• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 10/02/2014
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Số: 19/2001/QĐ-NHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung Ương, ngày 12 tháng 1 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

V/v ủy quyền cho giám đốc chi nhánh ngân hàng nhà nước

thành phố hồ chí minh thực hiện một số công việc về quản lý

ngoại hối tại các tỉnh, thành phố phía nam

_______________

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 88/1998/NĐ-CP ngày 2/11/1998 của Chính phủ qui định về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo và Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số công việc về quản lý ngoại hối tại các Tỉnh, Thành phố phía Nam, cụ thể như sau:

1. Cấp giấy phép mua, chuyển ngoại tệ của cá nhân ra nước ngoài từ Quảng Trị trở vào.

2. Cấp giấy phép xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt cho các tổ chức tín dụng hoạt động ngoại hối có trụ sở chính từ Quảng Trị trở vào.

3. Kiểm tra, xem xét và ký xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đối với các trường hợp khoản vay phù hợp với Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/8/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 7/11/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài phù hợp quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thời hạn vay, thời hạn ân hạn và chi phí khoản vay nước ngoài trong từng thời kỳ. Ngoài qui định nói trên Chi nhánh phải chuyển hồ sơ về Ngân hàng Nhà nước trung ương (Vụ Quản lý ngoại hối) để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể ngày 01/02/2001 và thay thế Quyết định 26/1999/QĐ-NHNN7 ngày 13/1/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3: Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ trưởng - Trưởng Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

 

Dương Thu Hương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.