Lên đầu trang

Thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp Trung ương?

Xin cho biết thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp Trung ương?

Thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp tỉnh?

Xin cho biết thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp tỉnh?

Tiêu chuẩn để được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp?

Tiêu chuẩn để được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp được quy định như thế nào?

Hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp bao gồm những giấy tờ gì? Thời gian giải quyết là bao lâu?

Thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Xin cho biết thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp Trung ương? Thời gian xử lý là bao lâu?

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp tỉnh

Xin cho biết thẩm quyền và thời gian thực hiện miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở cấp tỉnh?

hồ sơ miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Xin cho biết hồ sơ miễn nhiệm giám định viên tư pháp cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ xin cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp

Hồ sơ xin cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp gồm những giấy tờ gì?

Sau khi thành lập Văn phòng giám định tư pháp có phải đăng ký hoạt động không?

Sau khi thành lập Văn phòng giám định tư pháp có phải đăng ký hoạt động không? Hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ gì?

Thủ tục thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định tư pháp của Văn phòng giám định tư pháp

Thủ tục thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định tư pháp của Văn phòng giám định tư pháp được quy định như thế nào?