Lên đầu trang

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư do trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết

Quy định của Luật Luật sư về trường hợp chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư do trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết?

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư bị chấm dứt hoạt động

Các trường hợp nào thì chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư bị chấm dứt hoạt động?

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân quy định thế nào?

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Trường hợp nào thì thuộc diện thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư?

Thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư đối với trường hợp tự chấm dứt hoạt động

Thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư đối với trường hợp tự chấm dứt hoạt động; công ty luật bị hợp nhất, bị sáp nhập được quy định như thế nào?

Thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động

Cần thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư như thế nào trong trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động và Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư?

Muốn cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thì cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì và nộp ở đâu

Tôi là người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư muốn cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thì cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì và nộp ở đâu?

Muốn được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thì cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn gì?

Muốn được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thì cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn gì?

Khi nộp hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có thể nộp Bản sao Phiếu lý lịch tư pháp được không?

Khi nộp hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, tôi có thể nộp Bản sao Phiếu lý lịch tư pháp được không?

Thời gian để được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư là bao nhiêu ngày

Thời gian để được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư là bao nhiêu ngày?