/9/2015

  32

  Quyết định

  55/2010/QĐ-UBND ngày 13/9/2010

  Ban hành Quy chế phối hợp về quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  33

  Quyết định

  72/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010

  Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  34

  Quyết định

  44/2011/QĐ-UBND ngày 14/7/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sau đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/06/2016 của UBND tỉnh

  08/6/2016

  35

  Quyết định

  26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013

  Ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh

  20/8/2018

  36

  Quyết định

  16/2014/QĐ-UBND ngày 04/9/2014

  Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 8 Quy định thỏa thuận địa điểm các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND nagỳ 17/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  20/8/2018

  37

  Quyết định

  27/2014/QĐ-UBND ngày 09/07/2014

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 29/03/2016 của UBND tỉnh

  08/4/2016

  38

  Quyết định

  28/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh

  03/7/2017

  39

  Quyết định

  59/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014

  Về việc quy định thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh

  15/11/2016

  40

  Quyết định

  69/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

  Quy định mức thu, sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh và cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thới hết hiệu lực

  08/1/2017

  41

  Quyết định

  21/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017

  Ban hành Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh

  20/8/2018

   XII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

  1

  Nghị quyết

  39/2005/NQ-HĐND ngày 19/4/2005

  Về mức thu phí trên tỉnh lộ 16

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  2

  Nghị quyết

  49/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005

  Về thu phí sử dụng bến, bãi giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  3

  Nghị quyết

  63/2006/NQ-HĐND7 ngày 03/5/2006

  Về phương án vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ ngân sách Nhà nước

  Hết hiệu lực theo thời gian, theo Tờ trình số 2760/TTr-UBND ngày 28/4/2006 thì thời gian thực hiện Nghị quyết là từ 2006 - 2010

  01/01/2011

  4

  Nghị quyết

  174/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

  Về việc thu phí chi tiết của Dự án BOT đường 768

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  5

  Nghị quyết

  24/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

  Về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  6

  Nghị quyết

  71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013

  Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  7

  Nghị quyết

  91/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013

  Quy định mức thu ,chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  8

  Nghị quyết

  125/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014

  Về việc sửa đổi Điểm b, Khoản 7 và Điểm b, Khoản 8 Điều 1 Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh và bổ sung Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh đối với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014, giai đoạn 2014 - 2015

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  9

  Quyết định

  67/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007

  Ban hành Quy định về quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh

  07/10/2015

  10

  Quyết định

  13/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009

  Quy định giá tối đa sử dụng dịch vụ đò, phà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tình

  01/10/2017

  11

  Quyết định

  63/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009

  Về việc quy định thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tình

  01/10/2017

  12

  Quyết định

  91/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh

  12/02/2016

  13

  Quyết định

  64/2011/QĐ-UBND ngày 02/11/2011

  Về giá dịch vụ xe ô tô ra, vào các bến, trạm xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh

  18/5/2014

  14

  Quyết định

  07/2012/QĐ-UBND ngày 04/02/2012

  Về quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  15

  Quyết định

  18/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012

  Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  16

  Quyết định

  57/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Lái xe an toàn"; "Doanh nghiệp vận tải an toàn" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh

  15/9/2014

  17

  Quyết định

  23/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013

  Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 hết hiệu lực thi hành, theo đó Quyết định quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  18/12/2017

  18

  Quyết định

  32/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013

  Về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hoá bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

  15/8/2018

  19

  Quyết định

  50/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2017

  Quy định về trợ giá và giá vé các tuyến xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh

  01/3/2017

  20

  Quyết định

  51/2013/QĐ-UBND ngày 20/08/2013

  Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá, chi phí ca xe vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh

  01/11/2016

  21

  Quyết định

  78/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

  Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh

  15/3/2017

  22

  Quyết định

  36/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự xét chọn khen thưởng và tôn vinh danh hiệu "lái xe an toàn" "doanh nghiệp vận tải an toàn" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh

  01/10/2017

  23

  Quyết định

  04/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015

  Về việc sửa đổi Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh và bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014, giai đoạn 2014 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  18/12/2017

  24

  Quyết định

  42/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  XIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  1

  Nghị quyết

  58/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

  Thông tư Liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDLngày 11/3/2016 thay thế Thông tư Liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011, theo đó giao thẩm quyền cho UBND tỉnh quyết định, không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

  01/5/2016

  2

  Quyết định

  36/2008/QĐ-UBND ngày 06/05/2008

  Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

  Được thay thế bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 25/08/2016 của UBND tỉnh

  01/10/2016

  3

  Quyết định

  58/2008/QĐ-UBND ngày 29/09/2008

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 25/08/2016 của UBND tỉnh

  01/10/2016

  4

  Quyết định

  88/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh

  20/3/2017

  5

  Quyết định

  32/2009/QĐ-UBND ngày 06/5/2009

  Về việc quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luận viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao

  Được thay thế bởi Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh

  24/5/2014

  6

  Quyết định

  64/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009

  Về việc phê duyệt Đề án Phân cấp quản lý di tích - danh thắng xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

  15/10/2018

  7

  Quyết định

  35/2010/QĐ-UBND ngày 08/7/2010

  Về việc thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  18/12/2017

  8

  Quyết định

  44/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010

  Về việc thu phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  18/12/2017

  9

  Quyết định

  80/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010

  Ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh

  28/3/2016

  10

  Quyết định

  30/2011/QĐ-UBND ngày 25/4/2011

  Ban hành Quy định tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh

  15/10/2016

  11

  Quyết định

  05/2012/QĐ-UBND ngày 20/01/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh

  20/3/2017

  12

  Quyết định

  09/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013

  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh về chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

  Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND hết hiệu lực, theo đó văn bản triển khai quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực

  05/01/2016

  XIV. LĨNH VỰC Y TẾ

  1

  Nghị quyết

  36/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

  Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  2

  Nghị quyết

  37/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

  Về chế độ thu hút đối với viên chức ngành y tế giai đoạn 2012 - 2020 và chế độ hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2017

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh

  01/01/2017

  3

  Nghị quyết

  102/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Về bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  4

  Quyết định

  20/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009

  Về việc quy định mức thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú kể cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ pháp lý ban hành hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/01/2018

  5

  Quyết định

  49/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh

  23/6/2016

  6

  Quyết định

  89/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  7

  Quyết định

  90/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  8

  Quyết định

  31/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh

  23/6/2016

  9

  Quyết định

  42/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012

  Về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  10

  Quyết định

  53/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

  Ban hành Quy định về chế độ thu hút đối với viên chức ngành y tế giai đoạn 2012 - 2020 và chế độ hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2017

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  11

  Quyết định

  79/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

  Về việc quy định bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  12

  Quyết định

  13/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung tên và mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 và Quyết định số 79/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh

  Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  XV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  1

  Nghị quyết

  176/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

  Về chuẩn nghèo và chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của HĐND tỉnh

  10/06/2014

  2

  Nghị quyết

  126/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014

  Về chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo và chính sách hỗ trợ đối với hộ mới thoát nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

  16/7/2018

  3

  Quyết định

  22/2009/QĐ-UBND ngày 02/4/2009

  Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp lao động tập thể không theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh

  26/6/2016

  4

  Quyết định

  59/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

  Ban hành Quy định về chế độ trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh

  30/3/2017

  5

  Quyết định

  15/2011/QĐ-UBND ngày 22/02/2011

  Về việc quy định mức chi thù lao và số lượng người làm công tác chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi QĐ số 664/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh

  23/3/2015

  6

  Quyết định

  61/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011

  Về việc quy định mức quà tặng mừng tho, chúc thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh

  20/4/2014

  7

  Quyết định

  47/2013/QĐ-UBND ngày 06/7/2013

  Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh

  10/12/2015

  XVI. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  1

  Quyết định

  02/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008

  Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh

  15/8/2014

  2

  Quyết định

  76/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh

  22/3/2017

  3

  Quyết định

  07/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

  Ban hành Quy định quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/01/2017

  4

  Quyết định

  15/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009

  Về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/01/2018

  5

  Quyết định

  31/2009/QĐ-UBND ngày 04/5/2009

  Ban hành Quy định về khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả và cơ quan báo chí có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh

  04/01/2015

  6

  Quyết định

  34/2009/QĐ-UBND ngày 21/5/2009

  Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/1/2014 của UBND tỉnh

  24/01/2014

  7

  Quyết định

  74/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009

  Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh

  27/10/2014

  8

  Quyết định

  10/2010/QĐ-UBND ngày 01/3/2010

   Quy định chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức làm công tác công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai

  Điều 2 Nghị quyết số 160/2009/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  17/7/2017

  9

  Quyết định

  53/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010

  Về việc sửa đổi khoản 5 Điều 10 Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh

  27/10/2014

  10

  Quyết định

  70/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh

  01/12/2018

  11

  Quyết định

  30/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014

  Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  12

  Quyết định

  46/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014

  Ban hành Quy định về quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh

  01/12/2018

  13

  Quyết định

  68/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

  Ban hành Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả, tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh

  25/8/2017

  XVII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  1

  Nghị quyết

  158/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

  Về xây dựng trường THPT trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  2

  Nghị quyết

  197/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của HĐND tỉnh

  01/8/2016

  3

  Nghị quyết

  25/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

  Về việc hủy bỏ, thay thế một phần của Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  4

  Nghị quyết

  61/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của HĐND tỉnh

  01/8/2016

  5

  Nghị quyết

  62/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

   Về mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2015 - 2016

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2017

  6

  Quyết định

  71/2008/QĐ-UBND ngày 16/10/2008

  Ban hành Quy định về nội dung chi, mức chi cho các kỳ thi

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh

  15/5/2016

  7

  Quyết định

  79/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008

  Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 của UBND tỉnh

  15/5/2016

  8

  Quyết định

  66/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

  Ban hành Quy định về chế độ đãi ngộ với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

  Được thay thế bởi Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của UBND tỉnh

  26/01/2012

  9

  Quyết định

  12/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

  Ban hành Quy định về mức thu học phí; chế độ miễn, giảm học phí; chế độ hỗ trợ chi phí học tập; cơ chế thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh

  03/10/2014

  10

  Quyết định

  04/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012

  Ban hành Quy định về mức hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường THPT trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  11

  Quyết định

  16/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh

  25/6/2016

  12

  Quyết định

  05/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013

  Ban hành Quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy từ năm 2012 - 2013 đến 2015 - 2016

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2017

  13

  Quyết định

  14/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013

  Ban hành Quy định về mức thu học phí; chế độ miễn, giảm học phí và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015

  Được thay thế bởi Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh

  03/10/2014

  14

  Quyết định

  38/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013

  Ban hành Quy định về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT; kỳ thi học sinh giỏi và công tác xét tuyển, thi tuyển đầu cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh

  15/5/2016

  15

  Quyết định

  71/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

  Ban hành Quy định nội dung, mức chi cho kỳ thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh

  15/5/2016

  16

  Quyết định

  Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

  Ban hành Quy định về mức thu học phí; chế độ miễn giảm học phí; chế độ hỗ trợ chi phí học tập; cơ chế thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thuộc tỉnh quản lý năm học 2014 - 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  XVIII. LĨNH VỰC THANH TRA

  1

  Nghị quyết

  65/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  01/01/2018

  2

  Nghị quyết

  66/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  01/01/2018

  3

  Quyết định

  81/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh

  14/02/2015

  4

  Quyết định

  29/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh

  16/7/2018

  11

  Quyết định

  51/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011

  Ban hành Quy định về việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  12

  Quyết định

  53/2011/QĐ-UBND ngày 17/08/2011

  Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

  Được thay thế bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh

  29/01/2016

  13

  Quyết định

  66/2011/QĐ-UBND ngày 17/08/2011

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh

  01/4/2016

  14

  Quyết định

  11/2012/QĐ-UBND ngày 22/2/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh

  14/11/2015

  15

  Quyết định

  17/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012

  Ban hành Quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh

  26/11/2015

  16

  Quyết định

  21/2012/QĐ-UBND ngày 19/3/2012

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ di dời, bảo tồn và phát triển các cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ truyền thống trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  Hết thời gian thực hiện theo quy định (thực hiện đến ngày 31/12/2015)

  01/01/2016

  17

  Quyết định

  28/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, xét duyệt các hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  18

  Quyết định

  39/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh

  04/10/2014

  19

  Quyết định

  08/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014

  Về việc điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh

  01/4/2016

  20

  Quyết định

  44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014

  Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh

  25/12/2018

  21

  Quyết định

  71/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

  Ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh

  15/8/2017

  22

  Quyết định

  37/2015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015

  Về việc điều chỉnh danh sách chợ nông thôn đầu tư xây dựng năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh

  Được thay thế bởi Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh

  15/11/2016

  23

  Quyết định

  33/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh

  15/8/2017

  VII. LĨNH VỰC NỘI VỤ

  1

  Nghị quyết

  100/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

  Về chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng, đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh

  21/12/2015

  2

  Nghị quyết

  182/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010

  Về việc thông qua chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) và mức khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  3

  Nghị quyết

  199/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về việc thông qua quy định tạm thời về chế độ hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) từ ngân sách địa phương

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  4

  Nghị quyết

  43/2012/NQ-HĐND ngày12/7/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010 và Nghị quyết số 199/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  5

  Nghị quyết

  83/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

  Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

  01/8/2018

  6

  Quyết định

  23/2005/QĐ-UBND ngày 06/10/2005

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện; các phòng nghiệp vụ, tổ chức sự nghiệp và các đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017  của UBND tỉnh

  01/9/2017

  7

  Quyết định

  02/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006

  Ban hành Quy định tạm thời xử lý kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

  Được thay thế bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh

  07/10/2015

  8

  Quyết định

  49/2006/QĐ-UBND ngày 31/05/2006

  Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh

  24/10/2016

  9

  Quyết định

  81/2006/QĐ-UBND ngày 08/11/2006

  Ban hành Quy định chế độ hội họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh  Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  25/12/2018

  10

  Quyết định

  31/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008

  Ban hành Quy định chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 100/2007/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  21/12/2015

  11

  Quyết định

  34/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008

  Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  20/6/2014

  12

  Quyết định

  66/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

  25/12/2015

  13

  Quyết định

  67/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

  25/12/2015

  14

  Quyết định

  69/2008/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh

  16/11/2015

  15

  Quyết định

  72/2009/QĐ-UBND ngày 05/10/2009

  Ban hành Quy định tiêu chí, quy trình đánh giá kết quả thực hiện công vụ hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh

  15/9/2016

  16

  Quyết định

  69/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010

  Về việc ban hành bản Quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) và mức khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh

  01/5/2018

  17

  Quyết định

  03/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011

  Về việc ban hành Quy định tạm thời về chế độ hỗ trợ đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) từ ngân sách địa phương

  Nghị quyết số 199/2010/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực

  08/01/2017

  18

  Quyết định

  31/2011/QĐ-UBND ngày 27/04/2011

   Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh

  23/01/2016

  19

  Quyết định

  32/2011/QĐ-UBND ngày 05/5/2011

  Về việc bổ sung nhiệm vụ của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

  25/12/2015

  20

  Quyết định

  41/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

  25/12/2015

  21

  Quyết định

  59/2011/QĐ-UBND ngày 05/10/2011

  Về việc quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với chức danh Phó trưởng ban Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn

  Hết thời gian thực hiện theo quy định (thực hiện trong nhiệm kỳ 2011-2016)

  01/01/2017

  22

  Quyết định

  02/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

  25/12/2015

  23

  Quyết định

  19/2012/QĐ-UBND ngày 14/3/2012

  Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/3/2013 của UBND tỉnh

  19/3/2013

  24

  Nghị quyết

  45/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012

  Quyết định về việc bổ sung chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã phụ trách địa chính, xây dựng và Phó Trưởng ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  08/01/2017

  25

  Quyết định

  73/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012

  Ban hành Quy định về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh

  01/10/2016

  26

  Quyết định

  01/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh

  12/8/2016

  27

  Quyết định

  03/2013/QĐ-UBND ngày 09/01/2013

  Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

  01/10/2015

  28

  Quyết định

  13/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

  25/12/2015

  29

  Quyết định

  48/2013/QĐ-UBND ngày 6/8/2013

  Về việc quy định mức phụ cấp đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 83/2013/NQ-HĐND hết hiệu lực, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2018

  30

  Quyết định

  81/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh

  25/12/2015

  31

  Quyết định

  12/2014/QĐ-UBND ngày 14/4/2014

  Về việc bãi bỏ điểm e khoản 1 Điều 2 và sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh

  Được thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh

  23/01/2016

  32

  Quyết định

  29/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh

  15/7/2018

  33

  Quyết định

  76/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

  Ban hành Quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

  10/10/2018

  34

  Quyết định

  77/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

  Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

  10/10/2018

  35

  Quyết định

  44/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015

  Ban hành Quy định khen thưởng thành tích đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương và xã hội

  Được thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

  10/10/2018

  36

  Quyết định

  61/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

  Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  21/6/2018

    VIII. LĨNH VỰC DÂN TỘC

  1

  Quyết định

  57/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

  Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh

  19/12/2015

  2

  Quyết định

  74/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011

  Về việc Quy định tiêu chí chế độ hỗ trợ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Lễ, Tết các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

  Được thay thế bởi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh

  13/7/2014

   IX. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

  1

  Quyết định

  76/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009

  Quy định về quản lý việc sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh

  16/5/2014

  2

  Quyết định

  36/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011

  Ban hành Quy định quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

  10/01/2015

  3

  Quyết định

  20/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

  10/01/2015

  4

  Quyết định

  79/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

  Ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh

  01/2/2016

  5

  Quyết định

  41/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013

  Ban hành Quy chế đón tiếp các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh

  25/10/2018

  6

  Quyết định

  66/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013

  Ban hành Quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  7

  Quyết định

  70/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013

  Quy định tổ chức và quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh

  15/4/2017

  8

  Quyết định

  14/2014/QĐ-UBND ngày 06/05/2014

  Ban hành quy chế về xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh

  08/4/2016

  9

  Quyết định

  45/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014

  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định tổ chức và quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh

  15/4/2017

  10

  Quyết định

  67/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đón tiếp đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh

  25/10/2018

  11

  Quyết định

  19/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016

  Ban hành Quy chế về xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh

  10/01/2018

   X. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

  1

  Quyết định

  46/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008

  Ban hành Quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh

  21/11/2014

  2

  Quyết định

  15/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008

   Về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND hết hiệu lực, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  18/12/2017

  3

  Quyết định

  77/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản và quản lý hoạt động môi giới, định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  4

  Quyết định

  32/2009/QĐ-UBND ngày 24/02/2012

  Ban hành Quy định đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

  30/11/2014

  5

  Quyết định

  12/2010/QĐ-UBND ngày 05/3/2010

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số  04/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh

  01/3/2017

  6

  Quyết định

  77/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010

  Ban hành Quy định về bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  7

  Quyết định

  14/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011

  Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Luật Xây dựng năm 2003 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực.

  01/01/2015

  8

  Quyết định

  35/2012/QĐ-UBND ngày 08/06/2012

  Ban hành Quy định cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh

  09/5/2016

  9

  Quyết định

  41/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 4 Quy định về bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  10

  Quyết định

  52/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

  Quy định về công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh

  03/4/2017

  11

  Quyết định

  59/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012

  Ban hành Quy chế quản lý nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh

  21/11/2014

  12

  Quyết định

  62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013

  Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh

  28/12/2015

  13

  Quyết định

  04/2014/QĐ-UBND ngày 17/3/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 05/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số  04/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh

  01/3/2017

  14

  Quyết định

  10/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014

  Về sửa đổi khoản 1 Điều 12 và Điều 15 Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh

  28/12/2015

  15

  Quyết định

  37/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh

  01/12/2016

  16

  Quyết định

  50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

  Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh

  20/7/2018

   XI. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  1

  Nghị quyết

  77/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006

  Về quy định huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân và mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh

  26/7/2015

  2

  Nghị quyết

  152/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

  Về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2010 và sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  26/7/2015

  3

  Nghị quyết

  171/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

  Về công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh

  Nghị định số 58/2008/NĐ-CP , Thông tư số 03/2009/TT-BKH đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định cũng đồng thời hết hiệu lực

  07/01/2015

  4

  Nghị quyết

  188/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 05 năm 2011 - 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  5

  Nghị quyết

  76/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

  Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2013

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2014

  6

  Nghị quyết

  78/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

  Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2014

  7

  Nghị quyết

  96/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và Quy định giá các loại đất tỉnh Đồng Nai năm 2014

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  8

  Nghị quyết

  98/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Về giao chỉ tiêu kế hoạch và đầu tư xây dựng năm 2014

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  9

  Nghị quyết

  109/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Về việc bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2014

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  10

  Nghị quyết

  110/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  11

  Nghị quyết

  139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về mục tiêu, giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2015

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2016

  12

  Nghị quyết

  141/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2015​

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2016

  13

  Nghị quyết

  146/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Quy định mức thu, sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh và cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  14

  Nghị quyết

  157/2015/NQ-HĐND ngày 16/07/2015

  Về việc bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015 của tỉnh Đồng Nai​

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2016

  15

  Nghị quyết

  158/2015/NQ-HĐND ngày 16/07/2015

  Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2015​

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2016

  16

  Nghị quyết

  178/2015NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về mục tiêu, giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2016

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2017

  17

  Nghị quyết

  180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2016​

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2017

  18

  Nghị quyết

  15/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016

  Về việc bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016 của tỉnh Đồng Nai​

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2017

  19

  Nghị quyết

  15/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016

  Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2016

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2017

  20

  Nghị quyết

  36/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

   Về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 83/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  21

  Nghị quyết

  54/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

  Về việc bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đồng Nai​

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  22

  Nghị quyết

  30/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của tỉnh Đồng Nai

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  23

  Nghị quyết

  37/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  24

  Nghị quyết

  54/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

  Về bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đồng Nai

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  25

  Quyết định

  16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007

  Ban hành Quy định tổ chức huy động, quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn

  Được thay thế bởi Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh

  14/9/2015

  26

  Quyết định

  35/2007/QĐ-UBND ngày 30/5/2007

  Ban hành Quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết chứng nhận đầu tư, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  27

  Quyết định

  27/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

  Về việc thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh

  08/12/2014

  28

  Quyết định

  50/2009/QĐ-UBND ngày 21/07/2009

  Ban hành Quy định quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh

  14/2/2016

  29

  Quyết định

  87/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  30

  Quyết định

  01/2010/QĐ-UBND ngày 08/01/2010

   Về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh

  14/02/2016

  31

  Quyết định

  08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định tổ chức huy động, quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn

  Được thay thế bởi Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh

  14/9/2015

  32

  Quyết định

  55/2010/QĐ-UBND ngày 13/9/2010

  Ban hành Quy chế phối hợp về quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  33

  Quyết định

  72/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010

  Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh

  20/12/2016

  34

  Quyết định

  44/2011/QĐ-UBND ngày 14/7/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sau đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/06/2016 của UBND tỉnh

  08/6/2016

  35

  Quyết định

  26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013

  Ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh

  20/8/2018

  36

  Quyết định

  16/2014/QĐ-UBND ngày 04/9/2014

  Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 8 Quy định thỏa thuận địa điểm các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND nagỳ 17/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  20/8/2018

  37

  Quyết định

  27/2014/QĐ-UBND ngày 09/07/2014

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 29/03/2016 của UBND tỉnh

  08/4/2016

  38

  Quyết định

  28/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh

  03/7/2017

  39

  Quyết định

  59/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014

  Về việc quy định thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh

  15/11/2016

  40

  Quyết định

  69/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

  Quy định mức thu, sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh và cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thới hết hiệu lực

  08/1/2017

  41

  Quyết định

  21/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017

  Ban hành Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh

  20/8/2018

   XII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

  1

  Nghị quyết

  39/2005/NQ-HĐND ngày 19/4/2005

  Về mức thu phí trên tỉnh lộ 16

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  2

  Nghị quyết

  49/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005

  Về thu phí sử dụng bến, bãi giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  3

  Nghị quyết

  63/2006/NQ-HĐND7 ngày 03/5/2006

  Về phương án vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ ngân sách Nhà nước

  Hết hiệu lực theo thời gian, theo Tờ trình số 2760/TTr-UBND ngày 28/4/2006 thì thời gian thực hiện Nghị quyết là từ 2006 - 2010

  01/01/2011

  4

  Nghị quyết

  174/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

  Về việc thu phí chi tiết của Dự án BOT đường 768

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  5

  Nghị quyết

  24/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

  Về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  6

  Nghị quyết

  71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013

  Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  7

  Nghị quyết

  91/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013

  Quy định mức thu ,chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  8

  Nghị quyết

  125/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014

  Về việc sửa đổi Điểm b, Khoản 7 và Điểm b, Khoản 8 Điều 1 Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh và bổ sung Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh đối với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014, giai đoạn 2014 - 2015

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  9

  Quyết định

  67/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007

  Ban hành Quy định về quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh

  07/10/2015

  10

  Quyết định

  13/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009

  Quy định giá tối đa sử dụng dịch vụ đò, phà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tình

  01/10/2017

  11

  Quyết định

  63/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009

  Về việc quy định thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tình

  01/10/2017

  12

  Quyết định

  91/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh

  12/02/2016

  13

  Quyết định

  64/2011/QĐ-UBND ngày 02/11/2011

  Về giá dịch vụ xe ô tô ra, vào các bến, trạm xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh

  18/5/2014

  14

  Quyết định

  07/2012/QĐ-UBND ngày 04/02/2012

  Về quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  15

  Quyết định

  18/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012

  Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  16

  Quyết định

  57/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Lái xe an toàn"; "Doanh nghiệp vận tải an toàn" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh

  15/9/2014

  17

  Quyết định

  23/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013

  Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 hết hiệu lực thi hành, theo đó Quyết định quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  18/12/2017

  18

  Quyết định

  32/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013

  Về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hoá bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

  15/8/2018

  19

  Quyết định

  50/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2017

  Quy định về trợ giá và giá vé các tuyến xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh

  01/3/2017

  20

  Quyết định

  51/2013/QĐ-UBND ngày 20/08/2013

  Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá, chi phí ca xe vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh

  01/11/2016

  21

  Quyết định

  78/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

  Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh

  15/3/2017

  22

  Quyết định

  36/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự xét chọn khen thưởng và tôn vinh danh hiệu "lái xe an toàn" "doanh nghiệp vận tải an toàn" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh

  01/10/2017

  23

  Quyết định

  04/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015

  Về việc sửa đổi Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh và bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014, giai đoạn 2014 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  18/12/2017

  24

  Quyết định

  42/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  XIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  1

  Nghị quyết

  58/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

  Thông tư Liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDLngày 11/3/2016 thay thế Thông tư Liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011, theo đó giao thẩm quyền cho UBND tỉnh quyết định, không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

  01/5/2016

  2

  Quyết định

  36/2008/QĐ-UBND ngày 06/05/2008

  Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

  Được thay thế bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 25/08/2016 của UBND tỉnh

  01/10/2016

  3

  Quyết định

  58/2008/QĐ-UBND ngày 29/09/2008

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 25/08/2016 của UBND tỉnh

  01/10/2016

  4

  Quyết định

  88/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh

  20/3/2017

  5

  Quyết định

  32/2009/QĐ-UBND ngày 06/5/2009

  Về việc quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luận viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao

  Được thay thế bởi Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh

  24/5/2014

  6

  Quyết định

  64/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009

  Về việc phê duyệt Đề án Phân cấp quản lý di tích - danh thắng xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

  15/10/2018

  7

  Quyết định

  35/2010/QĐ-UBND ngày 08/7/2010

  Về việc thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  18/12/2017

  8

  Quyết định

  44/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010

  Về việc thu phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  18/12/2017

  9

  Quyết định

  80/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010

  Ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh

  28/3/2016

  10

  Quyết định

  30/2011/QĐ-UBND ngày 25/4/2011

  Ban hành Quy định tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh

  15/10/2016

  11

  Quyết định

  05/2012/QĐ-UBND ngày 20/01/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh

  20/3/2017

  12

  Quyết định

  09/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013

  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh về chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

  Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND hết hiệu lực, theo đó văn bản triển khai quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực

  05/01/2016

  XIV. LĨNH VỰC Y TẾ

  1

  Nghị quyết

  36/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

  Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  2

  Nghị quyết

  37/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

  Về chế độ thu hút đối với viên chức ngành y tế giai đoạn 2012 - 2020 và chế độ hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2017

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh

  01/01/2017

  3

  Nghị quyết

  102/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Về bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  4

  Quyết định

  20/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009

  Về việc quy định mức thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú kể cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ pháp lý ban hành hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/01/2018

  5

  Quyết định

  49/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh

  23/6/2016

  6

  Quyết định

  89/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  7

  Quyết định

  90/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  8

  Quyết định

  31/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh

  23/6/2016

  9

  Quyết định

  42/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012

  Về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  10

  Quyết định

  53/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

  Ban hành Quy định về chế độ thu hút đối với viên chức ngành y tế giai đoạn 2012 - 2020 và chế độ hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2017

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  11

  Quyết định

  79/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

  Về việc quy định bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  12

  Quyết định

  13/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung tên và mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc ngành Y tế tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 và Quyết định số 79/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh

  Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND hết hiệu lực; theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  XV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  1

  Nghị quyết

  176/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

  Về chuẩn nghèo và chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của HĐND tỉnh

  10/06/2014

  2

  Nghị quyết

  126/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014

  Về chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo và chính sách hỗ trợ đối với hộ mới thoát nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

  16/7/2018

  3

  Quyết định

  22/2009/QĐ-UBND ngày 02/4/2009

  Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp lao động tập thể không theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh

  26/6/2016

  4

  Quyết định

  59/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

  Ban hành Quy định về chế độ trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh

  30/3/2017

  5

  Quyết định

  15/2011/QĐ-UBND ngày 22/02/2011

  Về việc quy định mức chi thù lao và số lượng người làm công tác chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi QĐ số 664/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh

  23/3/2015

  6

  Quyết định

  61/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011

  Về việc quy định mức quà tặng mừng tho, chúc thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh

  20/4/2014

  7

  Quyết định

  47/2013/QĐ-UBND ngày 06/7/2013

  Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh

  10/12/2015

  XVI. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  1

  Quyết định

  02/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008

  Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh

  15/8/2014

  2

  Quyết định

  76/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh

  22/3/2017

  3

  Quyết định

  07/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

  Ban hành Quy định quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/01/2017

  4

  Quyết định

  15/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009

  Về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/01/2018

  5

  Quyết định

  31/2009/QĐ-UBND ngày 04/5/2009

  Ban hành Quy định về khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả và cơ quan báo chí có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh

  04/01/2015

  6

  Quyết định

  34/2009/QĐ-UBND ngày 21/5/2009

  Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/1/2014 của UBND tỉnh

  24/01/2014

  7

  Quyết định

  74/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009

  Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh

  27/10/2014

  8

  Quyết định

  10/2010/QĐ-UBND ngày 01/3/2010

   Quy định chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức làm công tác công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai

  Điều 2 Nghị quyết số 160/2009/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  17/7/2017

  9

  Quyết định

  53/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010

  Về việc sửa đổi khoản 5 Điều 10 Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh

  27/10/2014

  10

  Quyết định

  70/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh

  01/12/2018

  11

  Quyết định

  30/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014

  Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh

  15/6/2017

  12

  Quyết định

  46/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014

  Ban hành Quy định về quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh

  01/12/2018

  13

  Quyết định

  68/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

  Ban hành Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả, tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh

  25/8/2017

  XVII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  1

  Nghị quyết

  158/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

  Về xây dựng trường THPT trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  2

  Nghị quyết

  197/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của HĐND tỉnh

  01/8/2016

  3

  Nghị quyết

  25/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

  Về việc hủy bỏ, thay thế một phần của Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  4

  Nghị quyết

  61/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015

  Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của HĐND tỉnh

  01/8/2016

  5

  Nghị quyết

  62/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

   Về mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2015 - 2016

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2017

  6

  Quyết định

  71/2008/QĐ-UBND ngày 16/10/2008

  Ban hành Quy định về nội dung chi, mức chi cho các kỳ thi

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh

  15/5/2016

  7

  Quyết định

  79/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008

  Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 của UBND tỉnh

  15/5/2016

  8

  Quyết định

  66/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

  Ban hành Quy định về chế độ đãi ngộ với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

  Được thay thế bởi Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của UBND tỉnh

  26/01/2012

  9

  Quyết định

  12/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

  Ban hành Quy định về mức thu học phí; chế độ miễn, giảm học phí; chế độ hỗ trợ chi phí học tập; cơ chế thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh

  03/10/2014

  10

  Quyết định

  04/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012

  Ban hành Quy định về mức hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường THPT trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  11

  Quyết định

  16/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh

  25/6/2016

  12

  Quyết định

  05/2013/QĐ-UBND ngày 18/01/2013

  Ban hành Quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học hệ đại học, cao đẳng chính quy từ năm 2012 - 2013 đến 2015 - 2016

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2017

  13

  Quyết định

  14/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013

  Ban hành Quy định về mức thu học phí; chế độ miễn, giảm học phí và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015

  Được thay thế bởi Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh

  03/10/2014

  14

  Quyết định

  38/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013

  Ban hành Quy định về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT; kỳ thi học sinh giỏi và công tác xét tuyển, thi tuyển đầu cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh

  15/5/2016

  15

  Quyết định

  71/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

  Ban hành Quy định nội dung, mức chi cho kỳ thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh

  15/5/2016

  16

  Quyết định

  Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

  Ban hành Quy định về mức thu học phí; chế độ miễn giảm học phí; chế độ hỗ trợ chi phí học tập; cơ chế thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thuộc tỉnh quản lý năm học 2014 - 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  XVIII. LĨNH VỰC THANH TRA

  1

  Nghị quyết

  65/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  01/01/2018

  2

  Nghị quyết

  66/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  01/01/2018

  3

  Quyết định

  81/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh

  14/02/2015

  4

  Quyết định

  27/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực.

  01/01/2017

  5

  Quyết định

  20/2013/QĐ-UBND ngày 21/3/2013

  Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND hết hiệu lực, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/01/2018

  XIX. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  1

  Nghị quyết

  200/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về hỗ trợ phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến năm 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  2

  Quyết định

  74/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008

  Về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  3

  Quyết định

  24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh

  29/10/2015

  4

  Quyết định

  36/2010/QĐ-UBND ngày 08/7/2010

  Về việc thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 hết hiệu lực, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/01/2018

  5

  Quyết định

  33/2012/QĐ-UBND ngày 05/6/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 9 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh

  29/10/2015

  6

  Quyết định

  34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012

  Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  12/02/2017

  7

  Quyết định

  08/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản sửa đổi, bổ sung cũng đồng thời hết hiệu lực

  02/12/2017

    XX. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

  1

  Nghị quyết

  202/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về chế độ, định mức ngày công lao động và số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Dân quân thường trực cấp xã và khu, ấp đội trưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  01/01/2017

  2

  Nghị quyết

  64/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Về việc vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số Điều Luật Dân quân tự vệ không quy định việc vận động đóng góp quỹ Quốc phòng - an ninh. Nghị định này thay thế Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ (Nghị định số 58/2010/NĐ-CP là căn cứ ban hành Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND)

  20/02/2016

  3

  Quyết định

  09/2009/QĐ-UBND ngày 02/3/2009

  Quy định lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Khoản 9 Điều 1 Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực (được thay thế bởi Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND);  theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  4

  Quyết định

  10/2009/QĐ-UBND ngày 02/3/2009

  Quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Khoản 10 Điều 1 Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực (được thay thế bởi Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND);  theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  5

  Quyết định

  22/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012

  Về hỗ trợ một số chính sách chế độ đối với lực lượng công an xã và dân quân xã, phường, thị trấn

  Nghị quyết số 202/2010/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành (được thay thế bởi Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND); theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/01/2017

  XXI. LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

  1

  Nghị quyết

  52/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  2

  Nghị quyết

  53/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai năm 2017

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  XXII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

  1

  Quyết định

  82/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hủy phế liệu, phế phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/7/2016

  2

  Quyết định

  50/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008

  Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

  19/7/2014


  Tổng số:  409 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ
   Trong đó gồm: 98 Nghị quyết, 309 Quyết định và 02 Chỉ thị.

   

   

   

  Tài liệu đính kèm:
  /tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=27/2011/QĐ-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=245'>27/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực.

  01/01/2017

  5

  Quyết định

  20/2013/QĐ-UBND ngày 21/3/2013

  Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND hết hiệu lực, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/01/2018

  XIX. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  1

  Nghị quyết

  200/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về hỗ trợ phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến năm 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  2

  Quyết định

  74/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008

  Về việc phê duyệt Đề án nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  3

  Quyết định

  24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh

  29/10/2015

  4

  Quyết định

  36/2010/QĐ-UBND ngày 08/7/2010

  Về việc thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 hết hiệu lực, theo đó văn bản quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/01/2018

  5

  Quyết định

  33/2012/QĐ-UBND ngày 05/6/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 9 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh

  29/10/2015

  6

  Quyết định

  34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012

  Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  12/02/2017

  7

  Quyết định

  08/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản sửa đổi, bổ sung cũng đồng thời hết hiệu lực

  02/12/2017

    XX. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

  1

  Nghị quyết

  202/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về chế độ, định mức ngày công lao động và số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Dân quân thường trực cấp xã và khu, ấp đội trưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  01/01/2017

  2

  Nghị quyết

  64/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Về việc vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số Điều Luật Dân quân tự vệ không quy định việc vận động đóng góp quỹ Quốc phòng - an ninh. Nghị định này thay thế Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ (Nghị định số 58/2010/NĐ-CP là căn cứ ban hành Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND)

  20/02/2016

  3

  Quyết định

  09/2009/QĐ-UBND ngày 02/3/2009

  Quy định lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Khoản 9 Điều 1 Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực (được thay thế bởi Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND);  theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  4

  Quyết định

  10/2009/QĐ-UBND ngày 02/3/2009

  Quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Khoản 10 Điều 1 Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực (được thay thế bởi Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND);  theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/8/2017

  5

  Quyết định

  22/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012

  Về hỗ trợ một số chính sách chế độ đối với lực lượng công an xã và dân quân xã, phường, thị trấn

  Nghị quyết số 202/2010/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành (được thay thế bởi Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND); theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/01/2017

  XXI. LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

  1

  Nghị quyết

  52/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  2

  Nghị quyết

  53/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Đồng Nai năm 2017

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  XXII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

  1

  Quyết định

  82/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hủy phế liệu, phế phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/7/2016

  2

  Quyết định

  50/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008

  Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

  19/7/2014


  Tổng số:  409 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ
   Trong đó gồm: 98 Nghị quyết, 309 Quyết định và 02 Chỉ thị.

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: