• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2001
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 150/2001/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng thương mại

                                                               

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xử lý nợ tồn đọng của các Ngân hàng thương mại;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép các ngân hàng thương mại thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập. Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại quyết định thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

Điều 2. Ngân hàng Nhà nước ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động, chấp thuận việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản theo nội dung của Đề án xử lý nợ tồn đọng của các ngân hàng thương mại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của ngân hàng thương mại.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Công văn số 122/CP-KTTH ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp của các Ngân hàng thương mại hết hiệu lực thi hành.

Điều 5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách hiệm thi hành Quyết định này.

                                                       

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.