• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2017
BỘ CÔNG THƯƠNG
Số: 20/2012/TT-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012

THÔNG TƯ

Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng

đối với SCông Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

_______________________

 

Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu t chức của Bộ Công Thương và Nghị định 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đi, b sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn c Nghị định s 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điều của Luật Thng kê;

Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thng kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính ph ban hành Chế độ báo cáo thng kê tổng hợp áp dụng đi với Bộ, ngành;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ v việc ban hành Hệ thống ch tiêu thng kê quốc gia;

Theo đ nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;

Bộ trưng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo Thông kê tng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tnh, thành ph trực thuộc Trung ương.

Điều 1. Chế độ báo cáo

Chế độ báo cáo thống kê tng hợp áp dụng đối với S Công Thương các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tt là các Sở Công Thương) được thực hiện như sau:

1. Nội dung báo cáo

Thực hiện theo Danh mục biu mẫu, các biểu mẫu và giải thích tại Phụ lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thời hạn báo cáo

- Báo cáo tháng: Ngày 20 hàng tháng;

- Báo cáo quý: Ngày 20 tháng cuối quý;

- Báo cáo 6 tháng: Ngày 20 tháng 6;

- Báo cáo năm: Ngày 20 tháng 12;

- Báo cáo chính thức năm: Ngày 15 tháng 3 năm sau

3. Phương thức gửi báo cáo

Các báo cáo thống kê được gửi dưi hai hình thức: bằng văn bn và thư điện tử.

Điều 2. Trách nhiệm của các S Công Thương

Các Sở Công Thương có trách nhiệm:

1. Báo cáo đy đ, chính xác những chỉ tiêu quy định trong từng biu mẫu báo cáo;

2. Lập báo cáo theo đúng quy định về thời đim báo cáo và thi kỳ báo cáo;

3. Gi báo cáo bo đm đúng ngày nhận báo cáo của đơn vị nhận báo cáo.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực k từ ngày 05 tháng 9 năm 2012.

2. Đơn vị nhận báo cáo thực hiện theo Danh mục biểu mẫu báo cáo tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch) để kịp thời xem xét, chỉnh lý./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Tuấn Anh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.