• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/05/1982
HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
Số: 166-NQ/HĐNN7
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1982

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 166-NQ/HĐNN7
NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 1982 BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM
MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp và Điều 28 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng như sau:

1. Đồng chí Võ Văn Kiệt giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiểm Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Lam thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.

2. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng để giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Đồng chí Đinh Đức Thiện thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Đồng chí Vũ Đình Liệu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Đồng chí Võ Chí Công thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

4. Đồng chí Trần Phương thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương để giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

5. Đồng chí Phan Ngọc Tường giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

6. Đồng chí Lê Đức Thịnh giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương.

7. Đồng chí Nguyễn Chí Vu giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ.

Đồng chí Trần Hữu Dư thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ.

8. Đồng chí Chu Tam Thức giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng chí Hoàng Anh thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. 9. Đồng chí Hoàng Đức Nghi giữ chức Bộ trưởng Bộ Vật tư.

Đồng chí Trần Sâm thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Vật tư.

10. Đồng chí Đặng Hồi Xuân giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đồng chí Vũ Văn Cẩn thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

11. Đồng chí Đặng Hữu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

Đồng chí Lê Khắc thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

12. Đồng chí Bùi Quang Tạo giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ.

Đồng chí Trần Nam Trung thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ.

13. Đồng chí Song Hào giữ chức Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội.

Đồng chí Dương Quốc Chính thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội.

14. Đồng chí Nguyễn Hữu Thụ giữ chức Bộ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.

Đồng chí Đặng Thí thôi giữ chức Bộ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng kiểm Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.

 

 

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

(Đã ký)

 

Trường Chinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.